För att långsiktigt komma till rätta med de höga byggkostnaderna krävs ett ökat industriellt byggande. Nationellt behövs ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem för att fler aktörer ska bygga industriellt, skriver debattören.
För att långsiktigt komma till rätta med de höga byggkostnaderna krävs ett ökat industriellt byggande. Nationellt behövs ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem för att fler aktörer ska bygga industriellt, skriver debattören. Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

Sverige behöver en långsiktig och balanserad bostadspolitik

Sverige har fått en ny regering och den nya bostadsministern Andreas Carlson har nu ansvaret för att förverkliga målet att ge förutsättningar för alla i Sverige att leva i goda bostäder. Sveriges Allmännytta bidrar mer än gärna i den processen, skriver Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi har identifierat ett antal angelägna områden där reformbehovet är stort och där ett systematiskt arbete under kommande mandatperiod skulle innebära en betydligt bättre bostadsförsörjning.

– Undanta allmännyttan från LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Kravet på att allmännyttan ska tillämpa LOU gör det dyrare att bygga och renovera. Den statliga utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet konstaterade att allmännyttan har en företagsekonomisk nackdel av att behöva tillämpa LOU. En studie som Sveriges Allmännytta låtit genomföra visar att allmännyttan har omkring tio procent högre byggpriser samt längre byggtid än privata byggherrar på grund av LOU.

Marknadsmässiga villkor

Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning har föreslagit att LOU ändras så att ett organ som verkar på normala marknadsmässiga villkor, har ett vinstsyfte och bär sina egna förluster inte ska behöva omfattas av LOU. Förslaget, som har fått stöd av flera kommuner och organisationer som Sveriges Kommuner och Regioner och Fastighetsägarna, innebär konkurrens mellan allmännyttiga och privata bostadsföretag på lika villkor.

ANNONS

– Inför typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem

För att långsiktigt komma till rätta med de höga byggkostnaderna krävs ett ökat industriellt byggande. Nationellt behövs ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem för att fler aktörer ska bygga industriellt. Det kan ge bostäder av högre kvalitet, med färre fel och lägre klimatpåverkan.

– Rättvisa ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna

I dag är hyresrätten ekonomiskt missgynnad. Regelverket på skatteområdet – med avdragsrätt för skuldräntor och ROT-åtgärder för de som bor i ägda bostäder – innebär omfattande subventioner på bostadsområdet. Det blir flera tusen kronor dyrare att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med en likvärdig bostadsrätt. En låg moms på bostadshyror skulle sänka kostnaderna vid nyproduktion, ombyggnad och i den löpande förvaltningen eftersom bostadsföretagen då kan dra av ingående moms.

Det blir flera tusen kronor dyrare att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med en likvärdig bostadsrätt

Det är nödvändigt att balansen mellan upplåtelseformerna återställs för att tillräckligt många nya bostäder ska byggas. Införande av låg moms på bostadshyra, möjlighet till avdragsgilla avsättningar för framtida fastighetsunderhåll och renovering, slopande av den kommunala fastighetsavgiften för bostadshyreshus och en utvidgning av stödet till ROT-åtgärder så att det även omfattar hyreshus skulle sammantaget leda till mer balanserade ekonomiska villkor.

– Stopp för överimplementering av bestämmelserna i skatteflyktsdirektivet

Möjligheten för företag att dra av räntekostnader begränsas av EU:s skatteflyktsdirektiv. I Sverige har dessa bestämmelser överimplementerats. Enligt direktivet finns möjlighet att betrakta bostadsförsörjning som samhällsviktig infrastruktur vilket medger att verksamheten helt undantas från regelverket. Det finns också en möjlighet att besluta om ett fribelopp på maximalt tre miljoner euro, men Sverige har valt att begränsa beloppet till fem miljoner kronor. För att underlätta bostadsbyggandet bör Sverige besluta att utnyttja undantagsregeln, alternativt höja fribeloppet till tre miljoner euro.

ANNONS

– Underlätta för resurssvaga hushåll att ta plats på bostadsmarknaden

Som en del av den generella välfärdspolitiken behöver staten ge ekonomiskt stöd i form av bostadsbidrag och bostadstillägg som gör det möjligt för hushåll med svag ekonomi att efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder.

Statlig hyresgaranti

Utformningen av bostadsbidraget behöver ses över så att det passar dagens hushållstyper och nivåerna höjas så att de står i rimlig relation till dagens boendekostnader. En statlig hyresgaranti bör införas.

– Helhetssyn och handlingskraft behövs

För att komma till rätta med bostadsbristen krävs helhetssyn och politisk handlingskraft. Sveriges Allmännytta bidrar genom att medverka till ökat byggande och pressade priser för att nå hyresnivåer som ger så många som möjligt förutsättningar att efterfråga bostäderna. Vi ser fram mot en öppen och konstruktiv dialog med bostadsministern och den övriga nya regeringen för en långsiktig bostadspolitik och en bostadsförsörjning som ger rum åt alla.

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

ANNONS