Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/1

Alliansen och S överens om pengar till välfärd och trygghet

Alliansen och Socialdemokraterna har gjort upp om ett paket på 500 miljoner kronor till välfärd och trygghet. En stor del av pengarna går åt till att täcka socialnämndernas underskott, men det finns också en satsning på sommarlovskort i kollektivtrafiken för skolungdomar. Överenskommelsen innehåller också en kartläggning av klanstrukturer, något som inte är helt okontroversiellt.

Socialnämnderna får totalt 155 miljoner kronor. Nämnden för funktionsstöd får 100 miljoner kronor. Det är i nivå med de underskott de nya nämnderna startade sin verksamhet med och som GP berättat om tidigare.

Och tillskottet är tillfälligt, berättade kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) på en digital pressträff på fredagen.

– Det handlar om att hantera de underskott vi sett, sedan är fördelningsmodellen komplex. Vi gjorde en stor omorganisation förra året och det var en stor utmaning att få ihop det på ett bra sätt. Vi kommer att behöva justera i modellen framåt, säger han.

Bakgrunden till den satsning som presenterades är att en ny prognos från Sveriges kommuner och regioner visar att Göteborgs stad kommer att få omkring 500 miljoner kronor mer i skatteintäkter för 2021 än man tidigare trott.

Satsa på sommarjobb

Det innebär att det det finns pengar till annat, även efter det att de nya nämndernas ekonomi justerats. Partierna är överens om att satsa delar av det på fler sommarjobb.

– Vi gör också en ytterligare satsning på sommarjobb. Vi anser att det är oerhört viktigt att våra ungdomar får möjlighet till sitt första jobb, säger Axel Josefson.

Det blir också gratis sommarlovskort i kollektivtrafiken till ungdomar.

Socialdemokraterna och de rödgröna partierna har tryckt på i omgångar för just sommarlovskorten, men tidigare har alliansen hållit emot. Axel Josefson medger att det inte varit en prioriterad fråga för alliansen, men att det nu är rimligt att gå med på detta.

– Under pandemin har faktiskt många ungdomar sin semester hemma i Göteborg. Samtidigt, när vi nu satsar på sommarjobben är det viktigt att ungdomar ska kunna ta sig till och från jobbet, säger han.

De kommunala bolagen får också ett lägre krav på sig att lämna delar av sin vinst till staden.

–Vi ser svårigheterna för Liseberg, det innebär att vi kommer sänka kraven när det gäller utdelning för att möta upp osäkerheten som finns där, säger han.

Gängkriminalitet och klanstrukturer

Alliansen och S lägger också fram förslag om trygghet och hur sådant som klanstrukturer ska kartläggas och gängkriminalitet motverkas. Socialdemokraternas gruppledare Jonas Attenius säger att det är en fråga hans parti drivit under en längre tid. Man har sett hur de klanbaserade nätverken hotar socialsekreterare, försöker påverka myndighetsbeslut och rekryterar unga.

För att skapa en bättre trygghet i utsatta områden måste kommunen ha en bättre bild av hur klanstrukturerna ser ut, säger han. Men den kartläggning man kommit överens om att genomföra är inte helt okontroversiell: det finns gränser för hur mycket myndigheter får registrera och kartlägga individer.

– Det får göras på ett korrekt sett, så att det inte strider mot lagstiftningen. Men vi har i dag inte en bra bild av det. Här behöver vi ha en tydligare bild, men vi ska självklart hålla oss på rätt sida av lagen, säger Jonas Attenius.

Vad är det ni ser framför er att kartläggningen ska ge?

– Det får vi återkomma till vad det finns för möjligheter. Det här är ett första steg, men jag hoppas verkligen att det kan leda till ökad kunskap.

Förslagen:

Riktade stödåtgärder med anledning av den nya skatteprognosen

Socialnämnd Nordost 60 miljoner kronor.

Socialnämnd Sydväst 70 miljoner kronor.

Socialnämnd Hisingen 25 miljoner kronor.

Nämnden för Funktionsstöd 100 miljoner kronor.

Business Region Göteborg tilldelas 8 miljoner kronor, Göteborg & Co tilldelas 10 miljoner och Citysamverkan tilldelas 2 miljoner för utökade satsningar på näringslivet.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tilldelas 20 miljoner kronor för att samordna arbetet med, och utöka antalet sommarjobb.

Central avsättning på 35 miljoner kronor görs för avrop av Socialnämnderna för att ytterligare förstärka och utveckla stadens trygghetsarbete 2021.

En kommuncentral pott på 30 miljoner kronor avsätts för avrop av Grundskolenämnd och Utbildningsnämnd för att bekosta sommarlovskort i kollektivtrafiken för stadens skolungdomar för 2021.

Utdelningsnivån från bolagen justeras ner med 140 miljoner kronor som reserveras för att möta eventuella nedskrivningar av Göteborgs Stadshus AB resultatnivå för år 2021.

Trygghet och motverkande av gängkriminalitet

Socialnämnderna Nordost, Sydväst och Centrum får i uppdrag att planera och implementera modellen ”Insluss” enligt pilotprojekt från Socialnämnden Hisingen.

Socialnämnd Centrum får i uppdrag att, i samverkan med rättsvårdande myndigheter, skapa en lägesbild av släktbaserade kriminella nätverk och förtryckande klanstrukturer i Göteborg. Kopplingen mellan hedersförtryck och klanstrukturer ska utredas.

Socialnämnden Centrum får i uppdrag att inkomma till kommunstyrelsen med underlag om vilka förutsättningar, resurser och kompetens som Göteborgs stads samlade avhopparverksamhet behöver för att kunnat utöka och förbättra sitt arbete. Nämnden ska också redovisa hur kompetensen kring avhopp från släktbaserade kriminella nätverk kan förstärkas.

Socialnämnderna får i uppdrag att söka utökad samlokalisering av och ökat samarbete mellan socialtjänst och lokalpoliskontor genom samverkan med Polismyndigheten.

Socialnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med grundskolan och Polismyndigheten, genomföra dialogmöten med och andra insatser riktade till föräldrar i syfte att stärka deras kunskaper om den organiserade brottslighetens utnyttjande och rekrytering av unga. Dialogmöten och andra insatser ska genomföras i områden som bedöms vara i behov av insatsen.

Socialnämnden Centrum får i uppdrag att ta fram och genomföra utbildningsinsatser om släktbaserade kriminella nätverk, annan organiserad brottslighet och klanstrukturer för utvalda och relevanta personalgrupper i staden. Särskilt fokus ska ligga på hur släktbaserade kriminella nätverk påverkar politiskt beslutsfattande och myndighetsövning.

Socialnämnderna får i uppdrag att ytterligare utöka insatser inom ramen för Trygg i-modellen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.