Proffs belyser vikten av mångfald i styrelsen

En ökad mångfald i styrelserummet är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar. Det anser Sophie Persson, professionell styrelseledamot som undervisar i styrelsearbete på bland annat Västsvenska Handelskammaren.

ANNONS
|

Hur jämställda är svenska styrelseri dag?

– Allbrights senaste rapportom jämställdhet mellan kvinnoroch män i styrelser visade attkvinnoandelenligger på ungefär33 procent. Eftersom begåvningsreservernaär jämt fördelade överbefolkningen så kan man väl sägaatt andelen kvinnor i styrelser ärfortsatt låg. Men när man väl kommerin i en styrelse upplever jag attdet är ett jämställt och gott arbetei bra styrelser med fokus på bolagetsbästa och uppgiften.

Varför är andelen kvinnor i styrelserfortsatt låg tror du?

– Kruxet med jämställdhet i styrelserär framför allt hur fördelningenser ut på vd-posterna, där enbartfem–sex procent är kvinnor. Det harlänge funnits en oskriven regel omatt man måste ha vd-erfarenhet föratt kunna gå in i en styrelse. Dethåller på att luckras upp och i dagtittar man i stället allt mer på vadpersonen kan bidra med. Men tillgångentill styrelser är fortsatt ojämlik.Styrelsepositioner tillsätts fortfarandefrämst genom nätverk ochdär utnyttjas männens nätverk merfrekvent. Det viktigaste för ett effektivtoch värdeskapande styrelsearbeteär att ha en mångfald blandledamöterna, inte bara gällandekvinnor och män utan framför alltolika bakgrunder, livserfarenheter,kommunikationsstilar och synsätt.

ANNONS

Vad kan en ökad mångfald i enstyrelse bidra till?

– De krav och den kunskap somman måste ha i en styrelse i dag göratt det är helt nödvändigt att ha enmix av kunskaper och erfarenheterbland ledamöterna. En styrelsebestår av ett litet team människorsom på kort tid ska hantera rättkomplexa frågeställningar och fattabeslut som påverkar många människor.För att kunna fatta bra beslutbehöver styrelsen kunna representeramånga vinklar och tankesätt.Risken är annars att du får ett klassisktgrupptänk och en likformigsyn på verkligheten och kundernasom gör att du fattar felaktiga beslutför verksamheten. Det är också heltavgörande för din attraktionskraft,både som leverantör och arbetsgivare,att du visar att du har ett innovativtteamarbete även på toppen.

Vad krävs för att öka mångfalden i svenska styrelser?

– Att vi fokuserar på vilken kunskapoch vilka erfarenheter ledamöternaför med sig in i styrelserummet.I Storbritannien finns ettförslag om att anonymisera cv:n tillstörre noterade bolag när man väljerkandidater som så småningom skaföreslås till styrelser. Vi är alla fördomsfullakring vad vi tolkar in i enlivshistoria som vi läser om i ett cv,eller kring saker som härkomst ellerkön. Jag tror också att det behövs enlite vidare syn på vem som är kvalificeradför att sitta i en styrelse ochatt vi får mer öppna processer närman ska tillsätta styrelsepositioner.Sedan kan man även reglera tillsättningengenom kvotering, men självtror jag att det är oklokt.

ANNONS

Varför det?

– Då fråntar man ägarna deras ansvar.Att tillsätta styrelsen är en viktigdel i ägarnas roll – det avgör denresa som man vill att verksamhetenska göra framåt. Därför är det ocksåviktigt att ägarna tar sitt ansvar förtillsättningarna.

Vilka hinder finns det för enökad mångfald i styrelserummet?

– Det finns en viss risk att man villförsvara ett gammalt system, för attdet känns tryggt och bekant. Elleratt man håller fast vid sina gamlanätverk och kompisar, och tillsätterfolk på det sättet. Men så sombolag och verksamheter utvecklasi dag, med de krav som finns på attsnabbt kunna förändras, kan du inteha en traditionell styrelse som inteär mottaglig för omvärlden.

Hur tror du att sammansättningeni styrelserummet kommeratt se ut i framtiden?

– Vi kan redan se en rejäl förbättringhär i Sverige vad gäller andelenkvinnor, men också andra minoritetsgrupper,i styrelser. De goda exemplenpå att mångfald i styrelsenhar väldigt positiv inverkan är i dagalltför många för att ignorera. Detär egentligen samma erfarenheterman har från den operativa verksamheten.Det är även allt fler somutbildar sig inom styrelsearbetei dag. Man inser att det är ett arbeteoch inte bara en prestigeposition.Allt fler engagerar sig och villgöra skillnad.

Fakta: Jämställdheti ledningsgrupper

■■ Stiftelsen Allbright undersökervarje år jämställdheteni de svenska börsbolagensledningsgrupper. Rapportenför 2017 visade följande:

■■ Andelen kvinnor i ledningsgruppernaökade endast meden procentenhet till 21 procent.Endast sex procent avbörs-vd:arna är kvinnor.

■■ I nio av tio bolag bromsadesutvecklingen mot merjämställda ledningsgrupper.

■■ Fortsätter utvecklingen iden takten nås jämställda ledningarförst år 2039.

Källa: Allbright.

ANNONS