Medlarna Anders Lindström och Jan Sjölin försökte förgäves hitta en lösning för att få ett slut på den bittra hamnkonflikten. Den 20 juni varslades 160 anställda på APM Terminals i Göteborg, majoriteten av dem är hamnarbetare.
Medlarna Anders Lindström och Jan Sjölin försökte förgäves hitta en lösning för att få ett slut på den bittra hamnkonflikten. Den 20 juni varslades 160 anställda på APM Terminals i Göteborg, majoriteten av dem är hamnarbetare.

Mardrömsmedlingen i hamnen

Medlarna i hamnkonflikten i Göteborg beskriver målande i sin mörka rapport om de utsiktslösa medlingsförsöken mellan två benhårda parter som aldrig någonsin kan enas om hur länge det ska råda fred.

ANNONS
|

Medlingsinstitutets rapport om förhandlingarna i den långdragna tvisten mellan Hamnfyran och APM Terminals i Göteborg, är en intressant inblick i medlarna Anders Lindström och Jan Sjölins hopplösa försök i att skapa fred och hitta någon form av avtal i en av de bittraste och hårdaste hamnkonflikter Göteborg har haft.

Det sista kvartalet innan storvarslet

Så här såg försöken ut under det sista kvartalet innan storvarslet i containerhamnen i juni.

Konflikten i containerhamnen i Göteborg mellan Hamnfyran och företaget APM Terminals hade pågått i långt över ett år, när medlarna kallade parterna till nya möten den 18-19 april i år.

- Vid mötena framkommer att positionerna är låsta. Bolaget understryker att tänkbara överenskommelser måste vila på att eventuella eftergifter från deras sida måste leda till fredsplikt. Hamnfyran å sin sida är inte beredda att acceptera fredsplikt som vilar på något annat än ett heltäckande kollektivavtal i vilket de är fullvärdig part, skriver medlarna i sin rapport.

ANNONS

- Vår medlarroll utvecklas alltmer till att vi blir samtalsterapeuter! fortsätter de.

"Konflikten går knappast att känna igen"

Några dagar senare kallade APM Terminals till informationsmöte för samtliga fack och anställda. De föreslår att det ska tillsättas fyra arbetsgrupper med representanter för alla personalkategorier. Men varje långsiktig uppgörelse med Hamnarbetarförbundet måste leda till fredsplikt, kräver APMT.

Hamnarbetarförbundet svarar den 4 maj att det med förbehåll är positivt till bolagets förslag om arbetsgrupper, men avvisar medlarnas förslag till fredsplikt. Samma dag varslar Hamnfyran på nytt om övertidsblockad och anställningsblockad fram till 30 juni.

- Signalvärdet av detta agerande är för oss mycket starkt, skriver medlarna.

- I snart sex månader har vi försökt att identifiera en fast utgångspunkt för medlingsarbetet. Det har inte lyckats. Så som tvisten initialt presenterades av Hamnfyran går den idag knappast, att med våra ögon att känna igen! Från början presenterades sex punkter. Vissa av dem var allmänt hållna och våra försök att få fram begripliga preciseringar har misslyckats. Konflikten har växt till att omfatta allt. Avtalsprinciper, avtalsinnehåll, arbetsorganisation, driftledningsfrågor – ja hela hamnens verksamhet, skriver medlarna.

Hamnfyran gillar inte medlarna

Vid den här tidpunkten har containerhamnen förlorat både kunder och 20 procent av lastvolymerna. Den 10 maj varslar APM Terminals om spegellockout mot Hamnfyran. Eftersom företaget inte längre kan bedriva en effektiv verksamhet stänger man containerhamnen helt på kvällar och nätter.

ANNONS

Hamnfyran kommer med en rad nya förslag om kompromisser och avtalsförslag om varianter på hängavtal, parallella avtal, skuggavtal.

- Vi uppfattar att alla deras förslag i varierande omfattning inkräktar på redan tecknade avtal och därför är omöjliga. Vi upprepar våra krav att de ska formulera sina krav skriftligen för att minimera risken för missförstånd, det vägrar Hamnfyran. Mötet slutar i oenighet, skriver medlarna.

