"Jag tror att it snart inte kommer att synas”

Självlärande it-system, 3D-utskrivna reservdelar och maskiner som vet när de behöver underhållas. Teknikutvecklingen ger nya möjligheter för produktionsindustrin. Men enligt it-chef Anna-Karin Arvidsson på Volvo Cars ska tekniken anpassas till människan, inte tvärtom.

ANNONS
|

Vad betyder Industri 4.0 förVolvo Cars?

– Det är ett sätt att använda dennya tekniken för att bli ännu bättrei våra industriella processer. Att hatillgång till rätt information för attfatta beslut, att ha maskiner somsjälva vet när de behöver underhållas,så att man kan bli mycket merproaktiv. Drar man det riktigt långthandlar det om att göra saker medteknik som vi inte kan göra medvår mänskliga kraft. Till exempeldrönare som kan ta logistik till nyahöjder, bokstavligt talat. Ingen människakan få den överblicken. Så dethandlar både om att automatiseraindustriella processer som det ser uti dag, och om helt nya möjligheter.Jag tror ännu inte vi har förstått allamöjligheter som den nya teknikenmedför.

ANNONS

Hur jobbar ni för att anpassa ertill det här teknikskiftet?

– För oss handlar det om att anpassatekniken till oss. Vi kommeralltid att ha människan i centrum.Tekniken vill vi använda för att göradet bättre, intressantare och säkrarebåde i bilarna och i våra fabriker.

Vilka möjligheter innebär denhär tekniska utvecklingen för er?

– Människorna i våra fabriker kanjobba jämte robotarna och på så sättbli av med tunga eller farliga arbetsuppgifter.Vi använder tekniken föratt fatta bättre beslut. Genom att hamaskiner som kan säga till innande behöver underhållas slipper vistopptid i produktionen. Det ärjätteviktigt. Vi använder oss ävenav 3D-printing av reservdelar, detgör att vi slipper långa ledtider därvi behöver beställa hem reservdelar.Inom våra logistikområden handlardet mycket om spårbarhet ochtransparens.

Kan du ge något konkret exempelpå hur tekniken hjälper er attutvecklas?

– Vi använder VR eller AR för atttesta till exempel hur långt man behöversträcka sig in i karossen för attgöra ett visst moment. Genom dentekniken kan du se hur en ny karosseller bildel ser ut. Du kan hålla sakeri händerna som simulerar dina verktygför att dra åt en bult eller sättanågot i bildelen. Då märker du direktom du behöver sträcka dig långt, omdet är svårt att dra åt för att det bliren konstig vinkel. Med hjälp av dettakan vi göra våra linor och banavsnittmer ergonomiska. Nackdelen är attglasögonen ofta är ganska stora ochklumpiga. De är fortfarande inte påen nivå där man kan ha dem en heleller halv arbetsdag.

ANNONS

Vad innebär den här utvecklingenför arbetstillfällena hos erframöver. Kommer de att minskatill förmån för teknik som kan taöver en del av personalens arbetsuppgifter?

– När det handlar om teknikutvecklingoch automation är antaletarbetstillfällen eller arbetsuppgifterinte som en tårta, att om man taren bit och automatiserar den så blirdet mindre tårta kvar till människorna.Det är snarare så att den nyatekniken gör att tårtan blir mycketstörre. Vi kommer att behöva nyaroller som kan utveckla tekniken.Jag skulle även vilja påstå att det blirroligare och mer utvecklande jobb.Vi blir av med monotona, kansketunga och farliga moment. Jag seringen risk för att vi människor intekommer ha något att göra framöver.Snarare att vi kommer att göra andrasaker.

Vilka smarta innovationer kanvi komma att se i framtiden inomindustrin?

– Om man hör ordet it i dag är detmånga som ser en dator framför sig.De kanske också ser en platta och ensmartphone. Jag tror att it snart intekommer att synas. Det kommer attvara de vanliga glasögonen, klockanpå din arm eller sensorer i dina kläder.I stället för att höra en röst somsäger vilken back man ska plockaur, så kanske man känner ett litettryck i höger eller vänster axel frånsina kläder vart man ska röra sig,hur hårt man ska skruva en mutter,och så vidare. Det blir mycket merintegrerade lösningar än vad vi hari dag. It är inte längre bara en datorskärm,en telefon eller platta – detkommer att finnas överallt.

ANNONS
ANNONS