Fler söker hjälp för självskadande sex

Allt fler unga som mår dåligt använder sex som självskadebeteende. – Skillnaden jämfört med andra sätt att självskada är att en lämnar över hela kontrollen till någon annan, säger Petra Malmström på Mikamottagningen.

ANNONS
|

Mikamottagningen i Göteborg erbjuder stöd till personer som har fått ersättning för sex eller skadar sig med sex. Allt fler av de som söker sig till mottagningen är unga personer som använder sex som ett självskadebeteende.

– Det är egentligen inget nytt, men när det har blivit större fokus på frågan märker vi att fler söker hjälp, säger Petra Malmström på Mikamottagningen.

Forskningsunderlaget om sex som självskadebeteende är begränsat. 2012 fick 1000 ungdomar frågan om de använt sex för att skada sig själva i en webbenkät. Fem procent svarade ja. Något fler tjejer än killar hade skadat sig med sex någon gång, men bland de som gjort det upprepade gånger dominerade killarna.

ANNONS

Ett sätt att hantera sexuella övergrepp

Till Mikamottagningen kommer både tjejer, killar och transpersoner som skadat sig genom sex. Vissa har fått ersättning för sex och andra inte. Många har använt internet för att komma i kontakt med personer som utnyttjat dem sexuellt. Flera har tidigare i livet blivit utsatta för övergrepp och inte fått adekvat stöd och hjälp att bearbeta, enligt Annika Emricsson på Mikamottagningen.

– Att skada sig med sex kan då vara ett sätt att på egen hand försöka hantera konsekvenserna av ett övergrepp, säger hon.

Den som skadar sig genom sex utsätter sig för extremt stora faror. Enligt en studie från Linköpings universitet är det den grupp unga som uppvisar allra sämst psykisk hälsa. Mikamottagningen menar att psykiatrin och socialtjänsten i flera fall brister i kunskap om problematiken. Mottagningen arbetar för att sprida kunskap om frågan, så att de drabbade kan få rätt vård och hjälp. En ung person som skadar sig genom sex kan behöva komma till ett behandlingshem, och det går att omhänderta personen med stöd av LVU, lagen om vård av unga.

– Det är jätteviktigt att möta upp, att se allvaret och förstå den här målgruppens behov, säger Petra Malmström.

Saknas resurser för att ge rätt hjälp

Enligt Annika Emricsson finns det i dag inte tillräckliga resurser för att hjälpa de som använder sex som självskadebeteende.

ANNONS

– På Mikamottagningen jobbar vi med att bryta beteenden och att få möjlighet att bearbeta händelser, men ibland krävs ett yttre skydd som till exempel skyddat boende. Sådana boenden finns inte i dag. Vår erfarenhet är att det krävs personal dygnet runt. Mitt i natten när ångesten och de här känslorna kommer är risken som störst att man tar kontakt med någon och skadar sig själv. Man behöver förstå att det finns enorma krafter i den här självdestruktiviteten och det är det man behöver hjälp med.

För den som misstänker att en närstående använder sex för att skada sig själv kan det vara svårt att veta hur man bör närma sig frågan. Annika Emricsson säger att det är viktigt att våga fråga och att inte skuldbelägga.

– Genom sitt sätt att ställa frågor kan man visa att man inte lägger någon skuld på personen i fråga. Det är också bra att ta upp att det inte handlar om vem eller hur många man har sex med, utan att en ska ha sex på ett sätt som man mår bra av, säger hon.

Mycket skuld och skam kring övergrepp

En viktig del i det förebyggande arbetet handlar om att fånga upp personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp och ge dem hjälp och stöd att bearbeta. Men de preventiva insatserna måste börja tidigare än så.

ANNONS

– Man bör prata i skolor om sexualitet och gränssättning, men även om skuld och skam kring övergrepp. Det är viktigt att sprida kunskap om hur svårt det kan vara att berätta om övergrepp, säger Annika Emricsson.

För någon som använder sig av sex som självskadebeteende är Mikamottagningen en av de platser det går att vända sig till. Mottagningen tar emot personer i alla åldrar, det går att vara anonym och det är kostnadsfritt.

– Första steget kan vara att prata med någon i sin närhet som man har förtroende för, att våga berätta. Men är man i en situation där man på egen hand inte klarar av att bryta ett destruktivt beteende, då tycker jag att man ska söka hjälp, säger Annika Emricsson.

Fakta: Självskadebeteende

Många förknippar självskadebeteende med att skära eller bränna sig, och forskningen om sex som självskadebeteende är begränsad. Generellt beskrivs självskadebeteende ofta som ett skadande av den egna kroppen, utan avsikt att begå självmord.

Ett självskadebeteende kan vara ett sätt att reglera känslor. Den som mår dåligt kan uppleva att känslor av skam, tomhet eller otillräcklighet lättar när den skadar sig själv. För andra är självskadebeteendet ett sätt att visa för omvärlden att man mår dåligt.

Den som har sex som självskadebeteende använder sig av en annan person för skada sig. Många söker sig till situationer där de skadas fysiskt, och får psykiska och fysiska men.

På uppdrag av Allmänna Barnhuset har Linköpings universitet genomfört en studie om barn och ungas erfarenheter av sex och sexuella övergrepp på internet: Unga sex och Internet – i en föränderlig värld.

Källa: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

ANNONS