Coronakommissionen: "Sverige misslyckades med att skydda äldre"

Strategin att skydda de äldre har misslyckats. Det konstaterar Coronakommissionens första delredovisning. Kritiken riktar in sig på kända strukturella brister inom äldreomsorgen och pekar på vad som bör göras. Och ytterst ansvarig är regeringen.

ANNONS
|

Klockan tolv på tisdagen fick socialminister Lena Hallengren och regeringen ta emot Coronakomissionens första delrapport – den som slår fast att Sveriges strategi att skydda de allra sköraste inte klarade det den skulle.

Men resultatet av kommissionens utvärdering var nog inget som förvånade Hallengren.

– Det blev tydligt att det misslyckats i april, sa hon inledningsvis på den digitala pressträffen med henne och kommissionens ordförande Mats Melin.

Mats Melin, som fanns med på länk till regeringskansliet, slog fast att nio av tio som dött i covid-19 är över 70 år. Nära hälften av dem bodde på äldreboende. En fjärdedel hade hemtjänst.

ANNONS

– Det stod tidigt klart att de äldre var de som behövde skyddas mest och när så många avlidit är det ett misslyckande, sa han.

Socialminister Lena Hallengren och Coronakommissionens ordförande Mats Melin presenterade på tisdagen ett första delbetänkande.
Socialminister Lena Hallengren och Coronakommissionens ordförande Mats Melin presenterade på tisdagen ett första delbetänkande. Bild: Mia Höglund

”Äldrevården stod oförberedd”

Han radar upp några av de brister som blivit tydliga för kommissionen: Man var illa förberedd och stod illa rustad. Åtgärderna som sattes in var sena och många gånger otillräckliga. Det fanns en otydlighet eftersom huvudmannaskapet för äldreboenden är delat mellan regioner, kommuner och privata aktörer.

– Men det är regeringen som styr riket och ytterst faller ansvaret på den och tidigare regeringar som borde vidtagit åtgärder mot de strukturella bristerna för att äldreomsorgen skulle ha stått bättre rustade, sa Mats Melin.

40 kommuner står för de flesta dödsfallen på äldreboenden

Utbredd smittspridning huvudorsaken

Den allra viktigaste anledningen till att de äldre på boenden inte kunnat skyddas är, enligt kommissionen, med all sannolikhet den stora allmänna smittspridningen. Men utöver det pekade han på att regelverket som styr smittskyddsåtgärder är otydligt och otillräckligt. Det är för låg bemanning: Fyra av tio saknar undersköterskeutbildning. En fjärdedel av personalen är timanställd. Cheferna har för stora personalgrupper och på många boenden finns sjuksköterskan där bara under kontorstid.

Så havererade krishanteringen steg för steg – hundratals dog i Göteborg

ANNONS

Vill ha genomgripande förändringar

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen uppmärksammade äldreomsorgen för sent, sa han vidare och pekade också på vikten av att alla ska ha rätt till en individuell medicinsk bedömning och betonade att det borde ha säkerställts.

Rapporten tar också upp den medicinska utrustningen på äldreboendena. Det bör finnas tillgång till utrustning så att nödvändiga medicinska insatser och en god palliativ vård kan ges på plats, enligt kommissionen. Det gäller bland annat apparatur för att ge syrgas och dropp, så att personer få tillgång till insatser utan de påfrestningar en sjukhustransport och sjukhusvistelse kan innebära.

Ingen syrgas på Göteborgs äldreboenden

Kommissionen lämnar också en rad förslag på hur äldrevården ska förbättras: Ambitionsnivån och statusen för yrket måste höjas. Bemanningen måste bli tillräcklig. Anställningstryggheten måste öka och timanställningar minska, sa han bland annat.

”År av försummelse”

Lena Hallengren sa efter Mats Melins redogörelse att de strukturella problem inom äldrevården beror på år av försummelse. Kritiken är ett viktigt avstamp för att förändra och reformera, menar hon.

– Även om dessa brister byggts upp under många är det tydligt att denna regering måste hålla i taktpinnen för förändringar.

Hon pekade på två olika utredningar som inom kort ska presenteras: en om en ny äldreomsorgslag och en om reglering av medicinsk kompetens.

ANNONS

Coronakommissionen

Den 30/6 beslutade regeringen att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, myndigheters, regioners och kommuners åtgärder för att begränsa spridningen av corona.

Ordförande Mats Melin var mellan 2011 och 2018 justitieråd och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare regeringsrätten. Mellan 2004 och 2011 var han chefsjustitieombudsman.

Ledamöter i kommissionen:

Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Ann Enander, professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.

Vesna Jovic, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner.

Camilla Lif, präst och tf kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.

Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Göran Stiernstedt, docent.

Mats Thorslund, professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.

Källa: regeringen.se

ANNONS