Coach hjälper företag förverkliga sina idéer

Louise Brudö drar nytta av sina erfarenheter av att ha startat en resesajt. Som affärscoach på Chalmers Ventures hjälper hon nyföretagare att navigera inom e-handel.

ANNONS
|

Sedan 2017 arbetar du somaffärscoachpå Chalmers Ventures.Vad innebär det?

– Jag är ansvarig för affärscoachernaoch i mitt arbete träffar jag månganya entreprenörer. Chalmers Ventureshar ju ett ägande i de bolag somingår och vi försöker coacha medolika metoder för att få företagenatt växa så snabbt som möjligt. Viär duktiga på bolagsfrågor, affärsutveckling,finansiering och investeringar.Vi jobbar nära bolagen,många befinner sig i närområdet.

Ditt fokus är e-handel och online.Berätta mer!

– Jag har en bakgrund inom justdet, och framför allt egen erfarenhet.På det sättet kan jag vara behjälpligmed att lotsa nya företaginom dessa områden. Det berorlite på vilken sorts företag det är,men många hos oss har en tekniskbas och alla har något unikt. Menframför allt jobbar vi med att snabbtkänna av om affärsidén har bärkraft.Ett företag kan ha en idé, men hurförbättrar just den idén något förkunden? Vi testar helt enkelt marknadenoch arbetar utifrån ”fail fast”,det vill säga att man så tidigt sommöjligt i processen ska se vad somfungerar.

ANNONS

Du var med och grundade resesajtenDestly, som sedan såldes tillTravelbird. Hur har det påverkatdin syn på startups?

– Jag kan säga att jag har storrespekt för de som driver företag.Det är verkligen en bergochdalbana,med både toppar och dalar.Som entreprenör är man utsatt,kanske har man tagit lån eller tagitin riskkapital som ökar pressen. Ellerså arbetar man utan lön. Myckethandlar också om timing och tur.Samtidigt är det otroligt lärorikt ochspännande att driva bolag. Har manen idé så tycker jag att man ska försökaatt förverkliga den. Det finnsdessutom mycket stöd och hjälp attfå när man ska starta bolag.

Vad innebär Chalmers Venturesacceleratorprogram?

– Vi har många unika techbolag iregionen. Tanken är att man ska gåfrån idé till investeringsdugligt bolagpå 18 månader. Så vi erbjuder endedikerad affärscoach, möjlighet tillpengar för att starta och ett gedigetnätverk av kunniga entreprenörer.Vi blev rankade på tredje plats iEuropa och första plats i Sverige avUBI – University Based Incubators.Det är vi stolta över.

Varför är startups så viktiga förföretagsklimatet?

– Framför allt kan större företagköpa från startups, för många harinte möjlighet att själva ta framnya produkter. Sen driver startupstillväxten i samhället och ger arbetstillfällen.Man löser problemoch skapar välfärd. Det är faktisktdemokratiskt att starta företag, fördet spelar ingen roll vilken bakgrundman har eller var man kommerifrån, det viktiga är vad manåstadkommer.

ANNONS

Hur skapar man intresse för sittnystartade företag?

– Genom att visa att man kan skaparesultat, att man har lösningen påett problem för kunden. Det finnsolika vägar, man kan till exempelvara med i något pilotprojekt ellergöra en deal med ett redan käntföretag.Sen handlar det om att säljasig och synas. Skriva pressreleaser,kontakta journalister och få folk atttala om ditt företag. Våga vara stoltöver din prestation.

Vilka vägar till finansieringtycker du man ska utforska?

– Riktiga kunder som betalar äralltid bäst. Sen finns det olika vägarsom riskkapital, bidrag och lån. Viförsöker råda till att först och främsthitta annan finansiering än riskkapital,så att bolaget har skapat såbra förutsättningar som möjligt närman tar in investerare. Här i regionenfinns det många bra stödsystemvia Vinnova, Västra Götalandsregionenoch Almi till exempel.

Vilka är dina bästa råd till nyaföretagare?

– Fundera på vilket problem dinprodukt eller tjänst löser och förvem. Våga ta hjälp av marknaden,prata med kunder och andra erfarnavad som behövs. Och testa din produktpå ett tidigt stadium, fokuserapå det du är bra på och ha roligt.

Fakta: Louise Brudö

■■ Gör: är head of businesscoaches på Chalmers Ventures.

■■ Ålder: 38 år.

■■ Bor: Hisingen.

■■ Familj: man och två barn.

■■ Intressen: KTM elmotorcykel,snowboard och crossfit.

ANNONS