Anmälningar om våld mot barn ökar kraftigt

Antalet anmälningar om barn och unga som far illa har ökat dramatiskt de senaste två åren. Det visar ny statistik från socialtjänsten i Göteborgs kommun.

ANNONS
|

– Orosanmälningarna ökar över hela landet och det är oroväckande. En förklaring kan vara att det finns en större kunskap i dag om vår skyldighet att anmäla i de fall vi tror att ett barn far illa och det är viktigt att vi tar alla anmälningar på största allvar, säger Marina Johansson, kommunalråd (S) och politiskt högste ansvarige för sociala frågor i Göteborg. Under 2016 anmäldes 17 280 fall med barn och unga i farozonen till socialtjänsten i Göteborgs tio stadsdelar. Det är en ökning med 54 procent jämfört med 2014. Utredningar som handlar om placeringar av ensamkommande flyktingbarn och unga ingår inte i statistiken och kan alltså inte förklara ökningen. Socialtjänstens verksamhet presenteras i dag vid ett seminarium i Göteborgs kommun. På plats finns områdeschefer och sektorschefer från några av de 10 stadsdelarna, bland annat Birgitta Harberg, områdeschef för bistånd och service inom socialtjänsten i Östra Göteborg. – Det är fler människor i dag som anmäler misstanke om att barn far illa på grund av att det utsätts för våld. Detta beror på att vi fick en skärpt lagstiftning 2014 om att sådana fall ska utredas. Vi har också förbättrat samarbetet i våra nätverk, där skola, polis, socialtjänst och kultur- och fritid finns representerade. När våra samarbetspartners ser på vilket sätt vi kan hjälpa barn och unga så ökar också anmälningsbenägenheten. En annan anledning är att skolor oftare gör orosanmälningar vid skolfrånvaro, säger hon. Bland anmälningarna dominerar orosanmälan från omgivningen, men anmälningar kommer också till socialtjänsten via myndigheter eller direkt från vårdnadshavare eller barn och unga själva. I de sistnämnda fallen leder anmälan automatiskt till att socialtjänsten inleder en utredning. När det gäller övriga anmälningar sker en förhandsbedömning. Antalet fall som gick vidare till utredning 2016 ligger dock kvar i stort sett samma nivå som året dessförinnan trots att anmälningarna ökade. 2015 inleddes utredning i 43 procent av fallen, motsvarande siffra under förra året var 37 procent. – Eftersom anmälningarna ökar får vi ett ökat tryck på socialtjänsten vilket innebär att vi måste mobilisera för detta på olika sätt. De flesta socialkontor har fått fler socialsekreteraretjänster och det har blivit lättare att rekrytera, säger Birgitta Harberg. I Östra Göteborg inleddes utredningar i var tredje fall under 2016, men just nu går varannan anmälan vidare till utredning och uppmaningen är att hellre anmäla en gång för mycket än en gång för lite. – I vår stadsdel så uppmanar vi alla som har oro att anmäla till oss. Det är socialtjänsten sak att göra bedömningen om det behövs en utredning eller inte, säger hon. Vanligaste orsakerna till anmälan i Östra Göteborg är i följande ordning: våld inom familjen, sociala skolproblem, fysisk och psykisk vanvård, misstänkt missbruk hos vårdnadshavare. Vidare fick en majoritet av Göteborgs tio stadsdelar kritik av stadsrevisionen 2015 för brister i barnavårdsutredningar som rörde 1 400 barn och unga. Kritiken handlade om alltifrån att stadsdelarnas socialtjänst brast i skyndsamhetskravet vad gäller utredningar som avser barn, till brister i dokumentationen under utredningens gång. Så sent som i början av året fick en av Göteborgs stadsdelar kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att utredningen inte inletts efter anmälan av utomstående, men också för brister i dokumentationen.

ANNONS
ANNONS