Sjukvård, infrastruktur och kvalitativ kultur på agendan

I nästa mandatperiod vill vi nå vårdgarantimålen, renodla kulturnämndens verksamheter och satsa mer på kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen, skriver Heikki Klaavuniemi (SD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Regionvalet 2018

Vårdgarantimålen för behandling har under varje år under denna mandatperiod försämrats. Västra Götalandsregionen har till och med legat på en delad sistaplats när det gäller att nå vårdgarantimålet.

Inte heller har den totala väntetiden till akuten förbättrats till uppsatt mål, fyra timmar.

Personal lämnar regionen på grund av hög arbetsbelastning och erbjudanden om högre lön från andra arbetsgivare.

Detta är några av anledningarna till att antalet bemanningspersonal ökar och att regionen inte klarar av att hantera ökningen, trots att man från ledningshåll uttalat ”stopp” för inhyrd personal.

Inte heller ska vår personal behöva betala dyra parkeringskostnader när de utövar sitt arbete. Därför kommer vi arbeta för att det undantas dem.

ANNONS

Bättre löneutveckling

Vi kommer under nästa mandatperiod att fortsätta arbetet med arbetsuppgiftsväxling samt föreslå bättre löneutveckling för både undersköterskor och sjuksköterskor.

Likaså kommer vi fortsätta att driva frågan om studielånsavskrivningar för personal som söker sig till landsbygden

Västra Götalandsregionen kommer fram till 2030 växa med ytterligare 300 000 invånare.

Denna ökning beror främst dels på den demografiska utvecklingen, dels på de under lång tid höga invandringstalen.

Det är allmänt känt att multisjuka äldre tar cirka 70 procent av alla vårdresurser i anspråk. Det är också känt att på grund av den oreglerade invandringen, så får Västra Götalandsregionen fler invånare som i allmänhet har sämre hälsa än den genomsnittlige infödde medborgaren.

Sverigedemokraterna kommer, för att möta den demografiska utvecklingen, att driva frågan om att inrätta äldrevårdsmottagningar samt presentera förslag som är knutna till en åldrande befolkning i syfte att förhindra dyra och ofta smärtfulla vårdtillfällen.

Givetvis håller vi också hårt i principen ”vård som inte kan anstå” ska gälla dem som inte har uppehållsrätt i Sverige.

Vi föreslår också införandet av ett screeningsprogram mot prostatacancer samt att VGR ska erbjuda fria Pneumokockvacciner och subventionerade influensavacciner för riskgrupper.

Vi vill förbättra barn och ungdomspsykiatrin för att korta köerna, varför vi föreslår ”En väg in modellen” som tillämpas i Skåne och Värmland.

ANNONS

Vidare kommer SD inom området psykiatri att prioritera KBT-utbildad personal. Regionen har nyligen beslutat att realisera vårt tidigare förslag om magnetterapi (rTMS) på de stora sjukhusen, men metoden kan i framtiden också bli möjlig att använda även i primärvårdsnivå.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens utveckling i glesbygden har länge varit oprioriterad av styrande politiker.

Nu finns dock ett intressant förslag framarbetat, där 70 biljettzoner föreslås bli tre. Med detta kan vi också vända utvecklingen till glesbygdens fördel.

Med det nya tre-zonsförslaget blir resandet billigare, samtidigt som biljettsystemet blir enklare att förstå för både befintliga och nytillkommande resenärer.

Vi tror även fortsättningsvis att Närtrafiken behöver reformeras så att alla kommuner får måndag-söndagstrafik i grundutbud. Därför så att den på ett konkret sätt kan fungera som ett komplement i kommuner med få linjelagda turer.

Regional Utveckling

Principen att hela Sverige skall leva är fundamentalt viktig för Sverigedemokraterna.

Utbyggnad av tågförbindelser mellan Göteborg-Landvetter flygplats samt Göteborg-Borås är några av många behov som behöver tillfredsställas.

Vi vill ha en levande landsbygd vi vill stödja gröna näringar och småskaligt jordbruk.

Vi vill tillgodose att andelen närproducerad mat ökar. Utöver lokala vinster med fler arbetstillfällen så innebär det även minska miljöpåverkan transporter minskar. Sträckan blir kortare mellan producent och konsument.

ANNONS

Vi står för långsiktigt och hållbart miljöarbete.

Västra Götalandsregionen har redan mycket bra miljöarbete. Vissa mål kan vara svåra att uppnå.

Skattemedel satsas i dag på utvecklingsprojekt som går emot industrins visioner och framtidssatsningar.

SD vill i stället stötta goda och ekonomiskt bärkraftiga miljösatsningar som industrin är villig att själv investera i och ser en kommersiell framtid inom.

Både i Sverige och globalt, ser vi en stadigt minskande biologisk mångfald.

Denna problematik vill vi adressera, friska jordar och marker med hög biologisk mångfald är en förutsättning för tillgång till rent vatten och god avkastning på vårt lantbruk.

Folklig kultur

Vi står inför ett vägval, där vi å ena sidan kan satsa på en mer elitistisk kultur och å andra sidan på en folklig kultur.

Vi lever i en allt mer ansträngd ekonomisk värld, där vården som är regionens kärnverksamhet kräver fler resursstärkande insatser, inte minst till den allt mer komplexa vårdmiljön. Därför måste kulturanslaget anpassas till dessa behov, utan att kulturen därför tappar i kvalitet och möjligheter till utveckling.

Kulturnämndens verksamheter kan också renodlas och vi behöver säkerställa att barn inte används som ett redskap på ett oetiskt politiskt sätt.

Heikki Klaavuniemi (SD)

regionråd

ANNONS