Går mot trenden och satsar på småskaligt jordbruk

I en tid när allt fler jordbruk läggs ner väljer Yxsjöns Humlegård att gå i motsatt riktning. Lokalt kravproducerad mat och odling av humle ska locka kunder till gårdsbutiken i Mölnlycke.

ANNONS
|

Året var 2015. Carolina Råbergoch hennes man Erik satt vidbryggan nere vid Yxsjön i Mölnlyckeoch skulle strax gå på visningi den lilla gården ovanför. Allt kändesrätt. Läget. Tidpunkten.

– Vi ville jobba mindre och varamer med barnen. Så vi spontanköptegården och startade vårtföretagYxsjöns Humlegård, berättarCarolina Råberg.

Sedan 2015 har mycket hänt.Gården har renoverats och justnu bygger man en gårdsbutiksom är planerad att öppna lagomtill jul. Där kommer gårdensegenproducerade produkter attsäljas och man kommer även attkunna dricka en kopp kaffe ellerta en lättöl från lokala bryggerier.

Företagetkommer också att ta inolika produkter från andra lokalaproducenter om man känner attdet passar in i konceptet.

ANNONS

GÅRDENS ODLINGAR LIGGER vackertnere vid sjön och i ett stort skifteuppe i skogen. Alla odlingar ärkravcertifierade och miljötänkandetgenomsyrar hela affärsidén.

– Vi odlar bland annat fläder,amerikanska blåbär, björnbär ochhavtorn som vi förädlar och säljer.Vi har också en odling av två sortershumle uppe på skiftet, Kostaoch Hulla Norrgård. Humlen tartre år på sig att växa klart innanskörd så vi är i början av produktionen,säger Carolina Råberg.

Humlen odlas på flera meterlånga störar och varje planta gerett kilo färsk humle och cirka 200gram torkad. När humlekottarnaär klara fälls stören och humlenskördas.

Intresset för humlen är mycketstort. Det är svårt att få tag påsvenskodlad humle och mångamikrobryggerier i Sverige letarefter just lokalodlad humle. Detfinns i dag runt 300 bryggerieroch de flesta, både stora och små,köper sin humle från framföralltTyskland. I Sverige finns endast enhandfull producenter och de klararinte att leverera till alla kundersom vill köpa.

– Det började ringa bryggaredirekt som ville sätta upp sig påen kölista, men det har vi ju ingenän. Det är en jättestor efterfråganeftersom det finns så få odlare iSverige, säger Carolina Råberg.

Priset på humlen från YxsjönsHumlegård kommer att vara förhandlingsbart,men redan nu har företaget börjat använda en delhumle i sina egna produkter. Enhonung från Djäknegården harsmaksatts med humle och whisky.Bären och örterna förädlas ochblir bland annat marmelader, sylteroch geléer. På gården finnsockså hönor av lantrasen Hedemorahöns,som kommer att geägg till försäljning, samt ett antalgutefår. Att ta steget att driva jordbrukvar inte särskilt svårt enligtCarolina Råberg som själv kommerfrån enlantbrukssläkt och äruppvuxen på en gård. Det svårahar varit all byråkrati som behövsför livsmedelstillverkning.

ANNONS

– Vi har fått mycket hjälp ochstöd av Härryda kommun ochLRF konsult när det gäller tillståndoch kalkyler. Från Jordbruksverkethar vi fått startstöd för unga jordbrukareoch investeringsstöd. Detsvåraste med att dra i gång produktionenhar varit allt pappersarbetesom krävs. Det kanske vartur att vi inte visste det från början,för då kanske vi hade backat, sägerCarolina Råberg.

EN HJÄLP PÅ vägen har varit Nyföretagarcentrumsmentorprogramsom hjälpt till med mycketråd och hjälp. Carolina Råbergska även gå en kurs i småskaligekologisk odling.

Till årsskiftet ska Erik Råberg gåner i tid från sitt ordinarie jobb föratt vara mer med barnen och CarolinaRåberg återgår till halvtidpå sitt jobb. Men i framtiden villde arbeta mer med gården ochplanen är att ha öppet gårdsbutikenflera dagar i veckan, även omden i starten endast kommer attha öppet på söndagar.

Produkterna från Yxsjöns Humlegårdkommer framöver även attsäljas i andra butiker, som till exempelSystrarna Jönssons Skafferii Landvetter.

– Vi vill ha många grenar i jordbruketoch testa olika sorters bäroch grönsaker. Det är kul att testa.Planen är också att börja odla vinbärvid skiftet. Och vi kommer attutveckla mer roliga produkter medhumle. Honungen med humle gårinte att hitta någon annanstans.Det finns mycket produkter medhumle utomlands, men ännu intei Sverige, säger Carolina Råberg.

Fakta: YxsjönsHumlegård

■■Grundades: 2016 av makarnaCarolina och Erik Råberg.

■■Finns i: Mölnlycke.

■■Finansiering: Startstöd förunga jordbrukare och investeringsstöd frånJordbruksverket

samt eget kapital.

ANNONS