Många kvinnor tvingas därför fly från sina hem därför att våldet de utsätts för tvingar dem till det. Dessa kvinnor och barn flyr ofta för sina liv. Kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot om våld och hedersövergrepp är personer som behöver samhällets stöd allra mest, skriver debattörerna.
Många kvinnor tvingas därför fly från sina hem därför att våldet de utsätts för tvingar dem till det. Dessa kvinnor och barn flyr ofta för sina liv. Kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot om våld och hedersövergrepp är personer som behöver samhällets stöd allra mest, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Tillstånd ska krävas för att få driva skyddat boende

I dag kan i princip vem som helst starta och driva ett skyddat boende då det för närvarande saknas kvalitetskrav och tillståndsplikt. För att minska dessa skillnader och öka tryggheten för alla kvinnor och barn satsar nu regeringen på att skärpa kraven för hur skyddade boenden ska bedrivas, skriver socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) och jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

De lagförslag som regeringen nu lägger fram har som mål att skyddade boenden – för både våldsutsatta kvinnor och deras barn – alltid ska vara ett öppet fönster av möjligheter på vägen till ett liv i frihet från våld.

Alltför många barn och kvinnor i Sverige lever i våldsamma relationer. Många kvinnor tvingas därför fly från sina hem därför att våldet de utsätts för tvingar dem till det. Dessa kvinnor och barn flyr ofta för sina liv. Kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot om våld och hedersövergrepp är personer som behöver samhällets stöd allra mest.

I dag kan i princip vem som helst starta och driva ett skyddat boende då det för närvarande saknas kvalitetskrav och tillståndsplikt. Det gör det möjligt för även oseriösa aktörer att bedriva ett skyddat boende. Det finns betydande skillnader i kvalitet mellan olika skyddade boenden. Det är regeringens uppfattning att dessa skillnader i kvalitet ska minska mellan olika boenden och att tryggheten och säkerheten ska öka för alla utsatta kvinnor och barn.

ANNONS

Stärkta rättigheter

Regeringen stärker därför nu tryggheten för barn och kvinnor i skyddat boende. Den 26 juni fattade regeringen beslut om lagrådsremissen Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Den innehåller förslag till ett nytt reformerat regelverk vars syfte är att säkerställa tryggheten för utsatta kvinnor och barn. Väl fungerande skyddade boenden är för många helt livsavgörande.

Barnets bästa ska alltid sättas allra främst. I dag ses barn som medföljande till den våldsutsatta föräldern och har inga egna rättigheter. Det innebär att många barn som befinner sig i skyddade boenden inte går i skola eller får tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och har rätt till. Dessutom saknas ofta tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Regeringens nya förslag innebär att barnen blir egna rättighetsbärare där individuella bedömningar och beslut ska genomföras för varje barn. Vi sätter nu därmed stopp för att barn tvingats att ha umgänge med den förälder som utsatt dem för våld och övergrepp, vilket för närvarande är en hemsk verklighet för många barn.

Regeringen föreslår därför bland annat följande:

– Det ska krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att få driva verksamhet i form av skyddat boende.

– Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen till den som behöver stöd och skydd.

ANNONS

– Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt.

– När samtycke för placering vid skyddat boende saknas från den vårdnadshavare som barnet inte placeras tillsammans med ska socialnämnden kunna placera barnet i ett skyddat boende med stöd av en ny lag.

– Socialnämnden ska minst en gång var sjätte månad överväga om barnets placering fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.

Självklart kan kvinnojourer fortsätta att driva skyddade boenden under förutsättning att de söker och får tillstånd

Denna reform är omfattande och innebär betydande förändringar i syfte att öka tryggheten och säkerheten för utsatta barn och kvinnor. Regeringen är angelägen om att reformen dels kan genomföras skyndsamt, dels att den följs upp och utvärderas för att säkerställa att önskade resultat uppnås. Det här handlar i grunden om att kvinnor och barn ska få rätt skydd och säkerhet.

Redan i dag bedrivs många mycket kvalitativa skyddade boenden inte minst av många kvinno- och tjejjourer som har räddat liv. Självklart kan kvinnojourer fortsätta att driva skyddade boenden under förutsättning att de söker och får tillstånd. Det finns dock ett behov av att höja säkerheten och tryggheten på många boenden. Alla behöver ha en högre lägstanivå.

De reformförslag som regeringen nu lägger fram och som föreslås träda i kraft den 1 mars 2024 kommer att öka tryggheten för många utsatta barn och kvinnor. Det är en efterlängtad reform från många. Mammor kommer inte längre behöva lägga sina egna liv i pant för att barnen ska få gå i skolan och få sin vård i tid.

ANNONS

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister

Paulina Brandberg (L), jämställdhetsminister

ANNONS