Vi ska bland annat börja köra längre spårvagnar som tar fler resenärer, subventionera lägre priser i kollektivtrafiken, bygga fler trygga och attraktiva pendlingscykelstråk, skriver debattören.
Vi ska bland annat börja köra längre spårvagnar som tar fler resenärer, subventionera lägre priser i kollektivtrafiken, bygga fler trygga och attraktiva pendlingscykelstråk, skriver debattören. Bild: Anders Ylander

I stället för att klaga – förklara hur ni vill nå klimatmålen

Stadens utrymme behöver användas smartare. Det finns en bred samsyn i samhället att vi behöver resa mer hållbart vilket betyder ökad prioritering av de som reser kollektivt, går och cyklar, skriver Karin Pleijel (MP)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

28/1 Stoppa vänsterstyrets hetsjakt på bilägare

Västtrafiks undersökning Hållplats 2023 visar att en stor majoritet av göteborgarna vill resa mer hållbart och att samhället investerar mer i kollektivtrafik. Nästan hälften önskar nya styrmedel som knuffar oss i rätt riktning. En klar majoritet tycker att kollektivtrafik bör prioriteras högre vid trafikplanering.

Det är rimligt att till viss del påverka biltrafiken i staden med parkeringsavgifter som till exempel gör att bilister väljer att använda parkeringshus i stället för att bilarna står på gatuparkering. Utrymmet i gatuplan behöver vi för bredare gång- och cykelbanor, plats för människor och mer grönska. På så sätt gör vi staden trevligare att vistas i och stödjer handeln i centrum som i dag hotas av externa köpcentrum och internethandeln.

ANNONS

Dör av luftföroreningar

300 personer i Göteborg dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar och det oberoende klimatrådet konstaterar att det ser svårt ut att nå stadens klimatmål, där trafiken står för den största klimatpåverkan i vår stad efter raffinaderierna.

För att nå målen krävs fler kraftfulla åtgärder, särskilt inom trafikområdet. Att resa hållbart ska vara det enkla valet. Vi ska bland annat börja köra längre spårvagnar som tar fler resenärer, subventionera lägre priser i kollektivtrafiken, bygga fler trygga och attraktiva pendlingscykelstråk. I dag bor 45 procent av göteborgarna inom max 30 minuters cykelavstånd till sitt jobb, vi vill underlätta så att fler av dessa ska kunna cykla.

Men högerregeringen med Moderaterna i spetsen hindrar omställningen till hållbart resande, bland annat genom att ta bort statligt stöd för cykelbaneutbyggnad och minska stödet till regionerna och kollektivtrafiken som har stora kostnadsökningar.

Syftet med ändringen är att flytta parkering från gator till anläggningar och att stimulera till andra färdsätt

Ändrade parkeringstaxor handlar också om rättvisa p-avgifter. Staden har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att samordna taxorna mellan kommunens förvaltningar och bolag utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Prisförändringarna innebär mer enhetliga priser och lättare att förstå vad det kostar. En översyn visar att det ofta är billigare att parkera på gator än i parkeringsanläggningar. Syftet med ändringen är att flytta parkering från gator till anläggningar och att stimulera till andra färdsätt. De kommunala p-platserna var också billigare än privata p-företags priser, vilket innebär att staden inte följer konkurrenslagstiftningen.

ANNONS

Moderaterna har ställt sig bakom stadens klimatmål där klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030, och att det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2020, vilket betyder betydligt färre bilresor.

I stället för att klaga hade det varit bra om Moderaterna tydligare förklarar för göteborgarna hur de vill nå klimatmålen, skapa en hållbar stad där människor trivs och har ett gott liv. Det är det som vi i det rödgröna styret jobbar hårt för.

Karin Pleijel (MP) kommunalråd med ansvar för klimat och stadsmiljö

ANNONS