Avloppsvatten och slam består av stora mängder organiskt material som snabbt binder upp akrylamid. Den slutar då att vara giftig och följer inte med det renade vattnet till sjö, hav eller vattendrag. Därmed kan den inte heller hamna i dricksvatten, skriver Karin van der Salm, Gryaab.
Avloppsvatten och slam består av stora mängder organiskt material som snabbt binder upp akrylamid. Den slutar då att vara giftig och följer inte med det renade vattnet till sjö, hav eller vattendrag. Därmed kan den inte heller hamna i dricksvatten, skriver Karin van der Salm, Gryaab. Bild: Emelie Asplund

Onödig oro för kemikalier vid rening av avloppsvatten

I en debattartikel i GP uttrycker skribenterna oro över att Gryaab och Ryaverket använder polymer vid reningen av Göteborgsregionens avloppsvatten. De anser att det skadar åkermark och dricksvatten. Vi vill förklara varför polymeren är bra för avloppsvattenreningen och inte skadar miljön, skriver Karin van der Salm, vd Gryaab AB.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Giftigt slam, 11/11.

Debattörerna likställer polymer som används för avloppsvattenrening med plast. Plast består visserligen av polymerer men alla polymerer är inte plast. Gryaab använder polymerer för att skilja organiskt material från vatten och för att förtjocka och avvattna slam. Slammet bildas av det näringsrika material som tas bort från avloppsvattnet. Ju mindre vatten slammet innehåller desto mindre miljöpåverkan blir det av slamtransporterna.

Utan polymer vid vår specialrening vid höga flöden skulle slampartiklarna inte hinna sjunka till botten tillräckligt snabbt

Utan polymer vid vår specialrening vid höga flöden skulle slampartiklarna inte hinna sjunka till botten tillräckligt snabbt. Då skulle vattnet som släpps ut i havet vid de höga flödena innehålla för mycket övergödande fosfor.

ANNONS

I polymer är akrylamid bunden i långa kedjor och inte giftig

Polymererna består, som debattörerna skriver, av långa kedjor av bland annat akrylamid. Akrylamid i fri form i rent vatten är giftigt för djur och människor att dricka. Detta förgiftade korna på Hallandsåsen. I polymer är akrylamid bunden i långa kedjor och inte giftig. Polymeren kan vid leveransen innehålla en ytterst liten andel fri akrylamid. Men avloppsvatten och slam består av stora mängder organiskt material som snabbt binder upp akrylamid. Den slutar då att vara giftig och följer inte med det renade vattnet till sjö, hav eller vattendrag. Därmed kan den inte heller hamna i dricksvatten.

En viktig del av kretsloppet

Polymererna följer med slammet och bryts så småningom ner om slammet används som gödsel. Noggranna studier visar att akrylamid inte frigörs till gröda eller vatten vid nedbrytning av polymeren.

De halter av miljögifter som man hittat i svenskt kommunalt avloppsslam är så låga att gödsling med avloppsslam är en försumbar väg för spridning av miljögifter

Debattörerna är även oroliga över andra ämnen som kan finnas i avloppsslammet. Men slam är väl studerat och kända miljögifter som man tror skulle kunna finnas i slam har studerats noga. De halter av miljögifter som man hittat i svenskt kommunalt avloppsslam är så låga att gödsling med avloppsslam är en försumbar väg för spridning av miljögifter.

När det gäller oron för mikroplast i åkermark visar nya studier att det inte är någon skillnad på mängden plast i jord som gödslats med slam, jämfört med jord där slam inte använts. Användning av slam som gödsel är ett hållbart sätt att föra tillbaka den viktiga näringen som finns i avloppsvattnet till kretsloppet.

ANNONS

Karin van der Salm, vd Gryaab AB

ANNONS