I Askimsviken är det fortfarande aktuellt att bygga tillfälliga bostäder för nyanlända, däremot föreslår fastighetskontoret nu att jakten på nya platser avbryts.
I Askimsviken är det fortfarande aktuellt att bygga tillfälliga bostäder för nyanlända, däremot föreslår fastighetskontoret nu att jakten på nya platser avbryts.

Planer på tillfälliga bostäder stoppas

Fastighetskontoret avbryter jakten på nya platser för tillfälliga bostäder för nyanlända. Det har visat sig ta för lång tid och bli för dyrt.

ANNONS
|

Tanken var att 1000 tillfälliga bostäder skulle stå klara i Göteborg i somras, för att kommunen skulle kunna ta emot alla nyanlända som anvisas hit.

Men arbetet har gått trögt. Protesterna blev stora när de första byggplatserna presenterades och efterhand har planerna kantats med allt större politisk oenighet.

Moderaterna krävde i juni förra året att kommunen lade ned planerna på tillfälliga bostäder – eftersom det var för dyrt och tog för lång tid. Nu har fastighetskontoret landat i samma uppfattning. I ett tjänsteutlåtande till fastighetsnämndens nästa sammanträde förklarar man nu att man inte kommer att leta efter nya tänkbara platser, av just de skälen.

ANNONS

Arbetet med tillfälliga bostäder på de platser som redan är beslutade fortsätter dock. Så här långt har det kommit i dagsläget:

• Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för tillfälliga bostäder i Askimsviken och Kärralundsvallen. Bygglov har sökts för bostäder på Lemmingvallen. Tillsammans kan det bli 160 bostäder.

• Bygglovsansökan kan också bli aktuell för 150-200 bostäder på Masthuggskajen.

• Till det kommer att Älvstranden utveckling AB fortsätter sitt arbete med att ta fram ett antal tillfälliga bostäder i Frihamnen, varav 400 kommer att avsättas för nyanlända.

Däremot kommer kommunen inte gå vidare med övriga utpekade platser – Fridkullagatan, Lilla Glasmästaregatan och Björkekärrsplan. Bedömningen är att de inte skulle kunna rymma tillräckligt många bostäder för att det skulle bli ekonomiskt försvarbart.

Inte heller de två platser i Björlanda som varit uppe för diskussion anses hålla måttet.

Sammantaget innebär det att ungefär 700 temporära bostäder – varav mer än hälften på Älvstrandens initiativ – kan komma att stå klara i slutet av 2017 eller under 2018.

Sedan mars i år gäller bosättningslagen, som tvingar kommunerna att ta emot ett visst antal nyanlända som fått uppehållstillstånd. För Göteborg handlar det om 880 personer under 2016 och 1376 personer under 2017.

Utan de tillfälliga bostäderna har kommunen haft ett tufft jobba att leva upp till bosättningslagens krav. Förutom att Framtiden AB har bistått med 230 lägenheter har kommunen hyrt 80 villavagnar på Lilleby camping samt använt fastigheter som stått tomma i väntan på rivning. Tanken är att dessa så kallade mellanboenden ska avvecklas under året.

ANNONS

Av de 880 som anvisats till Göteborg under förra året kommer de sista 60 att få en bostad under den närmaste tiden. Hur kommunen ska klara av att ta emot samtliga 1376 som kommer under 2017 är ännu oklart.

ANNONS