Tillförlitligt elnät avgörande för klimatomställning

Regeringsfrågan är ännu olöst, men för landets bästa är det av stor vikt att sakfrågorna inte hamnar i skymundan. En av de frågorna är infrastrukturen – där särskild fokus bör riktas mot en sektor som är central för att landet ska fungera och för att vi ska kunna nå våra högt satta klimatmål: elnätet, skriver Philip Thunborg, Företagarna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Samhället står inför stora förändringar som mer än någonsin ställer höga krav på ett robust och tillförlitligt elnät. Befolkningstillväxt och elektrifiering av industri- och transportsektorn för att nämna ett par. I städer som Stockholm, Göteborg och Malmö börjar effektbristen bli allt mer akut.

Om Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt krävs kraftiga investeringar i elnäten. För att kunna möta dessa utmaningar, särskilt i klimatarbetet, krävs samtidigt långsiktiga politiska spelregler. Enbart att ersätta de äldsta elnäten i Sverige kräver investeringar på hela 135 miljarder. Därtill krävs stora investeringar i helt ny kapacitet för att vi ska kunna möta behovet och vara internationellt konkurrenskraftiga.

ANNONS

Elnäten får inte hamna i samma situation som järnvägen

Konsekvenserna av ett undermåligt elnät ökar i takt med ökad elektrifiering. De flesta kunder och företag är i dag vana vid en stabil elförsörjning men acceptansen för avbrott är låg. Det visar inte minst höstens situation på Gotland där avbrott i leveranserna fått privatkunder och företag att reagera starkt.

Ovisshet om framtiden

Det är mycket viktigt med ett starkt skydd mot oskäliga avgifter på en monopolmarknad som elnätsverksamheten utgör. Det är en svår avvägning som lagstiftaren och tillsynsmyndigheten – Energimarknadsinspektionen – ska göra. Kundens behov av låga och stabila avgifter ska vägas mot de investeringar som behövs i elnäten.

Den nya förordning som reglerar elnätsföretagens möjliga intäkter, vilken regeringen beslutade om i höstas har dessvärre skapat ovisshet om framtiden för en av våra mest centrala infrastrukturer. Lagstiftningen riskerar hämma de investeringar i elnätet som behövs för att företagen ska vara konkurrenskraftiga och kunna verka i hela landet. Kortsiktigt kan kunderna få lägre avgifter men långsiktigt riskerar kunderna och samhället att drabbas hårt av konsekvenserna av uteblivna investeringar.

Nästa regering behöver ta ett omtag med elnätsregleringen. Det behövs en reglering som är långsiktig och stabil för kunder och elnätsföretag. Elnäten får inte hamna i samma situation som järnvägen.

Philip Thunborg

näringspolitisk expert, Företagarna

ANNONS
ANNONS