Arenas chefsekonom Sandro Scocco förvrider fakta, skriver Håkan Boström.
Arenas chefsekonom Sandro Scocco förvrider fakta, skriver Håkan Boström.

Sluta vilseleda om invandringen

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Förra veckan rapporterade Dagens Nyheter att Sverige tjänat 900 miljarder på invandringen. Nyheten fick snabbt spridning och publicerades i flera andra stora tidningar. Att uppgiften släpptes på Sverigedemokraternas dag i Almedalen var knappast en slump. En positiv nyhet tyckte många. Det var bara ett problem. Siffran, som baseras på en rapport från vänstertankesmedjan Arena idé, är ett falsarium.

Om journalisterna hade gjort den mest grundläggande research hade de insett det ganska snabbt. Forskningen och statistiken på området är nämligen entydig. Joakim Ruist vid Handelshögskolan i Göteborg visade tidigare i år att omfördelningen från den övriga befolkningen till gruppen flyktingar och deras anhöriga uppgår till 1,35 procent av BNP. Lägger man till de direkta kostnaderna för mottagningssystemet kommer siffran upp i över 2 procent per år. Det är ingen liten siffra. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga årliga tillväxten i Sverige sedan 1970 har legat på drygt 2 procent.

ANNONS

Ett grundläggande problem med Arena-rapporten är att den rör ihop arbetskrafts- och flyktinginvandring. Fram till 1980-talet, då arbetskraftsinvandringen dominerade, var invandringen en vinstaffär för Sverige. Därefter ser det inte ut så. Det innebär naturligtvis inte att varje flykting blir en belastning för samhällsekonomin. Det finns gott om individuella undantag. Men totalt sett är det för få som arbetar i denna grupp för att man ska komma i närheten av att tala om en ekonomisk vinst.

Författarna bakom Arena-rapporten har medvetet valt att bortse från den statistik som finns tillgänglig. Något som de skarpt kritiserats för av ekonomen Tino Sanandaji och professor Jan Ekberg, Sveriges främste expert på området. I stället har Arena valt att laborera med en egenhändigt konstruerad modell som antar att det inte finns några skillnader i inkomst och produktivitet mellan nyanlända och infödda. Detta är naturligtvis nonsens.

Läs också: Håkan Boström: "Överge de moraliska övertonerna"

Rapportförfattarna menar att andelen lågavlönade och lågproduktiva arbeten är konstant. Om en lågproduktiv person flyttar till Sverige så förvandlas med automatik en lågproduktiv infödd svensk till högproduktiv enligt denna logik. Om inte en lågutbildad och låg avlönad invandrare hade haft ett visst jobb så hade en infödd svensk haft det i stället.

ANNONS

Så fungerar dock inte en verklig ekonomi. Andelen lågproduktiva jobb kan variera stort mellan länder och över tid. Sveriges, liksom många andra länders, välståndsutveckling har i hög grad byggt på att minska andelen lågproduktiva jobb. Även om det är sant att vi i dag kan behöva skapa fler enkla jobb för att få bukt med arbetslösheten så är det inget att sträva efter i sig. Att en tankesmedja som finansieras av LO för fram sådana här idéer är häpnadsväckande.

Dagen efter Arena-rapporten släpptes konstaterade Riksrevisionen att antalet asylsökande ökat med 50 procent på ett år samt att enbart statens direkta kostnader för migration och integration nästan kommer att trefaldigats mellan 2012 och 2016 – från 15 till 41 miljarder kronor per år. Uppmärksamheten blev förstås betydligt mindre än för Arena-rapporten.

Migrations- och integrationspolitiken utgör en av Sveriges största utmaningar. Att i det läget förvanska fakta är allvarligt. Dagens höga migrationsflöden är ohållbara för en fungerande integrationspolitik och det är detta som Arena vill sopa under mattan. Gång på gång upprepas det i rapporten att all invandring är lönsam på sikt. Detta är bara spekulation. För att invandringen ska bli socialt och ekonomiskt lyckosam för Sverige krävs en fungerande integration. Vad författarna och diverse okritiska journalister i själva verket gör är att försvåra en politikomläggning som kan leda dit. Deras förment goda motiv är en dålig ursäkt för så allvarliga konsekvenser.

ANNONS

Vi ser i dag ett växande utanförskap med snabbt ökande segregation, trångboddhet, social oro och sjunkande skolresultat. Lägg därtill en politisk, religiös radikalisering samt allt färre jobb i industrin och det bådar inte gott inför framtiden. Att vissa journalister och opinionsbildare ändå väljer att skönmåla verkligheten är inte bara oansvarigt. Det är moraliskt förkastligt.

ANNONS