Jag är orolig för min pappa som är 84 år. Han är från den tid när ”folkhemmet” byggdes och kan därför inte föreställa sig att gamla eller sjuka skulle offras i främsta ledet av ekonomiska skäl av en socialdemokratisk regering, skriver debattören.
Jag är orolig för min pappa som är 84 år. Han är från den tid när ”folkhemmet” byggdes och kan därför inte föreställa sig att gamla eller sjuka skulle offras i främsta ledet av ekonomiska skäl av en socialdemokratisk regering, skriver debattören. Bild: Pontus Lundahl/TT

Sverige bryter mot mänskliga rättigheter när de offrar de äldre

Den starka internationella kritik mot Sveriges strategi mot coronaviruset har stöd i de mänskliga rättigheterna som slår fast att alla människor har rätt till liv och hälsa. Sverige bryter mot dessa när de inte inför bindande restriktioner för att rädda så många som möjligt, skriver Katinka Svanberg, folkrättsforskare.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Svensk tillämpning av "flockimmunitet” går ut på att smittsam infektion sprids ut så att individernas immunsystem nedkämpar viruset och att en majoritet av befolkningen blir immun. Det saknas dock redovisade belägg för att flockimmunitet fungerar vid covid 19, då tester hittills inte finns som visar om varaktig immunitet uppstår. Tesen om flockimmunitet för tankarna till Darwins teorier om ”survival of the fittest”, som passar illa i ett demokratiskt samhälle.

Smittkurvan sjönk

Australien och Sverige hade i mars samma antal covid 19 fall, cirka 5000. Efter att Australiens regering gjort en nedstängning av samhället, kom smittkurvan att sjunka från 400 fall per dag till cirka 20 per dag, vilket innebär att restriktioner kan lyftas inför att ett brittiskt vaccin kan finnas hösten 2020. Experiment med flockimmunitet strider mot rätten till hälsa när staten inte bekämpar och behandlar en pandemi.

ANNONS

Till skillnad från jämförbara I-länder har regeringen avstått bindande åtgärder mot smittspridningen. När många liv offras på grund av regeringens och Folkhälsomyndighetens strategi, är det ett brott mot mänskliga rättigheter införda i svensk grundlag samt EU-fördraget och mot principen om mänsklig säkerhet.

I FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skriver man att envar har rätt till hälsa och att staten ska förhindra epidemie

Rätten till liv finns i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, artikel 6, i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, liksom i Europakonventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Rätten till liv är en förutsättning för utövandet av andra rättigheter. Men rätten till liv är inte så mycket värd om en pandemi härjar fritt. Rätten till liv garanteras därför av andra mänskliga rättigheter som rätten till hälsa.

I FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skriver man att envar har rätt till hälsa och att staten ska förhindra epidemier: ”[förebygga, behandla och bekämpa alla epidemiska sjukdomar och skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom.”

Hög nivå på hälsovården

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) är svensk lag sedan Sveriges EU-medlemskap.

EU har också infört mänskliga rättigheter i EU-Stadgan genom Lissabonfördraget 2009. De utgör en grundpelare inom EU. Rätten till hälsa ska ge EU-medborgare en hög nivå på hälsovården. I ett prejudicerande rättsfall, åberopade EU:s generaladvokat att rätten till sjukvård inte får åsidosättas av medlemsstaterna på grund av ekonomiska svårigheter. I målet vann en änka mot en grekisk sjukförsäkring som nekade henne ersättning för mannens livsviktiga sjukvård i Storbritannien vid ett privatsjukhus. EU-domstolen uttalade att hänsyn till patienten vägde tyngre än medlemsstaternas rätt att själva reglera sin sjukvård.

ANNONS

EU:s grundläggande rättigheter innehåller också ett allmänt förbud mot diskriminering. Äldre får inte diskrimineras och ska behandlas värdigt.

Adekvat utrustning

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har tolkat in rätten till hälsa i rätten till liv i EKMR. Domstolen fann att rätten till liv kräver att sjukvården är utformad så att ”patienternas liv är skyddade” med adekvat utrustning och att den inte är underfinansierad samt att en viss grupp inte får ges sämre tillgång till sjukvård.

Svenska statens sanktionslöshet mot pandemin, trots medvetenhet om att det saknas beredskapslager av medicin och skyddsutrustning, är ett brott mot rätten till liv i EKMR. Detsamma gäller om sårbara grupper prioriteras bort, för att medicin och utrustning inte räcker till.

Vissa mänskliga rättigheter får inskränkas när undantagstillstånd råder, vid nationell kris eller krig, men rätten till liv går aldrig att inskränka och detsamma gäller kärnan i rätten till hälsa. Sveriges regering har dock inte förklarat ett undantagstillstånd varför mänskliga rättigheter gäller fullt ut i Sverige.

Plikt att skydda befolkningen

Rätten till skydd mot pandemier är del i begreppet mänsklig säkerhet som ingår i en stats plikt att skydda sin befolkning i akuta humanitära nödlägen. Principen betonades av FN under Ebolautbrottet. Förmår staten inte skydda sin befolkning, ska den ta emot hjälp och råd från internationell expertis, som WHO, annars kan internationella sanktioner komma ifråga.

ANNONS

Jag är orolig för min pappa som är 84 år. Han är från den tid när ”folkhemmet” byggdes och kan därför inte föreställa sig att gamla eller sjuka skulle offras i främsta ledet av ekonomiska skäl av en socialdemokratisk regering. Att personal i hemtjänsten i Stockholm är smittade kan han inte tro, för de agerar som vanligt, utan munskydd. Hans barnbarn är rädda för att deras morfar ska bli en i dödsstatistikens anonyma siffror.

Det är dags att för den svenska staten att genast sluta bryta mot folkrätten och anpassa sig till gällande rätt för att rädda liv.

Katinka Svanberg, jur.dr och gästforskare i internationell rätt vid Melbourne universitet

ANNONS