Företagspark utvecklar framtidens sjukvård

På Sahlgrenska Science Park är målet att stärka konkurrenskraften för life science-bolag i Västsverige genom att öka förutsättningarna för samverkan mellan företag, akademi och sjukvård.

ANNONS
|

Mitt emellan Sahlgrenska sjukhusetoch Medicinarebergets Campusligger Sahlgrenska Science Park. Enföretagspark och samverkansarenaför aktörer inom life science, ettområde som omfattar bland annatbioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling.

– Vi försöker rigga för morgondagensoch framtidens sjukvårdgenom att se på vilka behov manhar inom sjukvården och kopplaihop det med entreprenörer. Atttesta produkter i riktiga sjukhusmiljöer,med de plattformar sombyggs upp inne i sjukvården, är ennyckel, förklararvd:n CharlottaGummeson.

Sahlgrenska Science Park ägsgemensamt av Västra Götalandsregionen,Business Region Göteborg,Göteborgs universitet via GUVentures, Chalmers och Mölndalsstad. Företagsparken består av kontoroch en 500 kvadratmeter storlabbyta. Där sitter i dag 90 små ochmedelstora företag, ett antal sommer än dubblerats under de senastetre åren.

ANNONS

Parken erbjuder även affärsutvecklingför att hjälpa nya bolageller etablerade aktörer att växa.Den är också en samverkansarenaför att skapa förutsättningar förgemensamma projekt och kopplasamman företag och investerare.

JENNIFER GRÖNQVIST ÄR affärscoachinom digital hälsa på SahlgrenskaScience Park.Hon menar att samverkanmellan företag och sjukvårdär helt avgörande för att skapa förutsättningarför innovationer inomområdet hälsa.

– Det är extremt svårt att få tillgångtill sjukvården och derasproblem. Det kräver en helt annanprocess än inom andra branscher.Det handlar mycket om regulatorisknavigering men också testplatser.Vi har en otrolig innovationskraftinom den här branschen just nu.Det gäller bara att slussa in de härföretagen rätt så att de inte dör påvägen, säger hon.

Enligt Jennifer Grönqvist hartekniken en mycket viktig roll i atthjälpa sjukvården att möta framtidensutmaningar med en åldrandebefolkning, ökade kostnader ochsvårigheter att hålla nere väntetideroch möta verksamhetsmål.

– Sjukvården behöver förnya sig.Samtidigt ser vi hur allt mer ingenjörsskapaddigital teknologi blirmainstream. Alla kan till exempelanvända AI i dag. Mellan teknikensutveckling och sjukvårdens utökadebehov har det uppstått en helt nysektor, health tech.

GENOM ATT SKAPA en arena för kunskapsutbytekan life science-industrinäven ta hjälp och inspireras avinnovationer från andra branscher,enligt Charlotta Gummeson.

– Det finns nästan inget bolagsom i dag säger att det inte jobbarnågonting med hälsa. Vi ser hurflera branscher går i varandra. Fordonsindustrini Göteborg till exempelhar kommit extremt långt medatt utveckla självkörande bilar. Närvi tittar på framtidens sjukvård såhandlar det exempelvis om robotkirurgioch hur det ska bli ”självkörande”.Där använder man väldigtmycket lärdomar som man dragitav att vi har självkörande bilar här istan, säger hon.

ANNONS

Utbytet kan även gå åt andra hållet.Ett exempel på hur en innovationsom ursprungligen skapatsför sjukvården kan användas inomandra branscher står företaget Luxbrightför. Bolaget startade som endel av GU Ventures inkubatorsverksamhet2012 och har i dag både kontoroch labb i Sahlgrenska SciencePark. Deras produkt, ett röntgenrör,används såväl inom sjukvårdensom inom matindustrin och säkerhetsbranschen,bland annat sombagageröntgenpå flygplatser.Vd:n Mats Alm ser flera fördelarmed att ha nära kontakt med andraföretag inom branschen.

– Vi står alla inför liknande utmaningaroch har i många fall sammabehov. Då är det bra att ha andra attbolla med. Genom att samla alla dehär bolagen under samma paraplyblir du även mer attraktiv för investerare,säger han.

EN SOM NYLIGEN tagit hjälp avSahlgrenska Science Parks affärsutvecklingsstödär läkaren och entreprenörenStefan Malmberg. I fjolstartade han bolaget Detectivio, tillsammansmed kollegan Taha Khan.Duons produkt ska göra det möjligtför sjukvårdspersonal att mätavitalparametrar – puls, blodtryck,andningsfrekvens, syremättnad ochkroppstemperatur – utan kroppskontaktmed patienten, på mindreän en minut. Stefan Malmberg har iegenskap av läkare bra kunskap omsjukvården, men har fått hjälp medatt navigera rätt bland lagar ochregelverk samt att hitta investerare.

– För oss är det viktigt att få hjälpmed att veta var investerarna finnsmen också förstå vad de behöverför information, och på vilket sättjag kan förbereda mig så att jag kanta kontakt på ett seriöst sätt, sägerStefan Malmberg.

ANNONS

Förutom att verka lokalt i Göteborgingår Sahlgrenska Science Parkäven i ett samverkansprojekt mellaninkubatorer i Sverige, Norge ochDanmark där målsättningen är attde tre länderna ska bli ett framtidanav inom health tech-industrin.

– Vår roll är att koppla ihop bolag,inte bara här i Västsverige utanockså på den nordiska och globalamarknaden. Den här regionen harmycket goda förutsättningar attbygga internationellt starka bolageftersom vi har så mycket industrihär. Inom life science måste du tänkaglobalt från dag ett, den svenskamarknaden är alldeles för liten. Skadu in på den här resan, oavsett omdu är en start up eller ett stort bolagsom ska utveckla en ny innovation,så måste du se hur det funkar att taden här innovationen ut i världen,säger Charlotta Gummeson.

LIFE SCIENCE-FÖRETAGVÄXER SNABBT

■■ Life science-branschen i Västsverigesysselsätter fler än 9 400personer.

■■ Framförallt små och medelstoraföretag växer snabbt. I Göteborgsregionenär cirka 33 procent av bolageni branschen verksamma inommedicinteknik, 22 procent inomläkemedel och bioteknik och 45procent inom life science-området,enligt siffror från SCB och BusinessRegion Göteborg 2015.

ANNONS