Tryckare ser ett behov av beständiga föremål

Maria Iversén har med sig entreprenörskapet sedan barnsben. I dag driver hon Göteborgstryckeriet tillsammans med sin man. Hon ser både utmaningar och möjligheter för tryckeribranschen framöver.

ANNONS
|

Du är född och uppvuxen i en entreprenörsfamilj.Hur var det?

– Mina föräldrar drev flera olikaföretag under hela min uppväxt,med många olika inriktningar. Varjegång det var dags för en förändringfylldes huset av böcker och tidningar– då visste man att något nytt skullehända. På något sätt har det alltidingått i min familjebild att manvar med och hjälpte till. Det kundehandla om att löda kretskort, plockaihop manualer, eller att man var testpilot.När jag träffade min man Magnusoch vi bildade familj var det efterett tag självklart att vi också skullejobba tillsammans. Han drev då sittfamiljeföretag Göteborgstryckeriet itredje generationen.

Hur är det att driva ett företaginom familjen?

ANNONS

– För det allra mesta är det väldigtpositivt. Det är en stor styrka i attkänna varandra så väl, samtidigtsom det ibland kan vara utmanandeatt yrkeslivet och privatlivet inte harnågon tydlig gräns. Allt flyter ihop.Jag tror att det har varit viktigt atthitta tydliga roller, att man har sinegen sfär även om det mesta är tättsammanvävt. För oss har det varitenkelt. Magnus är teknikern, denstora visionären och jag kommerfrån marknadssidan.

Vad innebär entreprenörskapför dig?

– Det finns en dubbelhet i entreprenörskap.Det är både ”himmeloch helvete”. Man har en enormtstor frihet att satsa på olika saker,det är ingen som bestämmeröver dig. Samtidigt kan det iblandvara ensamt, framför allt om mantvingas fatta tuffa beslut. Det krävsen väldigt stor flexibilitet och förändringsbenägenhet,ena dagen ärinte den andra lik. Det krävs ocksåett ”jäklar anamma”, uthållighet ochkanske en stor portion mod.

Göteborgstryckeriet har funnitssedan 1918. Hur är statusenför tryckeribranschen i dag,2018?

– Det gäller att ständigt ha ett öramot marken, att följa och ligga iframkant av utvecklingen. Just nu ärvi mitt i en stor förändringsprocess,ett branschens stålbad, precis sommånga andra branscher. Det berorpå konkurrensen med det digitalamen också på att vi ser helt nya konsumtionsbeteenden.Inte minst harvi nya generationer som har helt andravanor. Det påverkar så klart oss.

ANNONS

Hur då?

– Vi ser att vissa produkterminskar kraftigt, som standardbroschyreroch standardkataloger.Samtidigt växer vi i segmentetmed kvalitetstrycksaker. Vi tryckerjättemycketböcker, till exempelfotoböckeroch konstböcker, heltenkelt trycksaker där hantverketoch upplevelsen spelar roll. I det digitalalandskapet finns det ett behovav saker som är beständiga. Manhar ett behov av att dokumenteravissa saker för eftervärlden. När enkonstutställning eller en fotoutställningär slut är den borta. Men enbok kan förlänga utställningen ochdess budskap, bevara konstnärensidé. Ett annat affärsområde som vitror på starkt är förpackningar. Därfinns en stor potential. Det finns enallt större efterfrågan på riktigt finaförpackningar. Det har dels att göramed den ökande e-handeln, delsmed rörelserna som skapas i helaretail-ledet när butiken får en annanroll. Varumärket behöver följa medhela vägen hem tillkonsumenten.

Vilken framtid har print?

– Vi tror stenhårt på trycksakenäven om den kommer att fortsättaförändras. Den kommer alltid attfinnas och är en ganska nödvändigkontrast till det snabbrörliga digitala.Vi behöver det fysiska och taktila.I dag har man faktiskt bra möjligheteratt sticka ut ordentligt med entrycksak eller en snygg förpackning.Bara en så enkel sak som att de allraflesta reagerar väldigt positivt på attfå något fint utskickat med posten.

Du har varit företagare i Göteborgi många år. Hur är företagsklimateti Göteborg tycker du?

– Generellt sett bra. Göteborg ären stad med ett bra läge och en lagom,familjär storlek där det är ganskalätt att hitta sina nätverk. Mendet finns utmaningar. Staden behöverstärka sitt erbjudande – framförallt när det kommer till bostäder ochinfrastruktur. Vi har haft folk somhar velat jobba hos oss men som intehar hittat någonstans att bo.

ANNONS

Fakta: Maria Iversén

■■ Ålder: 50 år.

■■ Bor: Långedrag och på en öi Bohuslän.

■■ Gör: marknadschef.

■■ Familj: gift med Magnus,döttrarna Anna och Emma.

■■ Intressen: keramik och vårträdgård.

ANNONS