Ideologiska skygglappar har under en allt för lång tid stått i vägen för äldres frihet att göra egna val. Nu får de äldre den frihet som är självklar att de ska ha, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).
Ideologiska skygglappar har under en allt för lång tid stått i vägen för äldres frihet att göra egna val. Nu får de äldre den frihet som är självklar att de ska ha, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).

Vänsterpartiet sprider myter om välfärden

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

För Liberalerna är det en självklarhet att äldre ska ha frihet att välja mellan privat och kommunal utförare av hemtjänst. Men äldres frihet att välja är provocerande för Vänsterpartiet och äldrekommunalrådet Daniel Bernmar (V). Motståndet till LOV från V är inte av omsorg för den enskilde äldres rätt till en värdig omsorg eller rätt att få välja. De menar att vinstjakten hotar kvalitten inom äldreomsorgen. Men de har fel. Det visar en mängd undersökningar och mätningar från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens årliga undersökning visar att privat utförare av hemtjänst är bättre än kommunal på 13 av 18 kvalitetsparametrar. Hos 80 procent av de privata utförarna av hemtjänst finns till exempel aktuella rutiner för hur hemtjänstpersonal ska agera vid misstanke om att den äldre är undernärd. Det kan jämföras med de offentliga utförarna där endast 67 procent har rutiner för detta. Undernäring och svält bland äldre är en skamfläck för svensk äldreomsorg. Runt 40 000 äldre inom hemtjänsten, på korttidsboenden och äldreboenden är undernärda. Ytterligare 100 000 äldre uppskattas befinna sig i riskzonen för undernäring.

ANNONS

Enligt Socialstyrelsen uppger äldre med privata hemtjänstutförare att personalen i högre utsträckning lyssnar på den enskildes åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras jämfört med gruppen äldre som har kommunal hemtjänst. De anser dessutom att de i högre grad kan påverka vilka tider personalen kommer och hur de ska utföra sina arbetsuppgifter och sin omsorg jämfört med gruppen äldre som har kommunal hemtjänst.

Konkurrensen gynnar omsorgen

Enligt Socialstyrelsen är 82 procent av de kommunala uppdragsgivarna positivt inställda till privata utförare och konkurrens i äldreomsorgen. I kommuner med LOV är skillnaderna i kvalitet mellan kommunal och privat äldreomsorg låg och privata aktörer sänker den totala kostnaden för äldreomsorgen. Det mesta talar för att den kommunala äldreomsorgen har höjt sin standard tack vare konkurrensen. Hälften av kommunerna med LOV anger att det skett en tydlig förbättring i kvalitet i den egna äldreomsorgen sedan man konkurrensutsattes.

I en intervjustudie genomförd av Socialstyrelsen uppger biståndshandläggarna att LOV bidragit till en kvalitetshöjning inom hemtjänsten. Kvaliteten blir mer likvärdig mellan utförarna då kommunen sätter krav på standarden som alla utförare måste leva upp till.

Ett värdigt liv och frihet går hand i hand. Det är Liberalernas bestämda åsikt. Vi ska tillåtas leva livet, hela livet utan vänsterpolitiker som sätter upp hinder för hur man ska leva sitt eget liv, vad man får välja och inte får välja. Dessa hinder verkar vi för att riva ner.

ANNONS

Ökat behov av arbetskraft

Men vi har enorma utmaningar framför oss med bristande kompetensförsörjning, det är för få som tycker att ett arbete inom äldreomsorgen är attraktivt. Det var inom vård, skola och omsorg bristen på arbetskraft var som störst 2016. Allt talar för att behovet av arbetskraft kommer att öka kraftigt de närmaste åren inom denna sektor. Att Vänsterpartiet samtidigt vill slå ut en stor del av all välfärdsproduktion, vilket blir konsekvensen av ett vinstförbud, är ett hot mot svensk välfärd och direkt oansvarigt. Närmare 41 000 brukare väljer en privat utförare av hemtjänst framför den kommunala hemtjänsten. Det gör de för att de tycker den är bra. Den lever upp till de krav som brukarna ställer på kvaliteten.

Kvaliteten ska vara i fokus. Äldres frihet att välja mellan en privat eller kommunal utförare är grundläggande för en god äldreomsorg. Att V ägnar mer tid åt att sprida myter om de privata utförarna och valfrihet påvisar just deras ointresse för vad fakta säger och vad våra äldre vill ha. De är mer intresserade av att smutskasta valfrihet än att höja kvaliteten inom hela äldreomsorgen. De dömer ut både äldres rätt och förmåga att välja men också de hängivna vård- och omsorgsutförare som förstärker svensk välfärd och äldreomsorg. Utan dessa privata utförare skulle välfärden kollapsa. Göteborgs äldre förtjänar mer och bättre än vänstermyter om välfärden.

ANNONS

Ann Catrine

Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd

ANNONS