Skola och vård måste samverka för att stärka barns livschanser

Den enskilt viktigaste faktorn för att stärka barns livschanser är att de får förutsättningar att lyckas i skolan. Alltför ofta klarar inte samhället möta behoven av stöd hos de barn för vilka rätt insatser skulle betyda allra mest. Jag möter alltför ofta förtvivlade föräldrar som inte upplever att deras barn får den hjälp de behöver. Ofta beror det på en oförmåga att samarbeta mellan sjukvård och skola och brister i samordningen mellan olika vårdinsatser, skriver Helena Holmberg (L).

ANNONS
|

Alltför ofta möter jag föräldrar till barn med neuropsykiatrisk problematik som berättar om evighetslånga väntetider till nödvändig utredning och behandling. Föräldrar som får ägna all vaken tid åt att samordna olika vårdinsatser för det egna barnet i ett evigt behandlingsrace. Eller lärare som säger att ”Barnpsykiatrin har vi slutat att räkna med för länge sedan”.

Samtidigt är det fantastiskt att få höra berättelser om den hjälp sjukvården och barnpsykiatrin kan ge. Om kompetenta utredningar och behandlingar i rätt tid och i nära samarbete mellan sjukvård och skola. Insatser som ändrar förutsättningarna för ett helt liv.

Att stärka varje enskilt barns livschanser bör vara det överordnade målet för offentlig verksamhet. Och inget påverkar barns möjligheter till ett gott och produktivt liv mer än detta: Att lyckas i skolan.

ANNONS

Barnsjukvården står inför stora utmaningar just nu. Antalet barn ökar kraftigt i Göteborgsregionen och i Västra Götaland. Antalet tillgängliga läkare, barnpsykiatriker och sjuksköterskor kan inte öka i samma takt. Vi måste därför få ut mesta möjliga nytta av våra gemensamma vårdresurser.

Sjukvården är en komplex och kunskapsintensiv verksamhet. Åsikterna om hur sjukvården bäst organiseras för att säkerställa värden som tillgänglighet, kvalitet, patientsäkerhet och attraktivitet för medarbetarna går isär.

Utveckla och stärka nära vård

Västra Götalandsregionen möter denna utmaning genom en omställning av vården, som handlar om att använda befintliga resurser på bästa sätt för att skapa mesta möjliga värde för patienten. Det innebär bland annat att vi ska utveckla och stärka den nära vården, den vård som invånarna behöver ofta, och att vi ska koncentrera den vård som invånarna behöver sällan. Detta för att förbättra kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

En viktig del i omställningen är de specialistsjukhus som utvecklas, planeras och byggs runt om i regionen. Angereds Närsjukhus är det första helt nya sjukhuset och inom de närmaste åren kommer sjukhus att byggas i Högsbo och på Hisingen.

Liberalerna vill inrätta Centrum för barns utveckling vid de nya specialistsjukhus som byggs upp i Göteborg och i regionen. Vi ser framför oss en högt kvalificerad specialistsjukvård för att ge barn och unga den hjälp de behöver för att leva goda och produktiva liv i samhället.

ANNONS

Vid ett Centrum för barns utveckling ska bedrivas öppen barnmedicinsk vård och öppen barnpsykiatri integrerat. Vid ett Centrum för barns utveckling bedrivs samordnad vård för hela barnet. Habiliteringsverksamheten finns också här, liksom yrkesgrupper som logopeder, psykologer, kuratorer och dietister.

Se hela barnet

I grunden handlar det om att se hela barnet och inte bara en patient med olika diagnoser. Det är mycket vanligt att kroppsliga och psykiatriska tillstånd samvarierar. Vi behöver komma bort från sjukvårdens stuprörsorganisering. Vi ser också vid Angereds Närsjukhus att den här typen av organisation är attraktiv för medarbetarna.

Vid ett Centrum för barns utveckling finns också specialpedagoger, med ansvar för den livsviktiga länken mellan sjukvården och förskola och skola. Vi vill stärka samverkan mellan sjukvård och kommuner för att tillsammans öka barns och ungas möjligheter att lyckas i skolan. Förebilden är bland annat Angereds Närsjukhus pågående utvecklingsverksamhet med Hammarkulleskolan samt Hjällbosamverkan runt små barn med autism. Liberalerna vill se liknande samverkansinitiativ i fler delar av regionen.

Centrum för barns utveckling ska vara en samverkansnod i närområdet och erbjuda möjligheter till konsultation för primärvården, familjecentralerna och skolhälsovården. Likaså ska forskning vara ett bärande inslag i verksamheten, med fokus på att evidenssäkra insatser och metoder för att motverka de stora hoten mot folkhälsan, såsom övervikt och den psykiska ohälsan.

ANNONS

En effektiv sjukvårdsorganisation med fokus på värde för patienterna är den stora utmaningen för Västra Götalandsregionen under nästa mandatperiod. Genom inrättandet av Centrum för barns utveckling kan vi möta delar av den utmaningen. Vi måste våga tänka nytt och det finns ingen anledning att vänta.

Helena Holmberg (L)

ordförande Angereds Närsjukhus

kandidat till Västra Götalands regionfullmäktige

ANNONS