Vilseled inte om Västlänkens miljöpåverkan

Västlänkens miljönytta är negativ om alla fakta tas med i beräkningarna. Den logiska följden av nya, korrigerade miljöberäkningar, som kommer att visa att Västlänken är en hälso- och miljökatastrof, måste bli att hela projektet stoppas, skriver bland andra Göran Värmby, GKMA och f d miljöchef Göteborgs stad.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Varför vilseleder Trafikverket politiker och allmänhet genom att redovisa en fyra år gammal medicinsk rapport som bygger på felaktiga utsläppsdata? Är anledningen till att klimatkalkylen är hemlig helt enkelt att den inte finns?

Vi välkomnar GP:s granskning av Västlänken och artiklarna om luftföroreningar och klimatutsläpp men vill gärna komplettera med ytterligare fakta.

Den medicinska undersökningen. GP intervjuar överläkaren och professorn vid Sahlgrenska Akademin Lars Barregård om hälsoeffekterna från själva bygget av Västlänken. Det handlar om omfattande effekter av dieselavgaser och buller från lastbilstransporter och arbetsmaskiner. Cirka 100 000 göteborgare beräknas beröras av den försämrade luften under byggtiden.

Då ska man veta att Barregårds medicinska rapport är fyra år gammal (2014) och bygger på en luftkvalitetsutredning som är överspelad och visar att miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid inte överskrids. Länsstyrelsen underkände denna luftkvalitetsutredning, vilket inte många känner till.

ANNONS

Den senaste luftkvalitetsutredningen – från 2016 – visar i stället att det blir omfattande överskridanden av MKN för kvävedioxid. Vad som gör det ännu allvarligare är att ingen av dessa utredningar har tagit med effekterna av trafikomledning och köbildning, något som Trafikverket själva bedömt som största källan till utsläpp.

Långt fler människor drabbas

Detta betyder att i verkligheten kommer långt fler människor i centrala Göteborg inklusive barn, sjuka och andra på 48 förskolor, skolor, lekplatser, vårdinrättningar och andra känsliga verksamheter att få kraftiga överskridanden av gränsvärdena för kvävedioxid under de cirka tio år som bygget beräknas pågå. Om vi dessutom lägger till de negativa effekterna av en rad andra ämnen som det också finns gränsvärden för – till exempel de mikroskopiska partiklarna ”PM 2,5”, bensen, ozon och bensapyren, varav flera är cancerogena men vars halter Trafikverket inte ens har med i sina beräkningar – så kommer vi med största sannolikhet att få en skrämmande bild av de medicinska effekterna.

Förbud mot dieselfordon. Högsta förvaltningsdomstolen i Tyskland öppnade nyligen för förbud mot dieseldrivna personbilar och tunga fordon i städer, vilket hyllas i Sverige – inte minst av Miljöpartiet. Förslag finns redan att motsvarande förbud ska införas i Sverige senast 2020 då bygget av Västlänken, enligt ansökan, pågår för fullt och har 6-8 års byggtid kvar. Ulf Kamne (MP) har flera gånger i media med all rätt oroat sig över barnens hälsa i Göteborg på grund av dieselavgaser och MP vill införa förbud mot dieselfordon i centrum.

ANNONS

Däremot säger varken han eller övriga ansvariga politiker i Göteborg ett ord om den miljöskandal som bygget av Västlänken skulle innebära när det gäller just dieselavgaser och påverkan på våra barn. Miljö- och klimatnämnden – där en MP-politiker är ordförande – skrev ett yttrande om Västlänken till mark- och miljödomstolen (MMD) i november 2016 utan att det fanns med ett enda krav på Trafikverket när det gäller utsläppen från de 30-40 tunga dieseldrivna transporter per timma som kommer att ske under många år för att köra bort all lera och sprängsten.

Negativ miljönytta. Ser vi till den totala miljönyttan med Västlänken är den negativ. En fråga som GP borde ha ställt till Trafikverket är varför fordonen om 10-20 år har samma utsläpp som i dag i deras beräkningar för Västlänksprojektet men i stort sett uppnår nollutsläpp från samma typ av fordon i projektet Förbifart Stockholm. Den accelererande teknikutvecklingen och allt strängare miljökrav kommer ovillkorligen att göra fordonen allt renare och därmed får Västlänken i stället en enorm miljöskuld – cirka 300 000 ton – när det gäller växthusgasen koldioxid. Anledningen till att vare sig GP eller någon annan får ut någon klimatkalkyl från Trafikverket är enligt vår uppfattning att det inte finns någon seriös sådan att visa upp.

ANNONS

Även för kvävedioxid och övriga hälsofarliga ämnen blir miljönyttan kraftigt negativ, det vill säga de omfattande utsläppen från byggtiden går aldrig att ”kompensera” genom att människor börjar åka mera tåg.

Trafikverket har räknat in miljövinster (80 procent av den totala klimatmiljövinsten!) från möjlig ökad godstågstrafik genom den befintliga Gårdatunneln som Västlänken enligt Trafikverket skulle avlasta. Den eventuella ökningen är inte beroende av att Västlänken byggs och det finns inga beräkningar som visar att godstrafik med tåg kommer att öka genom Gårdatunneln i framtiden.

Den logiska följden av nya, korrigerade miljöberäkningar, som kommer att påvisa att Västlänken är en hälso- och miljökatastrof, måste bli att hela projektet stoppas!

Satsa i stället på att förbättra kollektivtrafiken inom Göteborg och pendeltågssträckningarna in mot Göteborg, vilket ju alla är överens om behövs.

Göran Värmby

Göteborgs kultur- och miljöarvs-förening GKMA, f d miljöchef Göteborgs stad

Nette Strunge

GKMA, leg fysioterapeut, entreprenör

Sven Simonson

ordförande i GKMA

ANNONS