Musik- och dansgrupper måste ha lokaler att öva och arbeta i, skriver debattörerna.
Musik- och dansgrupper måste ha lokaler att öva och arbeta i, skriver debattörerna. Bild: Henrik Montgomery/TT

Stjäl inte barnens framtid – investera i kulturskolorna

Kulturen kan tveklöst fylla en viktig, för många barn kanske en livsavgörande roll. Därför är det helt oförståeligt att flera partier försöker skära ner i anslaget till våra ovärderliga kulturskolor. Det är hög tid att vi investerar i ungdomarnas framtid, skriver bland andra Irène Sjöberg-Lundin (D).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

”Kulturen för samman människor av olika ursprung och med olika bakgrund och bidrar till kunskap och förståelse. En tillgänglig kultur för alla göteborgare ökar förutsättningarna för delaktighet och förståelse människor emellan. Kulturen ska kännetecknas av frihet, mångfald och kvalitet. Kulturen ska berika och utmana.”

Ovanstående rader är citerade ur Alliansens övergripande programförklaring under huvudrubriken ”Kultur i en modern stad” i den budget som nu gäller i Göteborg.

”Barn och ungdomar ska tidigt komma i kontakt med kultur. Kön till kulturskolan ska byggas bort.”

Lovvärt, absolut – men det klingar aningen falskt för den som är någorlunda insatt i hur verkligheten ser ut. Det kan räcka att se på hur kulturskolans villkor sett ut det senaste året. Förutom att Alliansen i den statliga budgeten för 2019 strök ner tilldelningen till kulturskolorna med 100 miljoner (50 av dessa lyckligtvis återförda i vårändringsbudgeten och hela det ursprungliga beloppet tillbaka i regeringens nya budgetförslag) beslutade man i Göteborg att skära bort 2,6 miljoner på kulturskolan.

ANNONS

Dubbelt budskap

I exempelvis stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda drabbas kulturskolan av kraftiga nedskärningar som en följd av att stadsdelens ekonomi gravt misskötts. Kostnaderna för att avskeda SDN-direktören uppgår till 2,4 miljoner – det vill säga en summa jämförbar med stadens nedskärning av det totala anslaget till kulturskolan. Biblioteken uppmanas att spara pengar samtidigt som det kommunägda bolaget Göteborg Energi lägger två miljarder på det misslyckade Gobigas-projektet.

Biblioteken uppmanas att spara pengar samtidigt som det kommunägda bolaget Göteborg Energi lägger två miljarder på det misslyckade Gobigas-projektet

En ”tillgänglig kultur för alla göteborgare” är uppenbarligen något som de flesta partier ser som ytterst angeläget, inte minst med tanke på våra så kallade ”utsatta områden”. Och detta skulle mycket väl kunna bli verklighet. Göteborg skulle, med ytterst små omprioriteringar i budgeten, kunna bli den levande, kreativa kulturstad som de styrande beskriver i sina måldokument.

En uppräkning av kulturanslaget med förslagsvis fem procent årligen skulle innebära en kostnad som kan rubriceras som ”kaffepengar” i förhållande till många diskutabla men gigantiska satsningar som exempelvis linbanan. Pengar som slussas via stadsdelsnämnderna till kulturskolan måste öronmärkas så att de inte används för att fylla ut håligheter i misskötta stadsdelsnämnders ekonomier. Alternativet är att pengarna fördelas direkt via kulturnämnden.

Rusta upp kulturen

Kulturskolorna, inkluderat El Sistema-verksamheten, som i nuläget ständigt utsätts för nedskärningar, bör i stället förstärkas rejält och garanteras en kontinuerlig och växande verksamhet. Inte minst med tanke på förestående 400-årsjubileum, där planering för det stora musiklägret Side by side ingår som ett av många projekt. Kulturskolan är ett oerhört viktigt och inte minst, ett framgångsrikt socialt projekt.

ANNONS

Kulturskolan är ett oerhört viktigt och inte minst, ett framgångsrikt socialt projekt

Barn och ungdomar ska ges möjlighet till utövande av musik, teater och konst, ha tillgång till litteratur, tidskrifter, språkcafé och annat utbud vid den naturliga mötesplats som biblioteken utgör. Musik- och dansgrupper måste ha lokaler att öva och arbeta i. Filmskapande verksamhet bland barn och unga ska ges förbättrade villkor vad gäller ekonomiskt stöd och lokaler.

En brottsförebyggande åtgärd

Kulturellt skapande verksamhet är och bör i än högre grad vara ett centralt inslag i integrationsarbetet. Kulturskolorna bör ges ökade möjligheter att arbeta för breddad rekrytering. Det kommunala fastighetsbolaget Higab bör ges som högprioriterat uppdrag att se över befintligt och planerat fastighetsbestånd och arbeta för att kulturen får sin rättmätiga plats i stadens olika delar. Fritt verkande konstnärer måste ges möjlighet att hitta centralt belägna lokaler med en realistisk hyreskostnad. Fler ”Kulturens hus” bör projekteras i Storgöteborg.

I den pågående debatten kring kriminalitet, skjutningar och problemområden et cetera framhålls ofta vikten av det långsiktiga arbetet med barn och ungdomar.

I musik- teater- eller dansgrupper hittar ungdomar en tillhörighet – en tillhörighet som kanske till och med kan förändra livet

Kulturen kan tveklöst fylla en viktig, för många barn kanske en livsavgörande roll. I musik- teater- eller dansgrupper hittar ungdomar en tillhörighet – en tillhörighet som kanske till och med kan förändra livet.

Att inte satsa på barns och ungdomars kulturutövande kan i praktiken dessutom innebära ett långsiktigt förkvävande och utarmande av ett framtida kulturliv i vår stad såväl som i hela landet. Återväxt bland konstnärer, musiker, författare et cetera tar tid och kräver att barn redan i tidig ålder ges möjlighet att själva få vara utövare. Att investera i barns och ungdomars möjligheter till deltagande i kulturell verksamhet är att investera för framtiden.

ANNONS

Genom Kulturkunskapsgruppen/Demokraterna:

Irène Sjöberg-Lundin (D)

Per-Anders Örtendahl (D)

Marie-Louise Bergström (D)

Anders Vedin (D)

Ewa Jonsson (D)

ANNONS