Angered är den mest socialt utsatta stadsdelen i Göteborg, med högst grad av fattigdom och arbetslöshet. Vi tar emot fler anmälningar om barn som far illa än någon annan stadsdel i staden. Vi behöver ökade satsningar på den sociala barn och ungdomsvården, inte kortsiktiga besparingar, skriver debattörerna.
Angered är den mest socialt utsatta stadsdelen i Göteborg, med högst grad av fattigdom och arbetslöshet. Vi tar emot fler anmälningar om barn som far illa än någon annan stadsdel i staden. Vi behöver ökade satsningar på den sociala barn och ungdomsvården, inte kortsiktiga besparingar, skriver debattörerna.

Sparar ni nu skördar vi social misär och kriminalitet senare

De besparingar som ska göras inom socialtjänsten i Angered kommer att få allvarliga konsekvenser. En kortsiktig besparing nu leder till mångdubbla kostnader i framtiden i form av dyra placeringar och ökad kriminalitet, skriver personalen på Barn och Unga 1 i Angered.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Klockan 8:15. Redan två missade telefonsamtal. Samtalen är från en mamma som fått sina två barn omhändertagna och placerade i familjehem. Mamman har ett pågående narkotikamissbruk, och klarar just nu inte av att vara mamma. Men ångesten och oron hos henne är hög. Något som behöver bemötas.

9:00 är det dags för möte, träffa en åttaårig pojke, som flera gånger bevittnat våld hemma. Han berättar hur han gömmer sig bakom sängen när pappa blir arg och slår mamma.

Dagen fortsätter. Samtal från polisen om ett barn som berättat om sexuella övergrepp från styvpappa. Samtal från en förtvivlad familj som blir bostadslösa nästa vecka om inget händer. Familjen har fem barn. Fler samtal som inte hinns med. Bedömningar behöver göras. Planeringar för skydd och säkerhet för barn. Dagen rullar på.

ANNONS

Socialtjänstens barn- och ungdomsarbete i Angered har stora utmaningar. Antalet anmälningar och utredningar ökar. Ärendena blir allt mer allvarliga och komplexa. Samtidigt behöver Angered spara in 88,5 miljoner. En stor del av dessa besparingar behöver ske inom individ- och familjeomsorgen (IFO), och inom det sociala barn– och ungdomsarbetet. Vi inom socialtjänsten Barn och Unga i Angered har ett primärt uppdrag: Att utreda och bedöma barns behov av skydd och insatser. Utifrån detta uppdrag så är vi fullständigt övertygade om en viktig slutsats: Det finns inget som tyder på att behoven hos de barn och de familjer vi möter kommer att minska. Snarare tvärtom, om utvecklingen följer samma mönster som de senaste åren.

Ett ansvar reglerat i lag

I vårt arbete möter vi barn som upplevt och blivit utsatta för våld och övergrepp. Vi möter barn som lever i familjer där det förekommer missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och hedersförtryck. Vi träffar ungdomar som har ett pågående missbruk, som säljer sex eller som begår allvarliga brott. Här behövs vi. Här har socialtjänsten ett tydligt ansvar att bedöma behov av skydd, stöd och insatser för dessa barn och ungdomar – ett ansvar reglerat i lagen. Därför har vi som arbetar i Angered en allt större oro: Kommer vi att fortsätta ha förutsättningar att förvalta detta ansvar?

ANNONS

Vår förvaltning har en tydlig inriktning i var besparingarna skall ske, nämligen i externa placeringar och insatser för barn och ungdomar. Dessa placeringar skall ”ses över” och förhoppningsvis förkortas. Här finner vi en tydlig diskrepans mellan planen för besparingarna och den verklighet som vi upplever och arbetar i varje dag. Vi utreder och bedömer behov hos barn och ungdomar, därefter behöver vi ha insatser som kan tillgodose dessa behov. Den sociala barn- och ungdomsvården skall styras av behov och inte ekonomiska besparingar. Ett spädbarn vars föräldrar behöver intensivt stöd i hemmet för att tillgodose omsorgen om barnet kan inte vänta ett par veckor extra. En ungdom som är placerad på institution för missbruksbehandling kan inte flytta hem för tidigt innan behandlingen är avslutad. Det är inte realistiskt att på kort sikt hitta nya billiga lösningar för denna komplexa problematik. Då brister vi i vårt lagstyrda barnskyddsansvar.

Allvarliga konsekvenser

Vi ser flera risker med att kortsiktigt spara in på den sociala barn- och ungdomsvården. Vi tvingas att prioritera den mest akuta oron – likt en akutmottagning får vi arbeta med det mesta allvarliga först – det andra behöver bortprioriteras. Därmed riskerar vi att tappa vårt ansvar i det förebyggande arbetet. Detta kortsiktiga tankesätt riskerar att leda till allvarliga och långtgående konsekvenser. Vi vet exempelvis att barn som upplever våld när de är unga är kraftigt överrepresenterade när det gäller allvarlig kriminalitet när de är äldre. Det finns klara samband mellan social oro när barn är små, och allvarlig social problematik när barnen sedan blir äldre. Missar vi det förebyggande arbetet kommer detta visa sig tydligt inom några år.

ANNONS

Prioriterar vi bort det förebyggande arbetet och arbetet med barn i unga år i syfte att spara pengar så kommer detta leda till allvarlig problematik, hög grad av oro och behov av dyra och omfattande insatser när barnen är äldre. Således försummas inte bara barnens behov, utan även syftet med att spara pengar. En kortsiktig besparing nu leder till mångdubbla kostnader i framtiden.

Farlig prioritering

Vi som arbetar inom Barn och Unga i Angered är väl införstådda i att verka inom en politiskt styrd organisation. Vi har vår budget att förhålla oss till, det är det mandat våra politiker har från väljarna att handla utifrån. Däremot så bedömer vi att det är en farlig prioritering som nu görs. Vi inom Barn och Unga kommer fortsätta att göra tydliga bedömningar om de behov vi ser hos barn och ungdomar i Angered. De insatser som finns till hands måste styras av dessa behov – inget annat!

Angered är den mest socialt utsatta stadsdelen i Göteborg, med högst grad av fattigdom och arbetslöshet. Vi tar emot fler anmälningar om barn som far illa än någon annan stadsdel i staden. Vi behöver ökade satsningar på den sociala barn och ungdomsvården, inte kortsiktiga besparingar.

Erik Ulnes

ANNONS

socialsekreterare

Jens Krabbe

socialsekreterare

Disa Gårdstedt

socialsekreterare

med kollegor på enheten Barn och Unga 1 i Angered

ANNONS