Separationer drabbar kvinnors ekonomi hårdast

Klarar din plånbok en separation? När ett par ska flytta isär kostar det pengar. Många har egentligen inte råd att separera och en stor utgift är bostaden. Kvinnor med barn har det tuffast, enligt en färsk undersökning.

ANNONS
|

När man träffar den stora kärleken,flyttar ihop och får barn är enseparation knappast det första mantänker på. Men det kan bli en ekonomiskkalldusch om det blir verklighet.Och det blir det för relativtmånga. Ungefär 30 000 gifta par perår ansöker om skilsmässa, enligtDomstolsverket. Därtill kommeralla sambor som går skilda vägar.

Förutom omsorgen om barnen ärbostaden det första de flesta tänkerpå. Var ska man bo? Ska någon bokvar i villan/lägenheten och i såfall vem? Vart ska den andra flytta?Och hur får man råd med en egenbostad?

När banken SBAB undersöktevad det kostar att flytta till en egenlägenhet visade det sig att mångafrånskilda faktiskt inte har rådmed det. Lönen är helt enkelt förlåg för att få ett lån för att köpa enbostadsrätt på tre rum och kök.Kvinnor ligger risigast till ekonomisktenligt undersökningen, ävenom det finns män som inte tjänartillräckligt mycket heller.

ANNONS

I Göteborg skulle det krävas enmånadslön på 43 500 kronor för attfå låna till en trea, medan medianlönenbland män är 34 260 kronoroch bland kvinnor 27 100 kronor.Kört för båda alltså sett till siffrornai undersökningen, även om detförstås finns de som tjänar mer änmedianpersonen och som har råd.

Claudia Wörmann är boendeekonompå SBAB och hon säger att honfått stor respons på rapporten.

– För de allra flesta är en separationsvår känslomässigt och vårkartläggning visar att det inte heller är en dans på rosor att ta sig vidarepå bostadsmarknaden. Många kvinnorhar hört av sig och känner igensig. De har egentligen inte råd attseparera. Det är förskräckligt att detska behöva vara så år 2018, sägerhon.

Tror du att en del håller ihopsina förhållanden av ekonomiskaskäl?

– Ja, det finns nog vissa som väntartills barnen är lite större. Då kande skaffa mindre bostäder som dehar råd med när barnen flyttat hemifrån,säger Claudia Wörmann.

Susanne Eliasson är analytiker påbanken SEB och hon har räknat utvad en skilsmässa kan ge för merkostnaderför ett par. I hennes exempelblir det över 100 000 kronordyrare per år och då är ändå kostnadernaför själva flytten, nya möbleroch husgeråd inte inräknade. På tioår, om båda bor utan ny sambo ellermake/maka, blir det över 1 miljonkronor.

ANNONS

– Jag har räknat med att en borkvar och en flyttar till en trea somär hyresrätt och att paret har tvåhemmavarandebarn där det yngstaär 8 år. Har man inte pengar till eninsats har man inget annat val än atthyra även om det kan vara dyrare änatt köpa bostadsrätt om lägenhetenär relativt nyproducerad, säger hon.

Lägenheten som den ena föräldernflyttar till kostar i hennes exempel7 000 kronor i hyra. Därtillkommer merkostnader i det extrahushållet för telefon, bredband, elmed mera. Sammantaget blir detdrygt 9 000 kronor i månaden, ellerdrygt 108 000 kronor om året.

En tillfällig lösning när det gällerbostaden kan vara räddaren i nöden.Det gäller att vara kreativ. Mankan bo mindre och så får föräldernsova i vardagsrummet medan barnenfår sovrummet, till exempel. Ellerså hyr familjen en liten etta därföräldrarna får bo växelvis.

Claudia Wörmann på SBABframhåller att det är viktigt att prataoch vara öppen med barnen om sinsituation:

– Det går inte alltid att bo kvar isamma område som tidigare, ävenom många vill det för barnens skull.Då kan en nödlösning vara att bådabor kvar en tid i den gemensammabostaden, även om det inte är jättevanligt.Så man får tid att hitta någotnytt.

Både hon och Susanne Eliassonsäger att det allra bästa förstås äratt ha varit förutseende. Att ha setttill att båda föräldrarna har en okejyrkeskarriär och inkomst samt attbåda har en sparad buffert.

ANNONS

– Var ärliga och raka från börjannär ni väljer att starta familj och setill att båda får så jämlika ekonomiskaförutsättningar som möjligt. Dettjänar ni på senare om oförutseddahändelser inträffar, säger SusanneEliasson.

FAKTA SÅ MYCKET KAN EN SKILSMÄSSA KOSTA

■■ Förutsättningar: Familjen har tvåhemmavarande barn, varav detyngsta är 8 år.

■■ Ena maken stannar kvar i denbostad som man tidigare bott tillsammansi. Här fortsätter barnenatt bo minst halva tiden.

■■ Den make som flyttar hyren trerumslägenhet föratt kunna ha barnen boendehos sig växelvis.

■■ Ingen av föräldrarna flyttarihop med någon nysambo/make undertioårsperioden.

■■ Hyra för en trerumslägenhet 7 000X 12 = 84 000 kronor per år. Om hushållethar rätt till bostadsbidrag minskarkostnaden.

■■ Hushållskostnader (vad det kostarmer att bo 1 + 3 i stället för 4 tillsammans)= 2 040 kronor x 12 = 24 480kronor/år. Enligt Konsumentverkethar en familj påfyra personer gemensammahushållskostnader på2 830kronor/månad i storstad. Delar manupp sig påett enpersonshushåll och etttrepersonshushåll blir merkostnaden2 040 kronor per månad.

Totalt: 108 480 kronor/år

YTTERLIGARE UTGIFTER

■■ En extra bil påverkar budgeten rejält.Det skulle för familjen i exempletovan innebära en ökad kostnad medungefär 3 500 kronor/månad, eller42 000 kronor/år.

■■ Om föräldrarna bor långt ifrån varandratillkommer resekostnader närbarnen ska ta sig emellan hemmen.

■■ Om båda föräldrarna vill upplevaskidsemester/sommarsemesterresamed barnen tillkommer extrakostnaderför det jämfört med om man levtihop och gjort en skidresa och en sommarresa.

■■ Räkna med att klädkontot för barnenblir högre – många föräldrar väljeratt ha dubbla uppsättningar av åtminstonevissa baskläder.

■■ Flytten, nya möbler och husgerådkan innebära stora extrakostnadermen det är inte med i vårt exempel.

BUFFERT LINDRAR I KRIS

■■ Förebygg genom att spara till enbuffert – har ni hört det förut? Ja, mendet är såviktigt i alla skeden i livet!

■■ Ställ dig/er i bostadskö. Kostar någrahundralappar per år och är en billigförsäkring. Det kan även vara bra förer som par om ni senare i livet villflytta till en lägenhet.

■■ Strunta inte i det ekonomiska och geallt till ditt ex bara för att du fått dåligtsamvete om du är den som vill lämnaförhållandet. Ta hjälp av jurist sådetblir rättvist delat.

■■ Ta reda påom du kan fåbostadsbidrag.Undersök även om det går att fåunderhållsbidrag eller underhållsstöd.

■■ Ta det i lagom takt. Köp inte etthelt nytt hem påen gång – letabegagnat(men bostaden behöverför den skull inte bli museum föröverblivna prylar).

ANNONS