Medfinansiering. En avgörande fråga är finansiering av de åtgärder som behöver genomföras. Grundläggande är att alla ska stå för kostnaderna för att skydda sin egendom. Statlig medfinansiering kan dock vara nödvändig, skriver Karolina Skog (MP) och Ulf Kamne (MP).
Medfinansiering. En avgörande fråga är finansiering av de åtgärder som behöver genomföras. Grundläggande är att alla ska stå för kostnaderna för att skydda sin egendom. Statlig medfinansiering kan dock vara nödvändig, skriver Karolina Skog (MP) och Ulf Kamne (MP).

Nordpolen smälter mitt i vintern – sluta blunda för klimathotet

Under vintern har det varit varmare på Nordpolen än i Göteborg. I Arktis har det varit plusgrader, vilket gör att isarna smälter – mitt i vintern. Klimatförändringarna är här. Vi måste sluta blunda för konsekvenserna och ta klimathotet på allvar. Nu. Klimatet kan inte vänta, skriver Karolina Skog (MP) och Ulf Kamne (MP).

ANNONS

Det har varit bitande kallt i Göteborg och i stora delar av Europa den senaste månaden. Samtidigt har temperaturen i Arktis legat cirka 20 grader varmare än normalt. Det har lett till att ismassorna krympt. Ett allvarligt tecken på att klimatförändringarna går oerhört snabbt. Vi har möjlighet att vända utvecklingen, men vi måste göra det nu. Klimatförändringar som vi ser redan i dag ändrar förutsättningarna för hela samhället. Vi behöver agera kraftfullt både lokalt, regionalt och nationellt för att rusta för de klimatförändringar som vi vet kommer.

När andra länder väljer att minska sina åtaganden så höjer Sverige ambitionsnivån ytterligare. Vi är stolta över det arbete som gjorts men det är långt ifrån tillräckligt. I dag besöker vi Södra Älvstranden för att diskutera hur arbetet med klimatanpassning stärks – både lokalt som här i Göteborg och nationellt. Arbetet pågår för fullt med att se till att Göteborg skyddas och anpassas där det finns risk för översvämningar.

ANNONS

Vanligare med extremväder

Redan nu ser vi att extremt väder blir vanligare, kraftiga skyfall, extrem torka och ökad risk för skred är några exempel. Göteborg har redan drabbats hårt av översvämningar och med stigande havsnivåer ökar riskerna i framtiden. Städer och tätbebyggda områden är särskilt känsliga för klimateffekter som översvämning och ökade temperaturer. Dagens göteborgare har uttryckt tydliga önskemål om att kunna bo och vistas nära vattnet. Det är därför helt avgörande att dessa områden skyddas inför kommande förändringar i klimatet.

2015 fick Sverige kritik från EU-kommissionen för brister i samordningen av det nationella klimatanpassningsarbetet. Bland annat konstaterades att berörda myndigheter inte har ett tydligt mandat att arbeta med frågan. Det är en viktig grund till att regeringen nu lägger fram Sveriges första klimatanpassningsstrategi. Strategin tar ett grepp om myndigheternas ansvar att arbeta med klimatanpassning inom sina respektive områden.

I den nya strategin föreslås att alla kommuner ska redogöra för risken för skador på den byggda miljön som kan följa av klimatförändringar samt hur sådana risker kan minska eller förhindras i sin översiktsplan. Det är en viktig förändring av plan- och bygglagen. Det gör att fler kommuner kommer behöva göra den typen arbete som Göteborg redan påbörjat. Just nu pågår intensivt arbete för att kunna ta beslut om de översvämningsrisker som måste beaktas i Göteborgs översiktsplan för att få en hållbar stad.

ANNONS

Göteborg i framkant

Göteborg ligger i framkant när det gäller att förbereda och planera för ett förändrat klimat men arbetet med att genomföra detta arbete är i sin linda. Vid Järnvågen, Skeppsbron och Frihamnen kommer älvkantskydd att byggas för att skydda bebyggelsen från höga flöden i Göta älv. Älvkantskyddet är ett konkret sätt för att skydda fler samhällsfunktioner mot översvämningar och kommer också att bli ett viktigt tillskott i stadsmiljön.

En avgörande fråga är finansiering av de åtgärder som behöver genomföras. Grundläggande är att alla ska stå för kostnaderna för att skydda sin egendom. Statlig medfinansiering kan dock vara nödvändig och regeringen gör i årets budget en särskild satsning på delfinansiering av åtgärder för skredsäkring längs Göta älv. Området är ett av de områden i Sverige som är mest utsatta för ett förändrat klimat. Regeringen ser också över lagstiftningen för vatten och avlopp för att fler klimatanpassningsåtgärder ska kunna finansieras genom VA-taxan.

Lokalt, regionalt och nationellt tar Miljöpartiet ansvar för en långsiktigt hållbar klimatpolitik. Både när det gäller att minska utsläpp och att anpassa samhället för klimatförändringarnas effekter. Vår generation ska kunna lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta. Det återstår mycket för att lyckas med det.

ANNONS

Karolina Skog (MP)

miljöminister med särskilt ansvar för stadsutveckling

Ulf Kamne (MP)

miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen

ANNONS