De senaste mandatperiodernas praxis – att minoriteten i kommunfullmäktige får tillsätta ordförande i revisionen – bör behållas, skriver Hans Aronsson, vice ordförande i Stadsrevisionen och Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap.
De senaste mandatperiodernas praxis – att minoriteten i kommunfullmäktige får tillsätta ordförande i revisionen – bör behållas, skriver Hans Aronsson, vice ordförande i Stadsrevisionen och Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap. Bild: Henrik Björnsson

Staden förtjänar en oberoende revision

Allianspartierna i Göteborg kommer tillsammans med V, MP och Fi att tillsätta både ordförande och vice ordförande i stadsrevisionen. Detta trots att revisorerna ska vara oberoende i förhållande till dem som granskas, skriver Hans Aronsson, vice ordförande i Stadsrevisionen och Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Allianspartierna i Göteborg kommer tillsammans med V, MP och Fi enligt ett meddelande till övriga partier att nyttja sin majoritet till att tillsätta både ordförande och vice ordförande i stadsrevisionen. Ett sådant beslut skulle strida mot den praxis som har gällt i staden i de två senaste mandatperioderna – liksom för övrigt i det flesta kommuner runt om i landet. Med anledning av detta vill vi anföra följande.

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) utger i slutet av varje mandatperiod en skrift ”God revisionssed” för att ge stöd åt de kommunalt förtroendevalda revisorerna. År 2018 års version (för perioden 2019–2022) är ”en dokumentation av faktisk god revisionssed – de goda principer och föredömliga tillvägagångssätt som tillämpas i kommunal revision”. I denna skrift beskrivs den kommunala revisionens karaktär så här: ”Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet”.

ANNONS

Oberoende granskning

Var och en av revisorerna ska i sin granskning vara oberoende i förhållande till dem som granskas. För att särskilt betona detta oberoende har de allra flesta kommuner – och även Göteborg – valt att låta kommunfullmäktiges minoritet tillsätta ordförandeposten i revisionen. Med hänsyn till att socialdemokraterna har haft posten som ordförande i kommunstyrelsen under de senaste mandatperioderna, så har det borgerliga blocket fått tillsätta ordförande i stadsrevisionen. Lars Bergsten (M) har därför således varit stadsrevisionens ordförande sedan år 2010.

Vår uppmaning till Alliansen och de rödgrönrosa partierna är enkel: gör om, gör rätt

Alliansen och de rödgrönrosa partierna vill nu tillsammans ändra på detta och gemensamt tillsätta båda posterna i revisionens presidium. Gissningsvis kommer de att hävda att en del av den valtekniska koalition som röstade fram kommunstyrelsen egentligen är i opposition och att det därför skulle vara helt sin ordning att göra så. Mot detta kan sägas följande. För det första: om en del av majoriteten är i opposition, så borde denna del ju rimligen opponera mot förslag som läggs fram av andra, kanske främst de borgerliga partierna i kommunfullmäktige. Vid valet av ny kommunstyrelse skedde över huvud taget ingen sådan opposition – de sju partierna lade fram ett enigt förslag, som vann majoritet. I fråga om en av presidieplatserna i kommunstyrelsen föreslogs Ann-Sofie Hermansson (S) i stället för Daniel Bernmar (V). Omröstning vidtogs och Bernmar vann med röstsiffrorna 43 mot 37. Ett av resultaten av denna omröstning var att det skapades en majoritet och en minoritet i kommunfullmäktige, i fråga om val till kommunstyrelsen – och sannolikt i valen till övriga nämnder vid valsammanträdet den 20 december. Förekomsten av en majoritetskonstellation kom att understrykas av ett annat faktum: i omröstningen om stadens budget lät V, MP och Fi den så kallade alliansbudgeten gå igenom – knappast ett tydligt tecken på opposition.

ANNONS

Posten bör gå till största minoritetspartiet

De senaste mandatperiodernas praxis – att minoriteten i kommunfullmäktige får tillsätta ordförande i revisionen – bör behållas vilket rimligen borde innebära att det största minoritetspartiet, socialdemokraterna, fick den posten.

Den ordning som nu avses genomföras innebär att revisionen riskerar att politiseras och allmänhetens tilltro till revisionen försvagas – ”jaså, nu skall den majoritet som valt sig själva också granska sig själva”, ungefär.

Vår uppmaning till Alliansen och de rödgrönrosa partierna är enkel: gör om, gör rätt. Frångå inte praxis: låt revisionen, som hittills, få en ordförande ur minoriteten i kommunfullmäktige!

Hans Aronsson

vice ordförande i Stadsrevisionen

Ulf Bjereld

professor i statsvetenskap, ordförande Socialdemokraterna för tro och solidaritet

ANNONS