Hamnfyran gör klart via telefon att de inte gillar medlarna och tycker att de står på arbetsgivarens sida.

- Vi försöker förklara att vi känner oss bundna av att tillämpa den svenska arbetsrätten, samt att vi inte kan lägga förslag som står i strid med den, skriver medlarna.

Storvarsel och oenighet om fredsplikt

Den 16 juni har hamnen varit stängd i en månad på kvällarna. Då får medlarna veta från APMT planerar nya varsel på grund av arbetsbrist, och att man har full uppbackning av koncernen och ägaren Maersk.

Ändå är medlingsmötet den 16 juni en försiktig öppning.

- För en optimist är detta möjligen en nystart, skriver medlarna.

Den 20 juni kommer APM Terminals storvarsel på 160 personer. Mer än var tredje anställd kommer att få gå.

Hamnfyran vill inte sälja fredsplikten billigare än andra fackförbund och vill ha ett fullvärdigt avtal, vilket var omöjligt för medlarna att jämka samman.

ANNONS

- Vi försöker att få ihop ett till helheten attraktivt paket. Fokus ligger på driftledningsfrågor, arbetets organisation och schemafrågor.

Det vilar en förstämning över medlingsmötet den 21 juni, där Hamnarbetarförbundets reaktioner på storvarslet beskrivs så här av medlarna:

"Inte vårt fel, helt självvalt av bolaget, det är ett rent skrämskott. De som eventuellt blir uppsagda kommer väl tillbaka som blixtar".

Från APM Terminals är man glasklar. Företaget kommer att fortsätta förändringsarbetet och vill Hamnfyran förhandla måste de teckna avtal.

- Bolaget tänker inte återgå till det som de uppfattade som en ständig utpressning under ständigt konflikthot, skriver medarna i rapporten.

Medlarna hade krävt svar till detta möte om huvudfrågan – vilket avtal? De får inget svar.

- Däremot vill Hamnfyran kunna säga upp avtalet löpande eller snarast häva avtalet, när de bedömer att bolaget inte sköter sig. Helt omöjligt. Bolaget vill ha två års bindningstid för att kunna locka tillbaka kunder och garantera leveranser, skriver de och fortsätter:

- Vi trevar oss fram i detaljer men lyckas inte få klara besked. En bindning i två år är omöjligt säger Hamnfyran: "då hinner de ju genomföra allt", förändrad arbetsorganisation. Uttalandet avslöjar tydligt vad tvisten egentligen handlar om, skriver medlarna.

APM Terminals har sagt ja till medlarnas förslag, men återkommer ständigt till bindningstiden. Bolaget vill ha två till tre års bindningstid för att garantera att hamnen ska fungera.

ANNONS

Hamnfyran meddelar: "Tre år, så lämnar vi rummet. Två år, aldrig. Vår linje blir 18 månader", skriver medlarna.

Medlarna fortsätter att försöka få till en lösning med "ett hängavtal på ett avtal som tecknats av en organisation som finns representerad som part på samma arbetsplats".

Mitt under pågående förhandlingar släcks hela APMT:s datasystem ner i en internationell hackerattack.

Medlarna träffar parterna en sista gång den 4 juli. Hamnfyran accepterar bara en bindningstid på sex månader – APMT kräver ha två år, men kan till nöds acceptera 18 månader.

- Vi tvingas nu slutligen konstatera att det saknas förutsättningar för att ena parterna, skriver medlarna och ber om att bli befriade från uppdraget eftersom det inte längre pågår några stridsåtgärder.

