Valfrihet i hemtjänsten kan ge ökade kostnader

Vi ser med stor oro på att en ny ersättningsmodell införs i hemtjänsten i Göteborg när Lagen om valfrihet i vården sjösätts. Det är nödvändigt att först utreda de ekonomiska konsekvenserna av denna modell. Annars riskeras stadsdelarnas ekonomi, skriver Vision Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Göteborgs stad ska införa Lagen om valfrihet, LOV, inom äldreomsorgen. Detta innebär för de som har hemtjänst att de får möjlighet att välja om kommunen eller ett privat företag ska utföra deras hemtjänst. I samband med detta vill politikerna även ändra den ekonomiska ersättningsmodellen

Ersättningen föreslås utgå från den tid som hemtjänsten utför hos den äldre. I dag får hemtjänsten en ersättning baserad på den biståndsbedömda tiden. I flera stadsdelar täcker inte ersättningen restid och personalrelaterad tid. Därför tvingas medarbetare använda den äldres tid för att hinna förflytta sig mellan de olika besöken.

Risk för ökade kostnader

ANNONS

Kommuner som går över till att ersätta för utförd tid hemma hos de äldre får fler timmar verkställda. Därför är det viktigt att den biståndsbedömda tiden överensstämmer med den enskildes behov. I en verksamhet där alla biståndstimmar inte utförs hos de äldre så finns det en risk för en kraftig kostnadsutveckling. Det finns dock ingen utredning som visar hur stor denna kostnadsutveckling kommer att bli och hur olika hårt det skulle slå mot stadsdelarna.

Vision organiserar bland andra chefer inom hemtjänsten och ser med stor oro på att en ny ersättningsmodell införs innan de ekonomiska konsekvenserna har utretts ordentligt.

Måste utredas vidare

Den 9 november ska kommunstyrelsen fatta beslut om vilken ekonomisk ersättningsmodell som ska gälla när LOV införs i hemtjänsten i Göteborgs Stad. Lagen säger att kommunen och de externa aktörerna ska få samma ersättning för utförd hemtjänst. I dag har Göteborgs stadsdelsförvaltningar olika ersättningar och ersättningarna kompenserar också olika saker. Vi i Vision är därför positiva till att en gemensam ersättning ska gälla för samtliga utförare men vi ser att frågan måste utredas vidare innan beslut tas.

Vi hoppas att kommunstyrelsens ledamöter visar att de värnar om både våra äldre och om medarbetarna i hemtjänsten och inte fattar beslut om ersättningsmodellen utan det underlag som behövs. Det skulle vara oklokt att fatta beslut om något som kan ge stora konsekvenser utan att veta hur stora dessa kan bli.

ANNONS

Marie Brynolfsson

yrkesansvarig för chefer Vision Göteborg

Sonia Koppen

ordförande, Vision Göteborg

Marcus Gustavsson

ordförande Vision Göteborg

ANNONS