PJ Anders Linder: Äntligen kan beundransvärda svenskar belönas igen

Känner du någon som gör en osedvanligt värdefull insats för medmänniskor, samhälle eller nation? Föreslå att personen ska få en orden.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS
|

Ordensväsendet skickades in i Törnrosasömn vid mitten av det radikala 1970-talet men nu har det kyssts till liv igen. Efter ett uppehåll på bortåt ett halvsekel kan svenska medborgare åter belönas med Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden.

Beslutet har fattats i bred politisk enighet. Riksdagen sade ja till en socialdemokratisk proposition i fjol sommar och i december utfärdades en förordning ”om Sveriges främsta utmärkelser”, signerad av den moderate justitieministern Gunnar Strömmer. Processen har visat på uppmuntrande samsyn vad gäller det önskvärda i att det allmänna kan visa erkänsla gentemot enskilda människor som har gjort berömvärda insatser. Endast tunguserna i Vänsterpartiet har varit emot.

ANNONS

Ordensväsendet i sin nya tappning är inte tänkt att bli en rutinmässig belöning för lång och trogen tjänst i någon upphöjd befattning. Mottagarens gärningar ska vara det avgörande. Av stadgarna för De Kungl. Svenska Riddarordnarna, som fastställdes i ett ordenskapitel den 15 februari, framgår att det ska vara ”den enskildes extraordinära personliga insatser för Sverige eller svenska intressen” som ska vara vägledande. Det ska däremot inte den enskildes ”samhällsställning, befattning eller yrke” vara.

På Kungahusets webbplats ges exempel. Belöningsvärda insatser kan vara av engångskaraktär eller utgöra livsgärningar och det kan handla såväl om dramatisk livräddning som betydligt mer stillsam verksamhet i vetenskapens, omsorgens, utbildningens, kulturens eller företagsamhetens tjänst.

Svärdsorden är avsedd för insatser av militär personal inom det militära området. Nordstjerneorden delas främst ut för insatser i det offentligas tjänst, Vasaorden för gärningar i civilsamhälle och näringsliv.

I detta nygamla ordensväsende är det fritt fram för var och en att lämna förslag. Information och blanketter finns på Kungl. Maj:ts Ordens webbplats www.kungligmajestätsorden.se. Nomineringarna tas emot av ett kansli och ett nyutsett ordensråd, som lämnar förslag till regeringen. Efter godkännande därifrån kan så offentliggörande och kunglig ordensutdelning äga rum. Första tillfället kommer i höst.

I denna tid av ideliga kriser och bistra nyheter känns det särskilt glädjande att politiken har tagit sig samman, kastat sur gammal njugghet överbord och bestämt sig för ett initiativ som dels kan kasta litet extra lyster över tillvaron, dels lyfter fram individer som har uträttat något av verkligt värde. Behovet av motbilder till jag-vill-bli-känd-kulturen är stort.

ANNONS

Beslutet har skapat fina nya möjligheter. Nu vilar ett stort ansvar på ordensråd och regering att ta väl vara på dem. Det finns ingen praxis att följa utan de får känna sig fram vad gäller kriterier för belöning och antal mottagare. Blir de för ivriga i starten och delar ut mängder av ordnar på yviga grunder devalveras alltsammans direkt. Ska det vara extraordinärt så ska det.

LÄS MER: Ordensväsendets återkomst – ett tecken i tiden

LÄS MER: Regeringen borde instifta en ny sjukvårdsmedalj

ANNONS