Västlänken skadar göteborgarnas hälsa

ANNONS

Medan ledande Göteborgspolitiker oroar sig för de hälsofarliga utsläppen från trafiken i Göteborg (GP Debatt 27/3) vill vi från Göteborgs Kultur- och Miljöarvsförening, GKMA, ha svar på följande frågor: Varför har Trafikverket först nu tagit fram ett av de viktigaste underlagen för miljöprövningen av Västlänken? Varför ställer kommunens miljö- och klimatnämnd inte ett enda krav på Trafikverket när det gäller luftföroreningar under byggtiden?

Runt 100 000 göteborgare kommer att bli utsatta för ökade föroreningshalter av avgaser och damm från byggandet av Västlänken. Den bedömningen gjorde Västra Götalandsregionens Miljömedicinska centrum i en föga uppmärksammad rapport från den 26 maj 2014. Olika typer av luftrörsproblem och ett antal förtida dödsfall beräknas inträffa. Men det är inte hela sanningen.

ANNONS

Kraftigt förorenad luft

Luften i Göteborg är redan i dag kraftigt förorenad längs våra trafikleder och myndigheterna arbetar sedan flera år med olika åtgärdsprogram för att klara gränsvärdena. Nu har det kommit en färsk rapport från Miljöförvaltningen i Göteborg gjord på uppdrag av Trafikverket med nya beräkningar av Västlänkens påverkan på luftkvaliteten. Rapporten visar på en ännu värre situation än vad tidigare beräkningar visar, med ytterligare överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för kvävedioxid.

Skeppsbron, Haga, Linnéplatsen och Kallebäcksmotet – områden med många bostäder som tidigare klarat gränsvärdena – kommer att få överskridanden av gränsvärden vilket är fullständigt oacceptabelt. Vi konstaterar också att Länsstyrelsen stoppat planerna på 240 nya bostäder i kvarteret Tändsticksfabriken i stadsdelen Kallebäck med hänvisning till bland annat Miljöförvaltningens nya rapport.

Transporter under byggtiden

Bygget av Västlänken innebär ett gigantiskt transportarbete. Två miljoner kubikmeter lera och 1,8 miljoner kubikmeter berg skall fraktas ut med lastbilar från Göteborgs centrum. Den totala omfattningen inklusive material till bygget av Västlänken med returtransporter, uppgår till cirka 1 600 000 transporter under 5-6 år, enligt beräkningar grundade på Trafikverkets egna siffror. Det motsvarar ungefär en lastbil i minuten vardagar klockan 07.00–22.00 och helger 07.00–19.00.

Av Trafikverkets material framgår vidare att utsläppen av klimatpåverkande koldioxid från betongarbeten och transporter under byggtiden är större än de miljövinster i form av minskad biltrafik som uppkommer under Västlänkens 100-åriga livstid. Vilket strider mot Sveriges nya klimatlag!

ANNONS

Större områden drabbas

Dessutom får betydligt större områden än vad som tidigare beräknats vid Centralen, Korsvägen, Järntorget och Olskroksmotet kvävedioxidhalter som överskrider normvärdena för såväl års- som dygns- och timmedelvärden. Till exempel kommer stora delar av Liseberg, Universeum, Eklandagatan, Södra Vägen och Centralstationen, som miljontals människor besöker eller passerar varje år, att utsättas för höga otillåtna halter under många år, vilket ingen har berättat för oss göteborgare. Förhöjda halter av kvävedioxid kan orsaka både akuta och kroniska hälsoeffekter som till exempel vävnadsskador i luftvägar samt förstärka astma- och allergireaktioner.

Beräkningar av partikelhalter, som i sig kan vara en ännu större hälsorisk och som i kombination med kvävdioxidhalterna ökar riskerna ytterligare, bland annat med cancerogena effekter, finns inte med i rapporten.

Bygg inte Västlänken

Även om högsta möjliga miljökrav, Euro VI, ställs på samtliga lastbilar, blir det ändå oacceptabla överskridanden. Västlänken medför heller ingen kapacitetsökning av tågtrafiken. Det finns flera långt bättre alternativ som både löser kapacitetsproblemen och som har minimal miljöpåverkan, till lägre kostnad och utan större ingrepp i staden. Lösningen måste därför vara att inte bygga Västlänken.

Rapporten som vi här har refererat till och som ger helt nya fakta, har redovisats som en bilaga till Miljö- och klimatnämndens yttrande, vilket innebär att endast ett fåtal förutom GKMA, beaktat den i sina inlagor till Mark- och Miljödomstolen (MMD).

ANNONS

Varför har Trafikverket tigit och först nu tagit fram ett av de viktigaste underlagen för miljöprövningen?

Med denna rapport blir ju de miljömedicinska bedömningarna, som gjordes i maj 2014, helt överspelade. Det handlar alltså om betydligt större påverkan på de 100 000 människor som man tidigare pekat ut som utsatta för förhöjda halter av kvävedioxid.

Vem skyddar göteborgarna?

Det mest anmärkningsvärda är dock att miljö- och klimatnämndens politiker inte ställer ett enda krav på Trafikverket när det gäller luftföroreningar under byggtiden. Det enda man kräver är en ny mätutrustning till Miljöförvaltningen. Är det så att nämnden inte tar sitt ansvar att skydda göteborgarna?

Vi i GKMA kräver i vår inlaga att Trafikverkets ansökan till Mark- och Miljödomstolen (MMD) avslås av många anledningar, inte minst på grund av denna nya rapport. Läs vår inlaga till MMD via www.gkma.se.

Göran Värmby

GKMA, f d miljöchef Göteborgs stad

Nette Strunge

GKMA, leg fysioterapeut, entreprenör

Sven Simonson

ordförande i GKMA

GKMA, Göteborgs Kultur- och Miljöarvsförening

ANNONS