Vi avbryter strejken om oberoende medlare sätts in

Vi tar inte lättvindigt på den pågående hamnstrejken, men anser oss i dagsläget sakna alternativ att lösa stridsfrågorna och bidra till en personalpolitik som bygger på dialog och samverkan i stället för diktat, skriver Erik Helgeson, Svenska Hamnarbetarförbundet.

ANNONS
|

Replik

Hamnstrejken, 16/11

Vi delar i många delar den oro som Svensk Skeppsmäklarförening ger uttryck för gällande APM Terminals Gothenburg. Terminalen har de senaste åren förlorat många marknadsandelar och höstens produktionsproblem samt den nu pågående konflikten sätter återigen våra och andras arbetstillfällen på spel. Vi tar inte lättvindigt på den risken, men anser oss i dagsläget sakna alternativ för att lösa stridsfrågorna och bidra till en personalpolitik som bygger på dialog och samverkan i stället för diktat.

Men, som Svensk Skeppsmäklarförening väl vet, är vinterns konflikt inte ny utan en fortsättning på den som skakade hamnen redan i våras. I dag, efter en fem månader lång avkylningsperiod, står det dock klart att arbetsgivaren APM Terminals Gothenburgs ledning inte haft något intresse av att medverka till en förhandlingslösning. Det enda konstruktiva arbete den lokala APMT-ledningen ägnat sig åt under perioden i förhållande till konfliktfrågorna är att man, under stor sekretess, tagit fram en ny arbetsmiljöorganisation på företaget som i skrivande stund bygger på att samtliga av Hamnarbetarförbundets 20-tal valda skyddsombud diskvalificeras från att sköta sina uppdrag. Detta alltså på en potentiellt mycket farlig arbetsplats där vår fackförening organiserar 85 procent av de kollektivanställda och utsett skyddsombud erkända av arbetsgivaren i över fyra decennier.

ANNONS

Inga nya anspråk

Våra krav är fortfarande desamma och borde vara just ”skitfrågor" för en rationell arbetsgivare, eftersom de inte handlar om några nya anspråk eller pengafrågor utan om ett på svensk arbetsmarknad helt normalt förhållningssätt till personalen:

* Garantera fackliga fri- och rättigheter. Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Inga fler sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.

* Respektera rätten till våra jobb. Hamnarbetarförbundet kräver ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb, som hantering av kylcontainrar eller förtöjning av fartyg, till andra yrkesgrupper och avtalsområden.

* Respektera ingångna överenskommelser. Hamnarbetarförbundet kräver att de hamnarbetare som utlovats kompensation då de arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen omedelbart får betalt.

* Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet. Hamnarbetarförbundet kräver att vår 60-årige medlem, i enlighet med tidigare utfästelser från företaget, omedelbart utbildas för fysiskt lättare arbetsuppgifter. Alla cyniska motkrav på fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor för hamnarbetarkollektivet måste upphöra.

* Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att fackföreningens valda huvudskyddsombud och skyddsombud fortsatt erkänns av arbetsgivaren och framledes kallas till alla riskanalyser och haveriutredningar som inbegriper arbetarkollektivet.

ANNONS

* Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet. Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att APMT framledes kommer att hålla sig till gällande tidsgränser och regler i Semesterlagen, Föräldraledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet avseende tidbanksavtalet. Den stress som åsamkats hamnarbetarfamiljer det senaste halvåret till följd av försenade besked och lagstridiga avslagsbeslut är oacceptabel.

Logiskt med trepartsavtal

Svenska Hamnarbetarförbundet har sedan förbundets bildande 1972 haft ambitionen att teckna kollektivavtal. I dagsläget anser vi att en logisk lösning vore att Hamn- och Stuveriavtalet blev ett trepartsavtal mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar samt Hamnarbetarförbundet och Transport. Det skulle också binda även oss som branschens nationella majoritetsfack till fredsplikt.

I dag finns dock inget sådant intresse vare sig hos Sveriges Hamnar eller Svenska Transportarbetareförbundet. Därför måste lösningen på APM-konflikten i Göteborg finnas lokalt och genom en uppgörelse om sakfrågorna. Det är i dagsläget vår uppfattning att vi sitter fast i en prestigelåsning där APM Terminals Gothenburg målat in både sig själva, branschen och hela hamnarbetarkollektivet i ett hörn och vi välkomnar därför Svensk Skeppsmäklarförenings krav på medling utifrån.

Vår internationella organisation International Dockworkers’ Union har sedan i våras deklarerat att man är beredda att gå in i en medlande funktion och efterfrågar också deltagande från APM Terminals huvudkontor i holländska Haag. Vi är dock positiva även till alternativet att "Medlingsinstitutet eller annan objektiv part” kopplas in. Om så sker kommer vi omgående att avbryta den nu pågående strejken.

ANNONS

Erik Helgeson

Svenska Hamnarbetarförbundet

ANNONS