Partille centrum ska växa med 3000 nya bostäder

Partille centrum ska utvecklas med 3 000 nya bostäder, verksamheter och mötesplatser. Målet är att satsningen ska stärka kommunens ställning i regionen.

ANNONS
|

Planerna på en ny stadsdel söder om E20 har diskuterats länge. Privata markägare i området, som bland annat omfattar Björnekulla, har drivit på processen om att få bygga bostäder och nu har kommunen tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum.

– Vi vill ha grepp om hela centrumutvecklingen, det ska inte bara bli bostadsenklaver, säger planarkitekten Fredrika Sandblom.

Planförslaget utgår från tre strategier. Det handlar om att skapa en betydelsefull knutpunkt i Göteborgsområdet, att knyta ihop Partille genom starka stråk och att göra Björnekulla natur- och rekreationsområde mer tillgängligt.

Tanken är en stadsdel med blandad bebyggelse, men främst lägenheter, som klättrar upp på berget. Service och kontor kommer till största delen att byggas ut i anslutning till köpcentret Allum och längs Landvettervägen.

ANNONS

– För att kunna utveckla Partille centrum är det viktigt att skapa både mer arbetsplatser och bostäder så att vi får underlag för utbyggnad av service, säger Johanna Kirudd, mark- och exploateringssamordnare.

Vid Allums parkering planeras också ett nytt torg som ska bli en mötesplats och en ny entré till centrum på södra sidan.

Både E20 och Landvettervägen är hårt trafikerade statliga vägar genom centrala Partille och kommunens ambition är att centrumutvecklingen ska minska barriäreffekterna.

– Visionen är att utveckla Landvettervägen till en mer stadsmässig gata med bebyggelse intill som klarar trafikmiljön, säger Fredrika Sandblom.

Förhoppningen är också att knyta ihop de nya delarna med det befintliga centrumet norr om E20. Allum är byggt över motorvägen och det finns en gångtunnel, men tanken är att skapa ytterligare kopplingar.

Stadsutvecklingen innebär att en stor del av Björnekulla naturområde bebyggs och i planen skriver tjänstemännen att det kan innebära en konflikt mellan olika intressen. De betonar vikten av att bevara grönområden och göra det lättare för människor att ta sig dit, bland annat genom gröna kilar och tydligare ingångar.

– Det försvinner natur när området bebyggs, men det här är samtidigt ett område som möjliggör att Partille växer i ett kollektivtrafiknära läge utan att stora naturvärden påverkas, säger Fredrika Sandblom.

ANNONS

Det dröjer dock flera år innan spaden kan sättas i marken. Den fördjupade översiktsplanen är på samråd fram till 30 september. Därefter fortsätter arbetet med detaljplaner och byggstart beräknas tidigast 2024, enligt Johanna Kirudd.

– Sedan kommer utbyggnaden att ske under en 10-årsperiod, säger hon.

Partille södra centrum

  1. Planområdet är cirka 63 hektar, i anslutning till befintlig centrumbebyggelse, och omfattar bland annat Björnekulla samt del av Landvettervägen. Den fördjupade översiktsplanen möjliggör:
  2. 3 000 bostäder.
  3. 60 000 kvadratmeter verksamhetsmark.
  4. Nytt torg "Södra torget" vid Allum.
  5. Tre nya förskolor.
  6. Gång- cykel och kollektivtrafik ska prioriteras och nya gång- och cykelvägar ska byggas i området.
  7. Landvettervägen kan omvandlas till stadsgata.
  8. Tillgänglighet för gående mellan centrum och naturområden söderut.
ANNONS