Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska avsevärt för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter och skapa fler jobb, skriver debattörerna.
Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska avsevärt för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter och skapa fler jobb, skriver debattörerna. Bild: MAJA SUSLIN / TT

Nu lättar vi på regelbördan och gör det enklare för företagen

Samarbetspartierna lanserar nu ett omfattande förenklingspaket för svenska företagare i höstens budgetproposition, med satsningar på drygt 50 miljoner kronor. Det handlar om en offensiv agenda som gör det enklare att starta och driva företag i Sverige, skriver bland andra Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Näringslivet är ryggraden i den svenska ekonomin. Det är Sveriges företagare och entreprenörer som skapar jobb, bygger välstånd och stärker vår välfärd. Samarbetspartierna ser det som en prioriterad uppgift att skapa förutsättningar för att fler kan förverkliga sina idéer genom att starta, driva och utveckla egna företag.

I Sverige ska det vara enkelt att vara företagare. Dessvärre har utvecklingen gått åt helt fel håll under en lång tid, vilket har skadat svensk konkurrenskraft. Tillväxtverket är den myndighet som följer utvecklingen av de administrativa kostnader och fullgörandekostnader som uppstår för företagen till följd av nya eller förändrade regler. Deras siffror visar att företagens kostnader har ökat över tid och den totala kostnaden på grund av alla regler uppgick 2021 till hela 377,5 miljarder kronor. Det är en mycket oroande utveckling som omedelbart måste brytas och vändas i rätt riktning.

ANNONS

För att bryta trenden och minska kostnaderna har samarbetspartierna sjösatt en offensiv förenklingsagenda för företagen. Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska avsevärt för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter och skapa fler jobb. Samarbetspartierna arbetar fokuserat mot detta mål och arbetar därför systematiskt med förenklingsarbetet i regeringskansliet. Genom en djupare kunskap om företagens situation ute på myndigheterna, bättre utformade och enklare regler samt ökad användning av digitala tjänster ska regelbördan och administrationen minska för företagen.

Förenklingsrådet ska identifiera förenklingsåtgärder som följer av befintlig svensk rätt och ta fram konkreta förslag på sådana åtgärder

Samarbetspartierna lägger nu i ytterligare en växel genom att lansera ett nytt förenklingspaket som kraftigt förbättrar den administrativa situationen för Sveriges företag. Satsningen på förenklingsåtgärder omfattar sex åtgärder i budgeten för 2024 till en kostnad av 51,5 miljoner kronor.

Samarbetspartierna inrättar ett Förenklingsråd. Förenklingsrådet är ett komplement till det tidigare aviserade Implementeringsrådet. Råden ska ta fram rekommendationer och förslag i syfte att stärka företagens konkurrenskraft genom att begränsa deras regelbörda och administrativa kostnader. Förenklingsrådet ska identifiera förenklingsåtgärder som följer av befintlig svensk rätt och ta fram konkreta förslag på sådana åtgärder. Implementeringsrådet ska lämna rekommendationer på hur EU:s regelverk bör genomföras i svensk rätt och peka på kommande lagstiftning som är särskilt viktig för svenska företag. För detta avsätter samarbetspartierna 10 miljoner kronor.

ANNONS

En uppgradering av Verksamt.se Verksamt.se är ett viktigt verktyg som förenklar för företagen genom att samla och tillgängliggöra myndighetsinformation från fler än 45 myndigheter som riktas till företag. Genom att skjuta till ytterligare 14,5 miljoner kronor säkerställer vi att verksamt.se kan utveckla sin verksamhet ytterligare.

Stöd till kommuners arbete med att erbjuda fler digitala tjänster för företag. Fler företag ska kunna använda digitala tjänster vid kontakter med kommunerna. Fem miljoner tillskjuts för att underlätta för kommunerna i arbetet med att erbjuda fler digitala tjänster mot företag.

Översyn av föreskrifter i syfte att förenkla för företag. Samarbetspartierna kommer att ge uppdrag till ett flertal myndigheter att se över, i första hand sina föreskrifter, men också förordningar och lagar vars tillämpning leder till administrativa kostnader för företag. Genom att avsätta 10 miljoner kronor till detta ändamål kommer företags kontakt med det offentliga bli smidigare.

Myndigheternas arbete med service, bemötande och tillståndsgivning stärks. Det nuvarande uppdraget till nio myndigheter om att följa upp handläggningstider, bemötande och service föreslås utvidgas till fler myndigheter. Tillväxtverket är sammanhållande myndighet för det befintliga uppdraget.

Satsning på länsstyrelserna för att förbättra kontakterna med företag. Länsstyrelserna har en nyckelroll för statens kontakter med företag. Insatsen ska leda till förbättrade kunskaper hos tjänstemän om och förståelse för företagens förutsättningar och vad som är viktigt för företag vid olika myndighetskontakter. För detta ändamål avsätts 5 miljoner.

ANNONS

Sverige behöver fler företagare. Genom dessa sex åtgärder gör vi vardagen enklare för företag runt om i hela landet - i hela kedjan från regelgivning till tillämpning och bemötande. Vår offensiva förenklingsagenda kommer att leda till minskad byråkrati, bättre företagsbemötande och minskade kostnader – så att fler företagare kan fokusera på sin grundverksamhet istället för administration.

Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister

Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister

Tobias Andersson (SD), näringspolitisk talesperson samt ordförande i riksdagens näringsutskott

Mats Green (M), gruppledare i näringsutskottet

ANNONS