Göteborgs universitet satsar på spelbranschen

Den svenska spelbranschen växer så det knakar. Men bristen på seniora programmerare är stor. I höst startades därför en ny utbildning inom spelutveckling på Göteborgs universitet.

ANNONS
|

Spelindustrin är en av Sverigessnabbast växande branscher. Enligtstatistik från branschorganisationenDataspelsbranschen uppgick omsättningen2015 till 12,5 miljarder,vilket var en fördubbling jämförtmed 2013.

– Spelindustrin är en bransch somväxer, både till omsättning och antalsysselsatta. Det här är något som viär väldigt bra på i Sverige. Svenskaspelbolag har ett högt förtroendeinternationellt, säger Staffan Björk,professor i interaktionsdesign ochspelforskare vid institutionen fördata- och informationsteknik vidGöteborgs universitet.

MEN SPELINDUSTRIN STÅR införsamma utmaningar som resten avit-branschen när det kommer tillrekrytering. Enligt Staffan Björk ärdet framför allt seniora programmeraresom saknas och för att rådabot på den bristen startade Göteborgsuniversitet i höst programmetgame design and technology.

– Till skillnad från andra programmeringsutbildningarpå kandidatnivå,där man lär sig att använda en spelmotor, lär man sig på det härprogrammet att skapa en spelmotor,alltså att utveckla ett spel från grunden,förklarar Staffan Björk som ärutbildningsansvarig för programmet.

ANNONS

EN SPELMOTOR ÄR en mjukvaruplattformfrån vilken nya datorspelkan programmeras. Studenter haräven tidigare kunnat läsa sig tillden här kompetensen via enskildakurser på GU och Chalmers, mengenom ett skräddarsytt programhoppas Staffan Björk att fler skavälja den här banan framöver. Förefterfrågan inom spelbranschen ärstor.

– Spelbranschen skriker efterseniora programmerare. De flestasvenska spelbolag bygger sina egnaspelmotorer. Vi har en väldigt högteknisk kompetens i Sverige somgör att vi kan göra det, och det ären styrka hos företagen eftersom detinnebär att de även kan sälja spelmotorerna,förklarar Staffan Björk.

SENIORA PROGRAMMERARE HARockså en viktig roll i att driva projektoch vara tekniska specialister,och även om utbildningen i förstahand siktar mot en karriär inomspelindustrin är detta kompetensersom efterfrågas inom hela it-branschen,såväl som inom industrin.

– När vi pratar med företag somVolvo, Saab och SKF säger de att dekonkurrerar om samma arbetskraftsom spelindustrin, säger StaffanBjörk.

Men de stora industribolagenverkar ligga i lä när studenternasjälva får välja sin framtida arbetsplats.Enligt en undersökning frånUniversum, som listar de 50 mestattraktiva arbetsgivarna inom dataoch it bland studenter, ligger justspelbolag i topp.Staffan Björk tror att bristen påseniora programmerare har begränsattillväxten i spelbranschen:

– Det hade nog kunnat finnas fleroch större spelbolag om man hadekunnat anställa fler programmerare.Men jag tror inte att det harförsämrat kvaliteten. Svenska företagöverlag har ett gott rykte i attman inte lovar saker man inte kanleverera, och svenska spelindustrinär ett typexempel på det. Det är därförde, förutom ”vanliga” spel ocksåfår förtroende att göra spel till storafilmer som Terminator-filmerna,Avatarspelen och Mad Max.

ANNONS

På frågan om vad han tror liggerbakom den svenska spelbranschensframgångar och tillväxt svarar StaffanBjörk:

– Det beror nog på flera saker.Dels hade vi hemdatorn. På 90-taletkunde många leasa en dator från sittjobb, vilket var ganska unikt för Sverige.Många barn och ungdomarfick möjlighet att testa en PC tidigt.Det har också funnits ett stort statligtstöd för spel och spelutvecklingi Sverige. Många inom spelindustrinkommer från den här bakgrunden.De började programmera hemma ikällaren och kunde få stöd från statenför att få träffa andra som deladederas intresse.

DEN STARKA GEMENSKAPEN blandspelentusiaster har sedan fortsatt och är enligt Staffan Björk en annananledning till den snabba tillväxten.

– Många av de som varit längeinom spelindustrin känner varandra.Det är inte en konkurrensstämninginom branschen, mansamarbetar och hjälper varandra tillexempel genom att hyra ut personalnär det finns behov. Branschenvet att om något av spelbolagen görnågot bra, så gynnar det hela densvenska spelindustrin, säger han.

ANNONS