App som mäter hur vi mår växer med raketfart

Med ett digitalt verktyg som följer medarbetarnas motivation och mående i realtid är Winningtemps mål att minska personalomsättning och sjukskrivningar hos sina kunder. Bolaget utsågs tidigare i år till ett av Europas snabbast växande techbolag.

ANNONS
|

– Vi samlar in info om det dagligaarbetet och visualiserar välmåendeti en organisation i realtid,förklarar Pierre Lindmark,vd och en av grundarna till Winningtemp.

Tillsammans med MathiasHansson Fredlund har han tagitfram det digitala verktyget medsamma namn som bolaget. Verktygetmäter bland annat medarbetaresglädje, motivation och stressnivåersamt ledarskap i företag,vilketanvändarna kan följa i realtid viaen app. Går mätarna åt fel håll fåranvändaren automatiskt förslag påförbättringar och åtgärder. Måletär, enligt Pierre Lindmark, att sättapersonalens välmående på agendan,underlätta diskussioner kringarbetsmiljö och ledarskap och, iförlängningen, minska personalomsättningoch sjukskrivningstal.

– Vi har vänt den tungroddaprocessen med årliga medarbetarsamtaloch medarbetarundersökningar.Vi lever i en snabbrörligvärld och tid är en avgörande faktori många företag och det gälleratt kunna agera snabbt, säger han.

ANNONS

Winningtemp har tagit hjälp avforskare vid Göteborgs universitetför att identifiera vilka aspektersom mest påverkar välmåendet påen arbetsplats. Även om olika personerdrivs och motiveras av olikasaker finns det enligt Pierre Lindmarkvissa gemensamma nämnaresom företag kan jobba med. Attdessutom få uppgifterna svart påvitt gör det, enligt honom, enklareatt sätta in rätt åtgärder i rätt tid.

– Appen kan till exempel föreslåatt man som ledare ska ta ett kortsamtal med en medarbetare somhar en stressig period. Datan kanäven fungera som ett bra diskussionsunderlagpå teammöten. Detkan vara tryggare som ledare attbelysa information som alla harbidragit till än att bara gå på attmagkänslan, säger han.

SYSTEMVETAREN Pierre Lindmarkbörjade intressera sig för personalfrågornär han för drygt tio årsedan deltog i arbetsmiljöprojektetHållbar rehabilitering. Bilden avarbetsmiljön som en viktig faktorför ett företags framgång stärktesnär han under åren därpå jobbadenära ledningsgrupper.

– Många företag hade problemmed sjukfrånvaro, stress och attbehålla talangerna. Vi har längehaft flera mätmetoder kring sälj,KPI:er och liknande och jag frågademig varför vi inte har ett verktygför att mäta det allra viktigastepå ett företag – personalens välmående,säger Pierre Lindmark.

Efter att ha pratat med vännenoch tidigare studiekamraten MathiasHansson Fredlund beslutadede gemensamt att starta Winningtempi augusti 2014. I börjanarbetade Pierre Lindmark själv ibolaget, men efter att de lyckats fåintresse från kunder och ett innovationslånfrån Almi kunde ävenMathias hoppa på tåget.

ANNONS

Sedan starten har det Göteborgsbaseradebolaget växt explosionsartatoch utsågs tidigare iår till ett av Europas snabbast växandetechbolag av The Next Web.Sedan 2017 har tre anställda blivit20 och bolaget har det senasteåret ökat omsättningen med 15procent – varje månad.

PIERRE LINDMARK TROR att tajmingenoch fokuset på att utvecklaprodukten i nära kontaktmed kunderna har betytt mycketför företagets framgång. Men resanhar inte varit utan utmaningar.Att få finansiering var en av dem.

– Vi hade en idé men ingenprodukt. Jag tog fram en powerpoint-presentation med en pitchoch reste runt och träffade kunderoch investerare. Många var intresserademen sa ”kom tillbaka närdu har en produkt”, berättar hanoch blickar tillbaka till 2015.Att ta in externt kapital var enligthonom avgörande för att lyckas.

– Tajmingen är otroligt viktigtnär det gäller mjukvara. Ska manta första platsen på marknadenmed mjukvara behöver man kunnaspringa snabbt, vilket inte gördet möjligt att växa organiskt.

En annan viktig faktor var atthitta rätt medarbetare.

– Det har varit en utmaning atthitta människor som är entreprenörssjälar,personer som harett driv och som vågar hoppa påett sånt här bolag i en tidig fas. Vimärkte stor skillnad efter att detbörjade gå bra och vi började bliomskrivna, sedan dess har detvarit betydligt lättare att attraherapersonal, säger Pierre Lindmark.

Appen finns på 16 språk menkunderna är främst svenska företag.Bolaget har nu siktet inställtpå den europeiska och amerikanskamarknaden.

ANNONS

– Att man tappar talanger ärett globalt problem. Det finns enjättestor marknad för detta, sägerPierre Lindmark.

Fakta: Winningtemp

■■ Omsättning: 12 miljonerkronor.

■■ Antal anställda: 20.

■■ Ägarskap: Pierre Lindmark,Mathias Hansson Fredlund,Almi Invest, Chalmers Ventures,Alexander Hars och anonymaaffärsänglar.

■■ Tillväxtplanerframöver.Att utöka den internationellaverksamheten. ”Om tre år ärvi runt 600 anställda och omsätteröver en miljard.”

ANNONS