Budgeten får ordning på studentekonomin

Enligt en undersökning av CSN tycker studerande att deras ekonomiska situation blivit tuffare de senaste åren. Familjeekonomen Sharon Lavie på Ikano bank är inte förvånad. Här ger hon tips om hur du får ekonomin att gå ihop.

ANNONS
|

Vartannat år gör Centrala studiestödsnämnden(CSN) en undersökningom hur landets studenter uppleversin ekonomiska situation. Densenaste enkäten som genomfördesunder 2017 och presenterades i vårasvisar att det blivit tuffare att varastudent sedan 2015.

Av CSN-rapporten Studerandesekonomiska och sociala situation2017 framgår det att 65 procent avde svarande tycker att deras ekonomiär ganska bra, bra eller mycketbra. Det är en minskning med tvåprocentenheter sedan 2015. Hela 61procent av de som har både studiemedeloch lån uppger att pengarnainte täcker alla levnadsomkostnader.

ATT EKONOMIN FÖR studenter saktautvecklats negativt är inget somöverraskar Sharon Lavie, familjeekonompå Ikano bank.

– Nej, vi har märkt i många år nuatt många studenter har det knapert.För även om vi inte haft någon höginflation, så har priserna ökat merän studiemedlen och det gäller inteminst hyror. Marginalerna är småoch minsta avvikelse kan spräckabudgeten, säger Sharon Lavie.

ANNONS

Just att göra en budget är det enskilt viktigaste verktyget för att få ordning på sin ekonomi. Inte minstom man just har flyttat hemifrån ärdet viktigt att sätta sig ner och gåigenom vilka fasta och rörliga utgifterman kommer att få och vilkasom kan påverkas.

– Försök få med allt. Inte barahyra, mat och mobil, utan ävenhemförsäkring, toapapper, husgeråd,möbler, kläder och nöjen.Och jämför gärna avtal för mobil,försäkring och eventuell el, sägerSharon Lavie.

ANDRA TIPS ÄR att fundera på att boihop med någon för att få ner denstörsta kostnaden, hyran, som föröver hälften av studenterna slukarmer än 4 000 kronor i månaden.

– Plus att laga all mat hemma ochcykla i stället för att åka kollektivt.Då kanske man dessutom kanstrunta i gymkort. Många bäckarsmå blir tillsammans en hel del.Sedan gäller det förstås att hålla sigtill budgeten. Annars kan det bliväldigt mycket makaroner i slutetav månaden, säger Sharon Lavie.

Hon har gjort ett exempel på enbudget (se grafiken här ovan) somvisar hur små marginaler en studentkan ha. I exemplet får studentenbara 99 kronor över. Därför kandet vara värt besväret att leta redapå och söka stipendier. Liksom attsöka bostadsbidrag för den som ärberättigad till det.

MEN DET VANLIGASTE sättet att förbättraekonomin är nog trots allt attarbeta vid sidan av studierna. EnligtCSN-rapporten gör 40 procent det.Det gäller dock att hitta en balansså att inte studierna blir lidande,att se till att betala rätt skatt och attstämma av inkomsten mot ett eventuelltbostadsbidrag för att slippa bliåterbetalningsskyldig.

ANNONS

Ur ekonomisk synvinkel kanskedet också är bra att innan man börjarplugga ställa sig den övergripandefrågan: är projektet är lönsamt?

– En relevant fråga som mångakanske inte funderar på. Mitt generellasvar är att en högskoleutbildningär lönsam, men man bör kollaframtidsprognoser yrke för yrke.Att utbilda sig till ingenjör, läkareeller lärare kommer troligen att varalönsamt även framöver, men blandmer nischade yrken bör man kollavad branschen spår. Bäst är förståsatt läsa något man tycker är intressantoch roligt, men man ska kanskeinte vara helt blind för verkligheten,säger Sharon Lavie.

Och att ta studiemedel och studielånfrån CSN är en bra affär?

– Ja, eftersom räntan just nu ärminimal är det än lönsam affär.Det är svårt att hitta bättre lån, sägerSharon Lavie.

CSN:S STUDIEMEDEL

■■ Maximalt studiemedel är 10 444kronor i studiemedel för fyra

studieveckor.Av dem består 3 164kronor av bidrag och 7 280 kronorär lån. Besked om en ansökan kommeroftast inom en vecka och mankan fåstudiemedel för fyra veckorbakåt i tiden.

■■ Andra inkomster kan påverkarätten till studiemedel. Överstigerinkomsterna fribeloppet för ettkalenderhalvårkommer studiemedletatt minskas. För heltidsstudierunder 20 veckor är fribeloppet88 138 kronor.

■■ För att undvika att bli återbetalningsskyldigska du meddelaCSN om du fått högre inkomster.Antalet veckor med studiebidragär begränsat. Planera därför såattstudiemedlen räcker för hela utbildningen.

SKATTEN

■■ Den som inte vill betala merskatt än nödvändigt kan fylla i ettintyg eller begära jämkning. Du fårpå såsätt ett lägre skatteavdragoch mer pengar att leva på.

■■ För en inkomst påmindre än

19 247 kronor under hela 2018 behöveringen skatt betalas. Fyll i ettintyg och lämna till arbetsgivaren.

■■ Tjänar du 19 247 kronor ellermer kommer du att betala skatt förhela beloppet du tjänar. I detta fallkan du begära jämkning som innebäratt arbetsgivaren drar mindre iskatt direkt, såslipper du vänta på återbäring året därpå.

■■ Men om du tjänar mer än vad duhar meddelat Skatteverket kanskearbetsgivaren drar för lite skatt.Meddela genast Skatteverket för attslippa restskatt.

BOSTADSBIDRAG

■■ Den som är under 29 år kan sökabostadsbidrag. Den som har barnkan fåupp till 1 300 kronor.

■■ Ansök och gör en preliminär beräkninghos Försäkringskassan.

■■ Bostadsbidraget minskas om dininkomst är över 41 000 kronor per år. Som inkomst räknas 80 procentav studiebidragsdelen, lön, ränteinkomstermed mera.

■■ Den som tjänar mer än vad somuppgetts i ansökan kan bli återbetalningsskyldig.

■■ Var särskilt uppmärksam undersista studieåret eftersom bidrageträknas helårsvis. Om du studerarfram till juni och räknar med attbörja jobba direkt efter studiernaär chansen ganska stor att dinatotala inkomster för året kommeratt överstiga gränsen för att fåbostadsbidrag.

BRA ATT VETA FÖR DIG SOM STUDERARSTIPENDIER

■■ Även om det tar lite tid kan detabsolut vara värt att söka stipendierom du blir beviljad.

■■ Länsstyrelsen har en databasöver landets stiftelser som delar utstipendier och bidrag.

■■ Stipendier som går till utbildningär skattefria. Men tänk påatt ettstipendium kan påverka din rätt tillbostadsbidrag.

ANNONS