Sjöfarten är säkrare än på länge

Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart, replikerar på ledaren "Rederierna ska betala för sina haverier".

Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Svensk Sjöfart noterar GP:s ledare på temat ”Rederierna ska betala för sina haverier”. Våra medlemmar är, även om inget av våra rederier är inblandade i olyckan, upprörda och ledsna översommarens haverier. Vi delar uppfattningen att den som på grund avvårdslöshet orsakar oljeskador ska täcka kostnaden. Rederiet i fråga har bekräftat att de kommer att göra det.

Sjöfarten inom EU i allmänhet och inom Östersjön i synnerhet har aldrig varit säkrare än nu med ytterst få olyckor och utsläpp enligt en ny rapport från EU-kommissionen. Till anledningarna hör bättre regler, mer tillsyn och större medvetenhet hos rederierna. Inga stora utsläpp skedde under 2017. Skulle ett utsläpp ske är EU bra rustat för att agera. Det finns 17 oljeskyddsfartyg tillgängliga via EU. Därutöver har Sverige egna resurser inklusive stora oljeskyddsfartyg.

ANNONS

Varför händer då denna typ av olyckor? Sannolikhet är det en kombination av kulturella och tekniska orsaker såsom dålig ledning ombord, brister i teknik och utrustning, alkoholkonsumtion med mera. Vad som orsakat olyckorna i dessa fall utreder Haverikommissionen. Vi vet dock att på båda fartygen fanns onyktra befäl vilket är såväl oacceptabelt som olagligt på svenskt vatten. På svenska fartyg råder nolltolerans både när man är i tjänst och när man är ledig ombord.

Vi välkomnar regeringens ambition att öka alkoholkontrollerna på handelsfartyg. Mer måste också göras internationellt. EU har väldigt god kontroll över fartyg som anlöper och trafikerar EU-vatten. Vi diskuterar gärna åtgärder som stärker sjösäkerheten inom de internationella fora som finns. Att ytterligare stärka kontrollerna för torrlastfartyg kan vara en möjlig åtgärd. Transportköparna måste också bli bättre på att ställa krav på transporterna. Oljebranschen och passagerartrafiken kan med sina rigorösa krav på transporterna utgöra goda förebilder.

Samtliga politiska partier vill se mer gods och passagerare på fartyg - vårt jobb är att se till att det kan ske säkert för både människa och miljö.

Rikard Engström

VD Svensk Sjöfart

Karl Sigfrid svarar:

ANNONS

Det är välkommet att Svensk Sjöfart delar uppfattningen om att vårdslöshet på sjön ska medföra en förpliktelse att täcka kostnaderna för de skador som uppstår. Utifrån tidigare erfarenheter tycks det inte ha skett i ett antal fall, och därför bör vi noggrant följa det nu aktuella fallet. Skulle det visa sig att en betydande del av notan till slut landar på skattebetalarna finns det anledning för regeringen att se över hur det som är syftet med nuvarande lagstiftning – att förorenaren betalar – också efterlevs i verkligheten.

Förebyggande lagstiftning, såsom alkoholkontroller, spelar en stor roll och det är bra att svenska fartyg agerar som föredömen genom nolltolerans mot onykterhet.

Internationell handel, liksom inhemsk,och de transporter som är förenade med denna handel, är en central del av svensk ekonomi. Vi behöver en långsiktigt hållbar ordning sombåde värnar säkerheten och utkräver ansvar så att skattebetalarna slipper notan när olyckor ändå sker.

ANNONS