Stadsbilden bryts upp på grund av Hedens utformning. 
Stadsbilden bryts upp på grund av Hedens utformning. 

Rosenhall: Utveckla Avenyn – Bygg på Heden

Utmaningen för innerstaden är att skapa sammanhängande och för handeln lönsamma stråk, skriver gästskribenten och arkitekten Fredrik Rosenhall.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS
|

I somras beslöt byggnadsnämnden att pausa planerna för exploatering av Heden. Ett klokt val. Mycket är på gång i Göteborg och det finns skäl att utvärdera effekterna av dagens planeringsprinciper innan man upprättar styrande detaljplaner för all central byggbar mark. Beslutet tycks dock ha öppnat upp för en ny diskussion om Hedens innehåll.

Nyligen lanserades idén om att uppföra en fotbollsarena. En idé som rimmar illa med målet att skapa levande stad med öppna bottenvåningar. Det finns bättre ställen att bygga arenor på, även inom centrala staden.

Hedens läge är unikt. Medan man i Älvstaden måste skapa helt nya strukturer för stadsliv och handel, ligger Heden i direkt anslutning till Vasastan - en av Europas största bevarade stenstäder från 1800-talet. Tillika centrum för Göteborgs nattliv. Genom att bygga smart på Heden kan Vasastan växa österut, och därmed ge Avenyn ett mer centralt läge. Något som skulle få positiva konsekvenser för dess roll som handels- och nöjesstråk.

ANNONS

En gatas attraktionskraft hänger intimt samman med hur väl integrerad den är i staden, enligt principen att folk lockar folk. Det bästa receptet för att skapa stadsliv är närhet till annat stadsliv. Sett ur detta perspektiv är det negativt för Göteborg att Valands livliga gatuliv upphör två kvarter från Avenyn. Att en central kvartersstad slutar tvärt brukar bero på att det dyker upp topografiska hinder (bergsbranter, öppet vatten) eller svårforcerad infrastruktur (trafikleder, järnväg). Inte, som i Hedens fall, att man lämnat en lättbebyggd yta stor som tolv stadskvarter obebyggd.

Att förlänga Vasagatan österut över Heden och bebygga delar av Södra Vägen skulle skapa en rad nya guldlägen i gatuplan med gynnsamma förutsättningar för handel, restauranger, och nattklubbar. Likaså skulle det vitalisera de befintliga kvarteren öster om Avenyn. Liknande potential finns knappast någon annanstans i staden.

Att bygga en arena som vänder sig inåt och bara genererar folkströmmar vid enstaka evenemang vore kontraproduktivt. Öppna idrottsplaner och möjligheten till tillfälliga evenemang bidrar positivt till stadslivet, i synnerhet dagtid. En arena som vänder sluta fasader mot omgivningen ligger dock bättre en bit ifrån huvudstråken.

Det gedigna underlagsarbete som gjordes av kommunen härom året visade att delar av Heden mycket väl kan bebyggas utan att dess roll som idrottscentrum försämras. Det handlar om att bevara stora öppna ytor, men gräva ner parkeringen och flytta Hotell Liseberg. Däremot är de slutsatser man gjorde angående nya byggnaders placering tveksamma. I planprogrammet förordades bebyggelse på Hedens östra sida, mot Sten Sturegatan. Inte längs Vasagatans förlängning.

ANNONS

På detta sätt skulle de obebyggda ytorna närmast Avenyn även fortsättningsvis skapa ett glapp i stadsväven, och möjligheterna att dra nytta av det befintliga stadslivet försämras. I värsta fall skulle bebyggelsen på Hedens östra sida få samma roll till Avenyn som Vegastaden har till Linnégatan – ett tätbebyggt men lite ödsligt område som befolkar den närbelägna boulevarden men inte står i något direkt samband med den.

Just nu planeras flera nya stadsdelar i Göteborg. I visionerna poängteras vikten av att skapa sammanhängande stad. De planer som tas fram innehåller täta kvarter med blandat innehåll. Samtidigt pågår tyvärr en utveckling där innerstadens handel får det allt svårare.

Om visionerna om levande trottoarer skall realiseras måste man bygga vidare på det stadsliv som redan finns och skapa kritisk massa. Annars finns risk att cityhandelns problem förvärras. I Älvstadens utvecklingsområden eftersträvas hög täthet och arkitektonisk variation, men den oklara integrationen med stadens befintliga stråk reser frågetecken kring vilken kommersiell potential som de facto kommer skapas.

Heden behöver en klassisk stadsplan som anpassar sig till omgivningen och tar vara på kvaliteterna i 1800-talets gatunät. De stora investeringar som gjorts i Avenyns byggnader de senaste åren förtjänar att följas upp av en förtätning på Heden som drar mer människor till området.

ANNONS

En plan där fokus läggs på att bygga vackra hus med levande bottenvåningar som hjälper till att göra Avenyområdet till en vitalare del av staden. Där Södra Vägen blir en riktig gata ända från Korsvägen till Allén och Vasagatan knyts ihop med Bohusgatan, samtidigt som idrotten utvecklas på Hedens östra och södra delar. Att skapa denna typ av synergier är vad all stadsplanering i centrum borde handla om.

ANNONS