Riskerar vi att jubileet, precis som för 100 år sedan, får skjutas upp ett par år för att man inte hann klart?
Riskerar vi att jubileet, precis som för 100 år sedan, får skjutas upp ett par år för att man inte hann klart?

Välkommen till jubileum år 2023

7 000 bostäder utöver det vanliga byggandet. Det har utlovats som en present till göteborgarna till jubileet år 2021. Nu kommer en rapport där fem detaljplaner har specialstuderats. Fyra av dessa fem har redan drabbats av problem, skriver Gunilla Grahn Hinnfors och Johan Trouvé, Handelskammaren.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

År 2021 är det jubileum i Göteborg. Då ska 1 000 lägenheterna och 1 000 arbetsplatserna vara färdiga i Frihamnen, Karlatornet ska stå klart för inflyttning och spårvagnar, bilar och cyklar rulla över nya Hisingsbron. Den 4 juni går även den första turen med linbanan. Dessutom ska 7 000 bostäder utöver den ordinarie produktionen vara inflyttningsklara.

Kommer det att bli så? Eller riskerar vi att jubileet, precis som för 100 år sedan, får skjutas upp ett par år för att man inte hann klart?

Nypublicerad rapport

I projektet BoStad2021 som ska leverera de 7 000 bostäderna finns en grupp följeforskare från Chalmers. Nyligen publicerades deras första rapport. Forskarna har bland annat närstuderat fem av projektets totalt 31 detaljplaner. De fem delprojekten rymmer sammanlagt 1 977 lägenheter och har valts ut för att spegla helheten.

ANNONS

När projekten nu kommit till granskning av länsstyrelsen och Trafikverket hissar dessa myndigheter varningsflagg för fyra av fem planer. Endast den minsta detaljplanen, med 80 bostäder, klarar sig förbi statens nålsöga.

Att Trafikverket och länsstyrelsen har synpunkter när det gäller framkomlighet på väg och järnväg, buller, geotekniska förhållanden och annat behöver inte betyda att bygget av 1 897 bostäder inte blir av, det är viktigt att påpeka, men det visar på ett par återkommande problem i många byggprojekt.

l Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter kommer in för sent i processen.

l Den kommunala översiktsplanen och styrdokumenten är dåligt synkade med varandra, inte avstämda och svåra att använda praktiskt. Ofta pressas samhällsviktiga beslut ned i enskilda detaljplaner.

Det får till följd att projekt försenas eller rent av stoppas. Ett exempel är Tändstickan, Skanskas bygge av 350 lägenheter nära Mölndalsvägen, som stoppades av länsstyrelsen och nu ligger hos regeringen för beslut.

Men tillbaka till BoStad2021 och forskarnas rapport. Den visar på de positiva erfarenheter som gjorts i projektet där stadens olika förvaltningar och byggbolagen jobbar tätt ihop. Ett gemensamt mål och en tydlig deadline ses som framgångsfaktorer. Så borde det förstås alltid fungera.

Yvig flora av styrdokument

De kritiska synpunkterna från forskarna handlar om de problem som hotar att fälla de fyra detaljplanerna. De skriver om en vidlyftig flora av styrdokument i Göteborg och hur det vimlar av positivt laddade ord som ”nära och grön stad med urbana kvaliteter”. Begreppen är sällan definierade och därför svåra att omsätta i praktiken. Forskarna beskriver det som ”en närmast omänsklig uppgift” att försöka greppa alla dokument.

ANNONS

Forskarlaget tar fram två riskfaktorer för BoStad2021. Den ena är att Trafikverket och länsstyrelsen säger nej och att planerna försenas eller utgår. Den andra handlar om bristen på arbetskraft i alla led av planläggande och byggande.

Vi håller tummarna och hoppas att de 7 000 lägenheterna och de övriga projekten blir verklighet i tid till jubileet. Men problemen som uppstått pekar på att det behövs krafttag för att få till en effektivare planprocess. En del av besluten ligger hos staden, andra hos staten.

Om vi vill få fart på byggandet i Göteborg nu och på längre sikt krävs:

l En omorganisation av fackförvaltningarna och en tydlig exploateringsfunktion.

l Att länsstyrelsen och Trafikverket kommer in tidigare i planprocesserna.

l Att antalet riksintressen och hur de tolkas, ses över.

l Att översiktsplaneringen stärks och blir ett skarpt verktyg i utformandet av detaljplaner.

Då kan initiativrätten till detaljplaner överlåtas till byggbolag eller arkitekter och sedan beslutas i demokratisk ordning av politikerna.

Gunilla Grahn Hinnfors

ansvarig för Stadsutvecklingsfrågor Handelskammaren

Johan Trouvé

vd Västsvenska Handelskammaren

Fakta: Bostad 2021

Kallades först Jubileumssatsningen.

Innebär att 7 000 nya bo städer står klara 2021.

De områden som valts ut bedömdes som enkla att genomföra.

De är uppdelade på 31 detaljplaner.

26 byggaktörer ingår, varav 22 är privata.

Hittills har 205 bostäder inom projektet vunnit laga kraft och kan börja byggas. Detaljplaner för 1063 bostäder har antagits eller godkänts.

ANNONS