Finns en lösning. Moderaterna och Alliansen har påtalat problemen i åratal och vi vet att en mängd saker behöver göras: Förebyggande, främjande och brottsbekämpande. Våra förslag är färdigtänkta, formulerade och finansierade, skriver Jonas Ransgård (M).
Finns en lösning. Moderaterna och Alliansen har påtalat problemen i åratal och vi vet att en mängd saker behöver göras: Förebyggande, främjande och brottsbekämpande. Våra förslag är färdigtänkta, formulerade och finansierade, skriver Jonas Ransgård (M).

Vi har ett färdigt paket för att lösa segregationen

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Utsatta områden

Del 11 av 11. Tidigare inlägg 31/7 – 14/8.

Av de 23 områden i Sverige som är allra värst utsatta av kriminalitet och utanförskap ligger hela sju i Göteborg. Polisen säger att de omöjligtvis eller med stor svårighet kan göra sitt jobb där. Parallella samhällsstrukturer och omfattande brottslighet har blivit så vanligt att både polis och boende i området ofta uppfattar det som normalläge.

Stadens rödgröna styre verkar leva på hoppet att det alarmerande tillståndet i vår stad på något magiskt sätt ska lösa sig självt. I deras budget ekar det skrämmande tomt på lösningar. Moderaterna och Alliansen har påtalat problemen i åratal och vi vet att en mängd saker behöver göras: Förebyggande, främjande och brottsbekämpande. Våra förslag är färdigtänkta, formulerade och finansierade.

ANNONS

Förbättra skolresultaten. Kommunens viktigaste uppgift är att förbättra skolresultaten. Närvaro i skolan och godkända betyg är en oöverträffad försäkring mot att hamna i gängkriminalitet.

I vår budget satsar vi på tidiga stödinsatser, då det ofta är för sent att vända utvecklingen då de underkända betygen väl kommit. Fler skolor ska delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Läxhjälp och studiestöd ska riktas till mellan- och högstadiet, gärna i samverkan med civilsamhället. Extraundervisning på kvällar, helger och lov eller genom ett extra skolår ska erbjudas för den som behöver.

  1. Bygg bort bostadsbristen. I Göteborg saknas runt 20 000 bostäder. Trångboddheten i de särskilt utsatta områdena förvärrar och befäster kriminaliteten. I brist på utrymme i hemmet vistas många barn i en utemiljö som präglas av kriminalitet, hot och våld. Det är helt nödvändigt med ökat bostadsbyggande och fler upplåtelseformer för att minska bostadsbristen och segregationen.

Staden behöver en strategi för fler billiga bostäder. En översyn behöver göras av vilka särkrav från nationella byggregler som staden ställer, för att pressa byggkostnaderna. Ett sätt att öka tempot och minska kostnaderna är att låta alla byggherrar, såväl kommunala som privata, få göra detaljplanearbetet på egen hand och sedan få det godkänt av Stadsbyggnadskontoret.

  1. Motverka olagliga hyreskontrakt. Bostadsbristen har lett till en olaglig handel med kontrakt, andrahandsuthyrning och skenbosättningar. För de yrkeskriminella utgör dessa en betydande finansieringskälla. Detta måste stoppas. Vi vill därför förstärka Störningsjourens aktiviteter för att motverka denna kriminalitet.
  2. Stöd till frivilliga. Engagemang i en förening ger en meningsfull sysselsättning. Många föreningar arbetar med direkt trygghetsfrämjande verksamhet genom exempelvis brottsofferjour, vittnesstöd och kvinno- och tjejjourer. Det är ett betydelsefullt arbete som ska värnas och uppmuntras. Alliansens budget innehåller ett kraftigt ökat stöd till föreningslivet i allmänhet och särskilt till föreningar som arbetar direkt för ökad trygghet.
  3. Poliser och socialtjänst i samverkan. Polisens arbete är betydelsefullt och poliserna behöver snarast bli fler. Men resultaten blir bäst då polisens arbete kombineras med sociala insatser. Ett mycket viktigt arbete görs av kommunens fältarbetare och socialtjänst. Kommunens arbete mot kriminalitet och våldsbejakande extremism behöver förstärkas och kompetensen för att stödja avhoppare ökas.

Vi vill samordna och effektivisera stadens trygghetsfrämjande tjänster samt införa fler områden som bevakas av ordningsvakter med utökade befogenheter att ingripa mot brottslighet. Fler trygghetsfrämjande kameror behövs i otrygga och utsatta områden och kameraövervakningslagen behöver anpassas till dagens verklighet och behov.

  1. Arbetslinjen mot utanförskap. Att ha ett jobb betyder ekonomisk frihet, ett socialt sammanhang och att man bidrar till samhället. Arbetslinjen behöver därför stärkas och stödjas. En förutsättning för att alls kunna komma i arbete är att man har grundläggande kunskap i svenska språket. Därför ska deltagande i språkintroduktion vara en förutsättning för att få försörjningsstöd. Kraven på och kvaliteten i kommunens språkintroduktion behöver också höjas.

Att arbeta och bidra till den egna försörjningen är en viktig svensk värdering. Det ska vara mer lönsamt att gå till jobbet än att stanna hemma och få bidrag. Moderaterna vill därför införa ett bidragstak. Av samma skäl är det nödvändigt att försörjningsstöd villkoras mot deltagande i insatser som syftar till att öka anställningsbarheten.

ANNONS

För många utrikes födda står utanför arbetsmarknaden. För att minska denna djupa jobbklyfta behöver kommunen, näringslivet och Arbetsförmedlingen samarbeta samordnat och medvetet. Varje individ behöver matchas mot en möjlig praktikplats, som i förlängningen kan leda till anställning. En förutsättning för att det ska fungera är att företagsklimatet i Göteborg förbättras avsevärt, så att det finns växande och välmående företag i behov av arbetskraft.

Utvecklingen går att vända. Alliansen har förslag för ett tryggare Göteborg där varje människa kan sträva efter sin dröm.

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd i Göteborg

ANNONS