Modern industri behöver robotar som är flexibla

På Chalmers utvecklar studenter och forskare framtidens smarta industrirobotar. De kan kommunicera med varandra, samarbeta med människor och byta arbetsuppgift när de mänskliga kollegorna går och fikar.

ANNONS
|

– Det vi ser komma nu är robotar som får ögon och öron, säger MartinFabian, professor i automation.

Den gråa robotarmen fattar tagom en blå markeringspenna ochmålar varsamt en spiral på sistaårsstudentenAmr Salems anteckningsblock.Amr står bredvid medblicken fäst vid sin laptop. Han konstateraratt resultatet blev lyckat. Robotentryckte pennan mot pappretmed exakt så hårt tryck som krävdes,utan att pennan gick sönder.Det som kan tyckas som en simpeluppgift i en tid när det då ochdå larmas om en framtid där robotartar över är för industrin ettgenombrott – en robot som utfören precisionskrävande uppgift sidavid sida med en människa.

VI BEFINNER OSS i produktionssystemlabbetpå Chalmers där studenteroch forskare inom området automationarbetar tillsammans för attta fram framtidens industrirobotar.Här sitter studenter och doktoranderbakom datorskärmar och programmerarolika kommandon medhjälp av avancerad matematik. Dåoch då vaknar en robotarm till livoch utför en uppgift – sträcker sigefter en penna eller förflyttar sig irummet.

ANNONS

Lite längre bort står ett par stora,orangefärgade robotar, tysta ochorörliga bakom ett tjockt skyddsglas.Det är den typen av robotarsom används inom industrin i dag,förklarar forskningsledaren MartinFabian.

– De här gamla robotarna ärman tvungen att stänga in i burarav säkerhetsskäleftersom de intestannar om de kör in i någonting,exempelvis en människa. Det viser komma nu är robotar som kansamarbeta med människor, maskinersom får allt större förmågaatt hämta in information. Som fårögon och öron genom användningav sensorer och kameror, säger MartinFabian.

DEN NYA TYP bara att komma industrin till gagn.Enligt Martin Fabian kan den härtypen av robotar även användasinom flera andra områden, till exempelsjukvården:

– Vi har ett kommande problemmed en åldrande population, där servi definitivt möjligheter att robotarkommer att kunna hjälpa till.Men allt är inte bara robotar.Kanske kan vi inom en snar framtidäven få hjälp med matinköpen.

– Automation handlar även omautomatisering av rena datorprogram,till exempel program somsnackar med kylskåpet och hållerkoll på hemleverans av mat, sägerMartin Fabian.

Fördjupa dina kunskaper på GP Live

GP Live är journalistik på scen. Den 8 nov anordnas ”AI – den fjärde industriella revolutionen” på Auktionsverket Kulturarena, där näringslivsreportrarna Marie Kennedy och Valdemar Lönnroth intervjuar forskare och experter om artificiell intelligens och framtidens jobb.

REVOLUTION FÖRSMARTARE TEKNIK

■■ Industri 4.0 är ett begrepp somsyftar på den fjärde industriella revolutionen.

■■ Den första industriella revolutionendrevs fram av ångmaskiner, denandra av elektricitet och löpandeband och under den tredje spelade iten viktig roll.

■■ Den fjärde industriella revolutionen,eller Industri 4.0 som denockså kallas, innebär en utvecklingmot självstyrande, smarta fabrikeroch en effektivare produktion ochlogistik genom intelligenta digitalanätverkssystem. Tillverkningen fårstörre flexibilitet, kortare ledtideroch maskiner och produkter kommunicerarmed varandra genom

ANNONS