Hamnkonflikten

 1. Hamnkonflikten mellan driftsoperatören APM Terminals och Hamnfyran i Göteborg blåstes av den 30 juni i somras.
 2. Den hade då pågått i olika intervaller från våren 2016, då Hamnfyran genomförde fyra endagsstrejker.
 3. Totalt varslade fackförbundet sju gånger under 2016. Varslen fortsatte under 2017.
 4. Enligt medlarnas rapport hade parterna 32 förhandlingstillfällen under 2016, då de inte kunde enas.
 5. I november 2016 fryser Hamnfyran alla stridsåtgärder och Statliga medlingsinstitutet kopplas in.
 6. Medlarna påbörjar sitt arbete den 28 november.
 7. Olika incidenter ökar spänningarna mellan parterna i containerhamnen under december och Hamnfyran varslar om förlängningar av övertidsblockad och viss nyanställningsblockad, som ska träda i kraft 6 januari 2017.
 8. Skälet är att Hamnfyran säger att man inte får någon förhandlingsrespons från APMT.
 9. Arbetsgivaren erbjuder hängavtal för att bjuda in Hamnfyran till förhandlingar.
 10. Den 13 januari 2017 varslar Hamnfyran om strejk den 24 januari.
 11. APMT kallar Transportarbetarförbundet till överläggningar om varsel av cirka 30 personer, på grund av arbetsbrist.
 12. Medlarna har ett flertal möten med parterna under perioden och kommer med ett förslag till lösning av tvisten den 17 januari.
 13. APMT svarar ja på förslaget, Hanfyran nej.
 14. 30 januari kräver Hamnfyran att få medlarna utbytta eftersom de har bakgrund i varsitt LO-förbund och därmed kan ses som förvaltare av rådande systemet. Medlingsinstitutet säger nej.
 15. Den 22 februari presenterar Hamnfyran sina sex kravpunkter, mot tre månaders arbetsfred, vilket APMT avvisar.
 16. 1 mars varslar Hamnfyran om övertidsblockad med mera från den 13 mars.
 17. Medlarna kallar på nytt till möte och kommer med nytt förslag om att ge Hamnfyran ställnings som kollektivbärande part i fråga om MBL, AML, FML och lag om styrelserepresentation. Motprestationen är fredsplikt.
 18. APM Terminals svarar ja, Hamnfyran nej. Medlarna lyckas inte reda ut vad som behövs för att få Hamnfyran att svara ja.
 19. Under våren säger APM Terminals upp alla lokala avtal om förmåner till Hamnfyran. Parterna drar igång ett antal stämningar mot varandra i Arbetsdomstolen.
 20. Den 4 maj varslar Hamnfyran om nya blockader från den 15 maj till sista juni.
 21. Medlarna vill lägga ner, de ser ingen möjlighet att ena parterna, men fortsätter ändå efter en begäran från Sveriges Hamnar.
 22. Den 10 maj varslar APM Terminals om lockout på kvällar och nätter från den 19 maj till sista juni.
 23. Medlingsmötena fortsätter med ojämna intervaller under hela konfliktperioden.
 24. Den 20 juni lägger APM Terminals sitt storvarsel på 160 anställda på grund av arbetsbrist.
 25. Medlarna arbetar fram två alternativa nya lösningar i slutet på juni – parterna kan inte enas.
 26. Den 4 juli ber medlarna om att bli entledigade från uppdraget.
 27. TVISTEN
 28. Sedan APM Terminals tog över driften i containerterminalen 2012 anser Hamnfyran uppleva ett tilltagande gnissel i relationerna med parterna, som kulminerar i strejker 2016.
 29. APM Terminals vill se långsiktiga lösningar för att kunna förbättra konkurrenskraften och öka produktiviteten i en allt hårdare internationell konkurrens.
 30. Hamnfyrans vill se ändring i arbetslednings-relations och samverkansfrågor. Det handlar också om rättsfrågor/rättstvister och intressemotsättningar i hur verksamheten ska bedrivas. Och ett krav på kollektivavtal.
 31. Kravet på kollektivavtal kockar med att Transportarbetarförbundet och Sveriges Hamnar redan har tecknat kollektivavtal centralt.
 32. Och APM Terminals förhandlar bara med Transport, som har avtalet.

Källa: Medlingsinstitutet

ANNONS