Oscarsleden.
Oscarsleden. Bild: Bild: Kent Hallgren

Sex av tio bilresor i Göteborg är onödiga

Centerns ledamot i stadsmiljönämnden, Kristoffer Filipsson, replikerar på ledaren ”Stadens miljöpolitik saknar verklighetsförankring” (GP 6/3)

Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Håkan Boström menar att Göteborg inte bör ha några klimatmål och att S ska vara stolta om de lyckas bromsa lokala klimatåtgärder. I stället resonerar han att det hade varit effektivare med globala koldioxidskatter. Det har han rätt i. Problemet är bara att det helt saknas och stora delar av utsläppen inte omfattas av EU:s utsläppshandel.

Boströms resonemang ingår i den tankevärld som går ut på att det alltid är mest logiskt om någon annan nivå, institution eller stat minskar utsläppen. I den tankevärlden är lokala åtgärder ett straff från lokalpolitiker som leker manipulativa demagoger eller vill jäklas med vanligt folk. Ökad biltrafik är ”en naturlig följd av att staden växer”, åtgärder för att öka gång- och cykel är ett onaturligt ”experiment uppifrån”.

ANNONS

Men städer som Barcelona, Gent, Paris och Milano har på några få år visat att det är ett politiskt val, ingen naturlag som avgör om gatorna ska fyllas av cyklande skolbarn eller långtidsparkeringar för bilar. Att städer tar ledarskapet i klimatomställningen är inte ett straff, utan en nödvändighet för att bromsa utsläppen i tid utan för stora sociala spänningar i samhället.

I Göteborg finns en dåligt nyttjad potential för hållbara resor. Sex av tio bilresor i kommunen är så korta att de kan genomföras gående eller med cykel inom 15 minuter. Göteborg kan visserligen inte ensamt lösa världens klimatproblem, men om vi gör vår del så kommer många lokala miljö- och trängselproblemen att lösas. Göteborgs miljö- och klimatprogram handlar inte bara om koldioxidekvivalenter, utan lika mycket om mindre trängsel i trafiken, barns möjligheter att röra sig i staden, förskolegårdar utan luftföroreningar och förbättrad livskvalitet för göteborgarna. Fossila utsläpp och lokala miljöproblem är inte väsensskilda saker. Lyckas vi skapas även grunderna för nya marknader, innovationer och företagskluster i Göteborg.

Fram till att omvärlden hörsammat Boströms krav på en global koldioxidskatt är städers klimatarbete den verkliga nyckeln.

Kristoffer Filipsson (C), stadsmiljönämnden

***

Håkan Boström svarar:

Kristoffer Filipsson bemöter inte mina argument i sak. Att arbetet mot utsläppsminskningar sker på rätt nivå betyder förstås inte att göteborgarna inte ska bidra i det arbetet. Arbetet mot klimatförändringar blir dock effektivare ju större område som omfattas av styrmedlen. Vice versa blir det både dyrt och ineffektivt med lokala klimatmål. Till det kommer att Filipsson och andra lokalpolitiker blandar samman klimatambitionerna med arbetet för att minska trängseln och trafikproblemen i Göteborg. Det är just det som jag försökte påpeka. Ett sådant perspektiv leder till dysfunktionella beslut som inte utgår från göteborgarnas verklighet.

ANNONS
ANNONS