Kemiska stridsmedel i havskräftor

Nu vill Havs och vattenmyndigheten och Livsmedelsverket införa ett fiskeförbud i området vid Måseskär.

ANNONS
|

Undersökningar vid vrak vid Måseskär utanför Orust visar att det finns spår av stridsmedel i rödtunga och havskräfta.

Det skriver Havs och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

- Vi har hittat väldigt låga halter i några av de individer som undersökts, men det här är ämnen som inte ska förekomma i havsmiljön, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten, Hav.

Det handlar om två former av ett giftigt ämne som heterdiphenylchlorarsine (Clark 1 och Clark 2).

Kommer från andra världskriget

Det var strax efter andra världskriget som allierade dumpadeett 20-tal fartyg väster om Måseskär på cirka 200 meters djup.

- Vi hittade alltså spår av två andra kemiska stridsmedel i rödtunga och havskräfta, det hade vi inte trott att vi skulle hitta, säger Christer Larsson på myndigheten.

ANNONS

Spåren från de kemiska stridsmedel som HaV hittat spår av kommer med all sannolikhet från bomber som rostat sönder och som läcker. Ämnena angriper i första hand slemhinnor och lungor och kan orsaka nysningar, hosta, huvudvärk, salivavsöndring och kräkningar hos människor.

- Det är allvarligt att vi hittat kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur och i ett område där vi vet att det både pågår ett intensivt yrkes- och fritidsfiske. Vid trålning rörs även bottensediment upp som kan sprida de giftiga ämnena vidare, säger Christer Larsson.

- Vi ser gärna att det införs ett fiskeförbud i området vid Måseskär och vid andra dumpningsområden, men detär fråga som Sverige inte själv råder över.

Genetiska effekter på småbarn

HaV:s studie vid Måseskär omfattar 20 undersökta individer och i tre av dem hittades spår av Clark 1 och 2. Det rör som om låga halter, mellan 5 och 30 nanogram per gram, vilket är strax över de i dag lägsta mätbara nivåerna. I de undersökta torskarna och snäckorna hittades inga av de ämnen som mättes.

Medlen Clark 1 och 2 har hittats i grundvatten i Japan där man även sett genetiska effekter främst på småbarn. Halterna i de japanska proverna var dock cirka tusen gånger högre än de som nu hittats i fisk och skaldjur vid Måseskär skriver Hav i pressmeddelandet.

ANNONS

- De funna halterna är inte farliga, men ämnena ska inte finnas i maten och fynden stödjer rekommendationen att inte fiska i området. Det är också viktigt att fortsätta undersöka vilka ämnen som finns i fisk och skaldjur i området, säger Salomon Sand, toxikolog på Livsmedelsverket. Det skriver Hav ipressmeddelandet.

"Behöver självklart gå vidare"

- Vi behöver självklart gå vidare med nya undersökningar där vi tittar på fler arter, större områden och kanske även andra platser, säger Frida Åberg,utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

- Det här är också frågor som berör flera myndigheter och det pågår också ett stort internationellt projekt om hur dumpade kemiska stridsmedel ska hanteras.

Analysen av farliga ämnen i fisk och skaldjur vid Måseskär kommer att ingå i en större rapport om Måseskärsvraken. Det finns runt17 000 vark längs Sveriges kuster. Av dem är 300 klassade som miljöfarliga och ett trettiotal av dem bedöms utgöra en akut miljörisk. som riskerar att läcka miljöfarliga ämnen som kan skada växter, djur och människor. HaV ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och sanering av sjunkna vrak i svenska vatten. I år inleds saneringen av ett av vraken, fiskefartyget Thetis i Skagerrak.

ANNONS