Utredningen uppmärksammar att i områden med socioekonomiska utmaningar är barn mer exponerade för olika riskfaktorer. Fritidshemmet kan därför bli en viktig del i att skapa goda uppväxtvillkor och inkludering i det svenska samhället. Om barn ges mer likvärdig tillgång till utbildning i fritidshem så kan detta på längre sikt minska skillnader i människors liv, skriver debattörerna. Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT
Utredningen uppmärksammar att i områden med socioekonomiska utmaningar är barn mer exponerade för olika riskfaktorer. Fritidshemmet kan därför bli en viktig del i att skapa goda uppväxtvillkor och inkludering i det svenska samhället. Om barn ges mer likvärdig tillgång till utbildning i fritidshem så kan detta på längre sikt minska skillnader i människors liv, skriver debattörerna. Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

Fritidshemmens viktiga roll för integrationen äventyras av lärarbristen

En ny utredning slår fast att fritidshemmet utgör en viktig del i barns liv och behöver prioriteras. Genom att erbjuda omsorg och stimulera barns utveckling och lärande kan fritidshemmen komplettera skolans verksamhet, men också öka integration och trygghet. Men det saknas lärare. Nu behövs satsningar både på forskare och att utbilda lärare med rätt kompetens för fritidshem, skriver bland andra Anna Klerfelt, docent i pedagogik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I utredningen poängteras att fler barn behöver få tillgång till fritidshem och en meningsfull fritid. Väl fungerande fritidshem kan ha en positiv inverkan, inte bara i enskilda barns liv utan också för samhället i stort. Viktigt är också att fritidshemmet dessutom har ett kompensatoriskt uppdrag att stärka alla barns levnadsvillkor och utjämna skillnader. På fritidshem får barn värdefull utbildning, inte minst för att stödja språk- och kunskapsutveckling men också mer jämlika förutsättningar. På fritidshemmet finns plats för meningsfulla samtal.

Utredningen uppmärksammar att i områden med socioekonomiska utmaningar är barn mer exponerade för olika riskfaktorer. Fritidshemmet kan därför bli en viktig del i att skapa goda uppväxtvillkor och inkludering i det svenska samhället. Om barn ges mer likvärdig tillgång till utbildning i fritidshem så kan detta på längre sikt minska skillnader i människors liv. Väl fungerande fritidshem genomsyras av en tydlig värdegrund där barn i gemenskap med andra barn och sina lärare får möjlighet att utveckla sociala färdigheter och förståelse för andra.

Stort behov

Men, vi lider skriande brist på lärare i fritidshem. Behovet av fler behöriga och legitimerade lärare i fritidshem är mycket stort. Skolverkets prognos från 2019 visar att det finns behov av 9200 nya heltidstjänster fram till år 2033.

Åtgärder för att öka tillgången till utbildade lärare behöver vidtas skyndsamt och med kraft. En lösning är en forskarskola som skulle kunna bidra till att bibehålla och möjliggöra utbyggnaden av antalet utbildningsplatser på grundlärarutbildningarna med inriktning fritidshem. Svenska lärares kunskaper ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vetenskapligt belagd kunskap om fritidshemmet behöver stärkas och behovet av forskning är stort.

I utredningen föreslås att flera lärosäten skyndsamt ges i uppdrag att planera och utveckla en utbildning på avancerad nivå för lärare i fritidshem. För att ge möjligheter till kompetensutveckling för lärare i fritidshem i hela landet och för att underlätta för deltagande studenter bör utbildningen utformas genom flexibla former och helt eller delvis på̊ distans.

Åtgärder för att öka tillgången till utbildade lärare behöver vidtas skyndsamt och med kraft

Utredningen föreslår att medel ska tilldelas Vetenskapsrådet med en önskan om att prioritera en forskarskola inom området pedagogik, pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap eller motsvarande och med särskild relevans för fritidshemmet.

Utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm har nu fått utredningen på sina bord och vi vädjar till våra politiker att se till barns bästa i Sverige, att se till att rekommenderade åtgärder kommer på plats.

Anna Klerfelt, docent i pedagogik med inriktning fritidshemspedagogik

Anna-Lena Ljusberg, fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap

Caroline Ljungberg, fil. dr. i Internationell migration och etniska relationer

Lena Boström, professor i pedagogik

Anders J. Persson, fil. dr. i filosofi

Per Nordén, fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap

Maria Hammarsten, fil. lic. i pedagogik med inriktning mot didaktik

Jan Gustafsson Nyckel, professor i utbildningsvetenskap

Helena Ackesjö, docent i pedagogik

Helene Elvstrand, docent i pedagogiskt arbete

Maria Norqvist, fil. dr. i pedagogiskt arbete

Karin Lager, fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap

Björn Haglund, docent i barn- och ungdomsvetenskap

Madeleine Arenhill Beckman, universitetsadjunkt i didaktik inriktning fritidshemmets verksamhet

Maria Hjalmarsson, professor i pedagogiskt arbete