Göteborgsregionen har med nuvarande järnvägar mycket begränsade möjligheter till en ökad arbetspendling med tåg, skriver debattörerna.
Göteborgsregionen har med nuvarande järnvägar mycket begränsade möjligheter till en ökad arbetspendling med tåg, skriver debattörerna. Bild: Lasse Edwartz

Sverige behöver ytterligare ett dubbelspår Göteborg-Alingsås

För att trygga Sveriges fortsatta tillväxt och öka turtätheten för pendlare behövs ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Nu måste Västsverige påverka Trafikverket under sommaren för att få till en finansiering av sträckan, skriver bland andra Helena Gellerman (L) och Axel Darvik (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

För en fortsatt positiv utveckling i både Sverige och Göteborgsregionen är det angeläget med stora infrastruktursatsningar i Västra Götaland. Ett sådant projekt är utbyggnaden med ännu ett dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Det behövs nationellt för att möta behovet av ökad fjärrtågstrafik och för att transportera ökande godsmängder från en växande hamn i Göteborg. Det behövs också regionalt för att klara den ökande pendlingen och stärka regionens utveckling. Ökad turtäthet ger också möjligheter att pendla utan att behöva passa tider och ökar på så sätt människors livskvalitet. Den viktiga utbyggnaden av infrastrukturen mellan Göteborg och Borås löser inte problemen utan nödvändigheten av en utbyggd kapacitet på Västra stambanan kvarstår.

ANNONS

Avgörs i sommar

I sommar startar Trafikverket arbetet med att ställa samman alla projekt som ska utgöra den så kallade nationella infrastrukturplanen för 2022-33. Detta sker vart fjärde år. Det är med andra ord nu, fram till september, som politiker och tjänstemän, och företag måste agera och påverka Trafikverket om ytterligare ett dubbelspår ska få finansiering.

Sveriges befolkning ökar, vilket innebär ett större behov av transporter både av människor och gods. Trafikverkets prognos pekar på en ökning av godstransporterna med 40 procent fram till år 2040. Redan i dag går cirka en tredjedel av Sveriges export och import via Göteborgs Hamn, en siffra som förväntas öka de närmaste åren. Hamnen ska muddras och från 2026 kommer ännu större containerfartyg med betydligt större laster att kunna anlöpa hamnen. Sjöfarten kräver dock väl fungerande vägar och järnvägar för att kunna fungera effektivt.

Västsveriges ekonomiska tillväxt är i dagsläget bland de tio bästa i hela EU och de satsningar som görs inom forskning och utveckling är bland de högsta inom EU i förhållande till folkmängd. 2019 stod Västra Götaland för en tredjedel av näringslivets forskning och utveckling i landet, vilket motsvarar 41 miljarder kronor. Företagens innovationer i länet bidrar därmed stort till hela Sveriges ekonomiska tillväxt, konstaterar Business Region Göteborg.

ANNONS

Regionens framåtanda bromsas

Det är inte rimligt att Göteborgs hamns expansion och regionens framåtanda bromsas av en svag infrastruktur som därmed påverkar tillväxten både i Sverige och i Göteborgsregionen.

Sträckan Göteborg-Alingsås har den värsta kapacitetsbristen i hela Sverige. I en rapport från Trafikverket 2019 framgår att sträckan utnyttjas till 96 procent över dygnet och behovet i högtrafik ligger på 124 procent. Det fördröjer fjärrtrafiken och omöjliggör tätare turer för persontåg och att kunna möta behovet av ökade godstransporter. Detta understryker tydligt behovet av ännu ett dubbelspår på sträckan.

Utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg och Borås, via Mölndal och Landvetter flygplats gör det smidigare att pendla till jobbet eller skolan och att ta sig till och från flygplatsen. Men det löser inte kapacitetsbristen på Västra Stambanan. Av avgörande betydelse är ännu ett dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås, så att sträckan kan svälja de ökande godsmängderna och därmed bli en tillgång för Sverige norrut. Samtidigt möjliggörs en ökande arbetspendling med tåg och området utefter sträckan Göteborg-Skövde inkluderas i en växande arbetsmarknad.

Göteborgsregionen har med nuvarande järnvägar begränsade möjligheter till ökande arbetspendling med tåg. Utbyggnad av Boråsbanan och Västra Stambanan är alltså väsentliga nycklar för utveckling av hela Västsverige, då de på ett markant sätt ökar tillgänglig arbetsmarknad.

ANNONS

Vi uppmanar företag, politiker och tjänstemän i Västsverige att nu tillsammans verka för att ett nytt dubbelspår Göteborg-Alingsås kommer med i den nationella infrastrukturplanen.

Finansieringen av en utbyggnad av ännu ett dubbelspår måste lösas, för Sverige och för regionen. Vi uppmanar därför företag, politiker och tjänstemän i Västsverige att nu tillsammans verka för att ett nytt dubbelspår kommer med i den nationella infrastrukturplanen 2022–2033 och därmed kompletterar järnvägen Göteborg-Borås. Det brådskar.

Med en god infrastruktur i Västsverige kan vi fortsätta att bidra till Sveriges tillväxt.

Helena Gellerman (L), riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson

Axel Darvik (L), gruppledare Göteborg

Elof Dimenäs (L), ledamot (ers.) i regionala utvecklingsnämnden

Lars Bolminger (L), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, Alingsås

ANNONS