Utsatta områden ska lyftas för en mer jämlik stad

Sju områden i Göteborg pekas ut som särskilt utsatta av polisen. Vi ska göra allt vi kan för att lyfta dem till samma nivå som övriga staden. Samtidigt får vi inte bara uppmärksamma problemen, allt det positiva som redan sker i fråga om trygghet, stadsutveckling, utbildning och jobb behöver också uppmärksammas i den ofta ensidiga debatten, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

ANNONS
|

Utsatta områden

Del 1 av 11

Polisen prioriterar sedan ett drygt år tillbaka ett antal särskilt utsatta områden i Sverige. Dessa präglas av låg socioekonomisk status och kriminellas inflytande i lokalsamhället. Sju av områdena finns i Göteborg.

Det är bra att polisen uppmärksammar problemen. För att kunna driva förbättringar krävs probleminsikt. Men tyvärr blir debatten ofta onyanserad. Det är viktigt att inte bara se de negativa sidorna, utan att också notera allt det positiva som samtidigt händer i dessa områden. Ett exempel i Göteborg är att mycket av den minskning av försörjningsstödet som ägt rum har skett i stadsdelar där flera av de utsatta områdena ligger. Den ökade egenförsörjningen är ett stort framsteg.

ANNONS

Arbetet för att lyfta de särskilt utsatta områdena är mycket viktigt. Det övergripande målet måste vara ett skapa ett jämlikt Göteborg. Dessa områden ska lyftas till samma nivå som övriga staden. Livschanserna ska inte vara sämre här än någon annanstans. Att nå dit tar tid. Men det är den enda rimliga vägen att gå. Att öka jämlikheten är inte bara rätt. Det är något som alla vinner på.

Storsatsningen på ”Jämlikt Göteborg” får nu allt bättre fäste i staden. De mest utsatta områdena är ett givet fokus. I ett av flera jämlikhetsinitiativ riktar vi i den rödgröna budgeten nya medel till just dessa områden. Medlen ska bland annat användas för att förbättra ungas situation, stimulera föreningslivet och öka tryggheten.

Mångfald av åtgärder

På samma generella jämlikhetstema vidtas och planeras i övrigt en mångfald av åtgärder för att främja utvecklingen i de särskilt utsatta områdena:

  1. Trygghet. När det gäller trygghetsinsatserna går mycket åt rätt håll. De brottsbekämpande åtgärderna förstärks. De långa fängelsestraffen mot förövarna på Vår Krog & Bar fick stort signalvärde. Polisens aktion mot kriminella i Biskopsgården har varit en framgång. Regeringen har påbörjat en upprustning av polisen, genom bland annat fler poliser, och har tagit flera skarpa initiativ mot organiserad brottslighet.

Även de förebyggande åtgärderna blir allt starkare.”Trygg i Göteborg”-modellen, som finns i varje stadsdel, fungerar allt bättre. Det är en tät samverkan mellan polisen, stadsdelsförvaltningen och andra aktörer för ökad trygghet. Inom Socialdemokraterna i Göteborg har vi kört en serie trygghetsdialoger med föreningslivet i stadsdelarna.

I den rödgröna budgeten för 2018 finns det satsningar som bland annat handlar om att förlänga öppettiderna för bibliotek och ungdomsverksamheter, vilket ökar tryggheten i stadsmiljön, om att reda ut hur föreningar ska få mer tillgång till stadens lokaler, om att administrativt stötta föreningar i utsatta områden, om att utvidga det utåtriktade trygghetsarbetet genom fler fältassistenter och mer samarbete med ideell sektor samt om att säkra avhopparverksamheten för före detta kriminella och samordningen mot våldsbejakande extremism.

ANNONS

Mycket på gång i Hammarkullen

  1. Stadsutveckling. Framtiden, alltså allmännyttan i staden, gör stora satsningar på de utsatta områdena. I Hammarkullen, exempelvis, är mycket redan igång. Att nyproduktionen trappas upp är en viktig vitamininjektion. Samtidigt görs boendemiljöerna mer attraktiva. Det rör sig bland annat om att rusta upp beståndet i god takt, hålla servicekontor öppna längre och locka de skickligaste medarbetarna till de tuffaste uppdragen. Även många privata och ideella aktörer bidrar på ett positivt sätt. Med sin stora kapacitet kan Framtiden agera draglok.
  2. Utbildning. Att fler klarar skolan och får med sig gymnasiekompetens är en nyckel till att lyfta de mest utsatta områdena. Också här händer det mycket. Satsningen på ”Staden där vi läser för våra barn” är viktig, liksom insatserna för ökad skolnärvaro. Den centraliserade styrning av förskola och skola som nu införs ska öka likvärdigheten. I det nya systemet blir det lättare att fördela resurser efter behov, säkra god grundkvalitet och ge alla barn samma förutsättningar. Inom Angeredsutmaningen, som nu sprids till fler skolor än Angeredsgymnasiet, vinner alla på att företagen satsar mycket aktivt på ungdomarna.

Sjunkande arbetslöshet

  1. Jobb. Arbetslösheten i staden har fallit under flera år, även i utsatta grupper och områden. För att stärka trenden gör vi rejäla satsningar på jobbskapande och kompetens. Business Centers i Biskopsgården och Angered bidrar till den urstarka näringslivsutvecklingen i Göteborg. Entreprenörskvarteret, som ska stötta hela staden, öppnar i höst. På kompetenssidan utökas de mest aktiva arbetsmarknadsinsatserna, inte minst för nyanlända. En ny kompetensförsörjningsplan som snart antas och de fyra nya kompetenscentren ger ökad kapacitet att, via utbildning och arbetserfarenhet, lotsa fler in i riktiga jobb.

En viktig fördel med det mesta som nu görs för och i de utsatta områdena är att insatserna är långsiktiga och strategiskt genomtänkta. Tidigare ”projektifiering” har tvättats bort. Det är utveckling av permanenta verksamheter, inte kortsiktiga projekt, som gäller. Detta bäddar för positiva helhetseffekter.

Jag ser positivt på framtiden. Vi har mycket arbete kvar för att lyfta de särskilt utsatta områdena till rätt nivå. Men vi är definitivt på väg i rätt riktning.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

ANNONS