För stora grupper för de små

Det prioriterade målet för förskolan borde vara att minska storleken på barngrupper.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Förskolegrupperna i Göteborg är ofta för stora. Med i snitt 17 barn per grupp ligger man över Skolverkets rekommendationer på max 12-15 barn, beroende på ålder. Tittar man därutöver på den sammanställning av forskning som finns på Skolverkets hemsida tyder mycket på att det är bättre ju mindre grupper barnen är indelade i. Få men nära relationer gynnar särskilt de minsta. Ingen studie tyder på att större grupper skulle vara bra.

Förhoppningsvis är barnen i Göteborgs förskolor till vardags uppdelade på mindre grupper än vad statistiken avslöjar. Men tyvärr vet vi inte hur indelningen ser ut i praktiken, vilket ger problem att utvärdera och utveckla.

ANNONS

Då Skolinspektionen förra året gjorde en tillsyn av förskolan i Göteborgs kommun såg myndigheten brister i ”kommunens arbete med att säkerställa att samtliga barngrupper i förskolan har en lämplig sammansättning och storlek”. Detta menade Skolinspektionen ledde till att kommunen hindrades från att "fatta välgrundade beslut om åtgärder som på ett tydligt sätt utvecklar verksamheten där det bäst behövs".

Det är ganska tung kritik om man betänker att det handlar om små barns vardag.

Problemet är att Göteborg inte byggt ut förskolan i takt med att efterfrågan och behoven har ökat. Fokus har varit att få in barn i omsorg inom den lagstadgade tiden. Trots att efterfrågan på förskoleplatser ökade byggde inte staden nya förskolor i tillräcklig takt. I stället försökte man lösa situationen genom att stoppa in fler och fler barn i grupperna.

När gruppstorleken sedan uppmärksammades anställde man fler vuxna. Andelen årsarbetskrafter inom förskolan är lika stor i Göteborgs som snittet i riket. Men andelen som har förskollärarutbildning är lägre i riket. Antal vuxna per barn är heller inte samma sak som gruppstorlek.

När frågan om storlek på grupper nu kommer upp på kommunstyrelsens bord är det Kristdemokraterna som driver på för mindre grupper. Förhoppningsvis leder kritiken från opposition och Skolinspektionen till att de rödgrönrosa försöker att ta ett bättre grepp om situationen på stadens förskolor.

ANNONS

En första åtgärd borde vara att skynda på överföringen av ansvar från stadsdelsnämnderna till en central nämnd. En andra åtgärd är att sluta att bygga ut och splittra förskolans uppdrag, med till exempel mer kvällsöppet. Först bör man säkerställa att den vanliga förskolan håller en god nivå.

ANNONS