Erfaren mäklare guidar till lyckad bostadsaffär

Sälja först och köpa sedan? Eller tvärtom? Bästa budgivningsstrategin? Pantbrev? Den som överväger att köpa hus har en hel del att tänka på. Mäklaren Patrik Henningsson ger sina bästa tips inför livets kanske viktigaste köp.

ANNONS
|

Att köpa en bostad är för de allraflesta den största affär de gör i livet.Med en något avsvalnad bostadsmarknad,prognoser om kommanderäntehöjningar och nya,tuffare amorteringskrav finns detmycket att ta hänsyn till inför detstora köpet.

Patrik Henningsson, mäklare påLundin Fastighetsbyrå, har 20 årserfarenhet av branschen. Han seren utveckling där många bankerhar stramat åt sina krav på konsumenterna.För den som äger sin befintligabostad kan det till exempelhandla om att sälja först och köpasedan.

– Det kan hända att banken kräveratt man har sålt sin bostad först föratt få ett lånelöfte, för att veta hurmycket pengar man har till köpet,säger Patrik Henningsson.

OM MAN SKA sälja eller köpa förstär även en vanlig fråga som PatrikHenningsson får från sina kunder.Han konstaterar att det inte finnsnågot bra svar.

ANNONS

– Man får se till sin egen situation.Genom att sälja först vet du vilkenbudget du har att köpa för, men detkan också bli rätt stressigt att hittany bostad. Ett sätt att få lite mer tidpå sig är att reglera tillträdesdagen.

Att ha koll på sin budget är Aoch O för den som ska köpa en bostad.Att tidigt skaffa ett lånelöftefrån banken är viktigt för att varabudgivningsredo när drömhusetdyker upp, men Patrik Henningssonrekommenderar även att mangör en egen kalkyl, där kostnaderför eventuella renoveringar samt enbuffert för oväntade utgifter finnsinräknade.

– Det är också viktigt att ta höjdför kommande räntehöjningar. Närjag köpte hus för första gången lågräntan på 14 procent. Vi kommernog inte att hamna där igen på etttag men det kan vara bra att räknapå en höjning på mellan 3 och 5procent, säger Patrik Henningsson.

FÖRUTOM BOSTADENS PRIS tillkommeren lagfartsavgift på 1,5 procentav köpeskillingen samt kostnaderför eventuella pantbrev.

– Det krävs pantbrev för att kunnasätta fastigheten som säkerhet förlånet. Om det saknas pantbrev kanman behöva köpa till det. Pantbrevenkostar två procent av pantbrevsbeloppet,säger Patrik Henningsson.

En bostad kan helt sakna pantbreveller ha flera pantbrev, på olikabelopp. För att kunna sätta fastighetensom säkerhet för lånet krävspantbrev på hela lånebeloppet. Detär även viktigt att se till att alla lånpå fastigheten är lösta innan köpetgår igenom, så att du som ny ägareinte övertar någon annans lån. Köperman genom en mäklare är detmäklarens ansvar att undersökadetta, påpekar Patrik Henningsson.

ANNONS

För den som har budget och lånelöfteklart är det dags att börja gåpå visningar, gärna flera för att få enbild av vad man är ute efter. PatrikHenningsson rekommenderar ävenatt följa ett par försäljningar, för attbättre förstå hur budgivningen gårtill.

UNDER VISNINGEN TYCKER han attdet första man ska gå på är känslan.

– Fråga dig själv: känns detta bra?Är det här ett hus jag kommer atttrivas i? Om svaret är ja är nästasteg att undersöka husets skick.Som köpare har du en långtgåendeundersökningsplikt. Det är ävenviktigt att undersöka vilka eventuellarenoveringsbehov som mankan förvänta sig framåt, till exempelbyte av tak och fönster, renoveringav våtutrymmen, dräneringar ochså vidare. Alla dessa renoveringarkräver ofta relativt stora investeringar,säger Patrik Henningsson.

SÄLJAREN HAR I sin tur en plikt attupplysa om alla kända fel och bristeri fastigheten. Ofta har även enbesiktning av huset utförts av enoberoende besiktningsfirma ochPatrik Henningsson understrykervikten av att noggrant gå igenombesiktningsprotokollet.

– Besiktningsfirman har ett ansvarbåde gentemot säljare ochköpare. Om det saknas ett besiktningsprotokollbrukar köparen självgöra en besiktning, säger PatrikHenningsson som inte rekommenderaratt ett husköp genomförs utanatt en besiktning har gjorts.En fråga som har blivit extra hetde senaste fem åren är våtrumsintyg.

– Försäkringsbolagen har stramatåt sina krav och kräver i principalltid våtrumsintyg för att ersättafuktskador som uppstår. Samtidigtär det många badrum som saknarvåtrumsintyg, säger Patrik Henningsson.

ANNONS

Hur ska man tänka då?

– Nyare badrum bör ha våtrumsintyg.Saknas våtrumsintyg så rekommenderarjag att man låter enbranschkunnig titta på badrummet.

DEN SOM HITTAT drömhuset ochbestämt sig för att slå till står införnästa utmaning – att vinna budgivningen.Patrik Henningsson tyckeratt man sätta en tydlig gräns för hurlångt man är beredd att gå, innanman börjar buda.

Så, till tiotusenkronorsfrågan.Hur vinner man en budgivning?

– Jag får ofta den frågan. Jag harjobbat med detta i 20 år och jagkan inte se något mönster. Det härär mycket psykologi och det berorväldigt mycket på vem som budar.Vissa ökar med väldigt små beloppmedan andra budar på ganska aggressivt.Vad jag däremot har märktär att många budgivare har ungefärsamma gräns för hur mycket manär beredd att lägga för huset, svarar Patrik Henningsson.

VIKTIGT ATTTÄNKA PÅ FÖRHUSKÖPARE

SKAFFA LÅNELÖFTE

■■ Skaffa lånelöfte tidigt för att vetavilken budget du har att köpa för.Om du äger din befintliga bostad bördu också fundera på om du ska säljaeller köpa först. Vissa banker kräveratt du säljer först för att ge dig ettlånelöfte.

GÖR EN EGEN KALKYL

■■ Räkna in kostnader för eventuellarenoveringar, samt en buffertför oväntade utgifter. Du bör ävenräkna med en räntehöjning på 3-5procent. I kalkylen ska du räkna inen lagfartsavgift på 1,5 procent avköpeskillingen samt kostnad föreventuella pantbrev.

GÅ PÅ MÅNGA VISNINGAR

■■ Genom att gå på många visningarkan du få en bild av vad du är uteefter. Följ gärna försäljningen, ävenom du inte är med och budar, för attse hur en budgivning kan gå till.

UNDERSÖK HUSETS SKICK

■■ Har du hittat en bostad du ärintresserad av är det viktigt attundersöka bostadens skick. Nyarebostäder bör ha våtrumsintyg. Gåäven igenom besiktningsprotokolletnoggrant. Om det saknas ett besiktningsprotokollbör du som köpareutföra en egen besiktning innan köpetgår igenom.

SÄTT GRÄNS FÖR BUD

■■ Sätt en tydlig gräns för hur långtdu ska gå i budgivningen innan dubörjar buda – och stanna när du nåttden gränsen.

ANNONS