Viktigt att göra relevanta jämförelser

Köpt energi är inte detsamma som använd energi när man jämför hur energieffektiva småhus är visavi flerbostadshus. Och ett mer relevant jämförelsetal i sammanhanget är energianvändningen per person och inte per kvadratmeter, skriver bland andra Pär Johansson, Chalmers.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Genmäle

Billiga bostäder, 4/7

Christer Harrysson och Glenn Welander använder begreppet ”köpt energi” för att visa att småhus är energieffektivare än flerbostadshus. Detta är ett begrepp som används i bygglagstiftningen och i energistatistiken från SCB och Energimyndigheten. Det är dock inte samma sak som ”använd energi” [1]. Småhus värms ofta med värmepump som drivs med el. Därmed är den använda värmeenergin cirka tre gånger större än den köpta elenergi som rapporteras i statistiken. Det är uppenbart att en större yta (småhus) mot den kalla uteluften kräver mer energi att värma än en mindre (flerbostadshus).

I EU-projektet QUALICheCK [2] studerade vi skillnader mellan beräknad och uppmätt energianvändning för 44 småhus i Lerum. Där har skillnader mellan förväntad och verkligt brukarbeteende stor påverkan, men avsaknaden av separata mätare för värme som ska normalårskorrigeras är också en felkälla.

ANNONS

Energianvändningen varierar

Det är viktigt att vara medveten om att energianvändningen under bygg- och driftskedet varierar mellan olika byggnader. Det är också viktigt att skilja på energianvändning och koldioxidutsläpp. Fram till 2050 kan tio procent av energianvändningen men 90 procent av koldioxidutsläppen från byggbranschen härröra från byggskedet [3].

I verkligheten bor personer i småhus på 46 m2/person, medan personer i hyresrätt bor på 34 m2/person [4]. Det byggs alltså i genomsnitt 35 procent större golvyta för personer i småhus. Det gör att ett mer relevant jämförelsetal i sammanhanget är energianvändningen per person och inte per kvadratmeter.

Negligerbar effekt

När det gäller individuell mätning och debitering har Boverket [5] gjort beräkningar som visar på en negligerbar effekt för flerbostadshus. Samma bör gälla småhus.

Vi publicerar alla våra forskningsresultat i välrenommerade vetenskapliga publikationer. Många av dem publiceras dessutom online på http://publications.lib.chalmers.se där alla kan ta del av och förkovra sig i våra forskningsresultat på området.

Pär Johansson

forskarassistent i byggnadsfysik, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Holger Wallbaum

professor i hållbart byggande, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och Profilledare för energi i den urbana utvecklingen, Chalmers

Angela Sasic Kalagasidis

biträdande professor i byggnadsfysik, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

ANNONS

Referenser:

[1] M Mangold, M Österbring, H Wallbaum, 2015. Handling data uncertainties when using Swedish energy performance certificate data to describe energy usage in the building stock. Energy and Buildings 102, sid. 328-336.

[2] P Johansson, 2016. FACT SHEET #20 QUALICHECK Study Sweden – Compliance of Energy Performance Certificates (EPCs): differences between measured and calculated energy use in EPCs versus building permits. Tillgänglig: http://qualicheck-platform.eu

[3] H Wallbaum, M Jakob, G Martius, 2013. Assessment of the relevance of “embodied energy” in the building stock of the city of Zurich. Sustainable Building Conference 2013.

[4] SCB, 2016. Genomsnittlig bostadsarea per person efter hushållstyp, boendeform och år. Tillgänglig: http://statistikdatabasen.scb.se

[5] Boverket, 2014. Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. Rapport 2014:29. Tillgänglig: http://boverket.se

ANNONS